Försörjningsstöd

Om du vistas i kommunen, saknar pengar eller tillgångar och inte kan få eller ta ett arbete som ger tillräcklig inkomst kan du vara berättigad till försörjningsstöd. I dagligt tal kallat socialbidrag.

Omsorgsavdelningens uppgift är att stödja den enskilde att finna vägar att bli självförsörjande. Försörjningsstödet träder i kraft först när alla andra vägar till självförsörjning är prövade. Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och primärvården för att på bästa sätt hjälpa den enskilde till självförsörjning.

Försörjningsstöd

Ansökan om försörjningsstöd handläggs Omsorgsavdelningen. Bedömningen görs utifrån:

  • socialtjänstlagen
  • Socialstyrelsens rekommendationer
  • rättspraxis
  • omsorgsnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som publicerar allmänna råd om tillämpningen av socialtjänstlagen. Rättspraxis utarbetas av Förvaltningsrätten och i vissa fall Kammarrätten som prövar överklagade fall. Därutöver har varje kommun möjlighet att besluta om detaljfrågor såsom högsta godtagbara boendekostnad.

Försörjningsstödet är behovsprövat och betalas ut av kommunen efter omsorgsnämndens riktlinjer.

Överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut kommunen har fattat kan du överklaga beslutet.

Kontakta oss

Om du vill veta mer, kontakta Omsorgsavdelningen, telefon 040-42 50 00.