Familj, barn och ungdom

Omsorgsavdelningen erbjuder hjälp och stöd till familjer, barn och ungdomar som behöver det.

Här finner du information om bland annat faderskapsbekräftelse för nyfött barn vars föräldrar inte är gifta och adoption.

Du hittar också den hjälp kommunen erbjuder dig som har problem i familjen. Det kan även handla om om vårdnad, boende och umgänge med barn som behöver lösas efter en skilsmässa eller separation. Det finns också olika stödgrupper för både barn och vuxna.

Vad innebär det att vara vårdnadshavare?

Vårdnadshavaren är barnets juridiska ställföreträdare och har både rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

Grundläggande bestämmelser om vårdnadshavares ansvar finns i kapitel 6 i föräldrabalken.

Gemensam vårdnad

Det är numera mycket vanligt att föräldrarna har gemensam vårdnad, något som inte är kopplat till var barnet bor.

Att vara vårdnadshavare innebär att man gemensamt fattar beslut i frågor av större betydelse för barnets framtid i till exempel frågor rörande skolgång och boende.

Om föräldrarna inte bor tillsammans får dock den förälder där barnet bor ensam lov att besluta i frågor som rör daglig omsorg som till exempel handlar om mat, kläder, sovtider och fritid. I normalfallet betraktas även frågor kring placering inom barnomsorg som dagliga frågor.

Är någon av vårdnadshavarna sjuk eller av annan anledning förhindrad att deltaga i beslut av större betydelse för barnets framtid och beslutet inte kan skjutas upp utan olägenhet, får den andre vårdnadshavaren fatta beslut i frågan.

Om någon av föräldrarna är ensam vårdnadshavare tillfaller alla juridiska rättigheter och skyldigheter denne föräldern. Den andra föräldern har i praktiken ingen annan rättslig status än alla andra föräldrar i kommunen.

Ansvarig för skolplikt

Den som är vårdnadshavare om ett skolpliktigt barn, ska enligt kapitel 3 i skollagen se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Enligt läroplanen för obligatoriska skolväsendet har skolan och vårdnadshavaren ett gemensamt ansvar för att elevernas skolgång ska skapa de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Enligt skollagen har folkbokföringskommunen ansvar för att sörja för att utbildning kommer till stånd för var och en som enligt lagen har rätt att gå i grundskolan. För att skolan ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt ovan och ha en bra samverkan med vårdnadshavarna måste skolan förvissa sig om vem som är vårdnadshavare och var barnet är folkbokfört.

Sekretess

I egenskap av barnets juridiska ställföreträdare råder vårdnadshavaren över barnets sekretess, vilket innebär att båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad som huvudprincip har rätt att få ta del av alla uppgifter som finns om ett barn.

I takt med att barnets ålder och mognad ökar, förväntas barnet kunna ta större ansvar och vårdnadshavarens rättigheter inom detta område blir då mindre.

Kontakta oss

Du når oss genom att ringa Vellinge Direkt på telefonnummer 040-42 50 00.