God man, förvaltare, förmyndare

Här hittar du information om vad god man, förvaltare och förmyndarskap innebär. Du kan också läsa om vem som kan ha rätt till att få god man eller förvaltare.

Vem kan få god man eller förvaltare?

Personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk sjukdom eller andra funktionshinder inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få god man eller förvaltare. Även ensamkommande barn kan få god man.

För den som har ett behov av hjälp av god man eller förvaltare ansöker själv eller via överförmyndaren hos tingsrätten i Malmö om att en sådan ska utses.

God man

Den person som har fått en god man har kvar sin rättshandlingsförmåga. Den gode mannen är att betrakta som ett ombud och ska så långt som möjligt samråda med huvudmannen. Den gode mannen företräder sin huvudman i ekonomiska och rättsliga angelägenheter.

Den allmänna förutsättningen för att en god man ska förordnas är att någon inte kan företräda sig själv på grund av sjukdom, psykisk sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

Godmanskap är frivilligt, och förutsätter i grunden att personen ifråga själv ska vilja ha en god man. Personens samtycke krävs, men om personens tillstånd är sådant att samtycke inte kan ges, ska behovet i stället styrkas genom ett läkarintyg.

Om personens hjälpbehov kan tillgodoses på ett mindre ingripande sätt, till exempel genom användning av fullmakt, en banks notariatavdelning eller via samhällets stöd- och hjälpinsatser i övrigt, ska god man inte förordnas.

Förvaltare

En förvaltare förordnas när det inte är tillräckligt med ett godmanskap, till exempel när personen till följd av funktionshinder eller missbruk, inte kan hantera sina tillgångar och därmed riskerar att bli vräkt och sakna medel till sin dagliga livsföring. Förvaltarskapet innebär att personen helt förlorar sin handlingsförmåga i de delar som omfattas av förvaltarskapet.

Förmyndare företräder barn

En förmyndare är en person som företräder underårig (barn under 18 år) i frågor som gäller barnets egendom och rättsliga beslut. Normalt är föräldrarna tillsammans barnets förmyndare. Förmyndarna har redovisningsplikt för barnets tillgångar till överförmyndaren när dessa överstiger åtta basbelopp. Förmyndarna ska före 1 mars varje år till överförmyndaren avge en årsräkning där de redovisar för sin förvaltning av barnets tillgångar under föregående år.

Redovisningsskyldighet

Gode män och förvaltare sköter ofta en annan persons hela ekonomi, i många fall miljonbelopp, och det är därför naturligt att de har en redovisningsskyldighet gentemot övermyndaren. Före den 1 mars varje år ska gode män/förvaltare till överförmyndaren avge en årsräkning där de redovisar för sin förvaltning under föregående år.

Överförmyndarens kansli och kontaktuppgifter

På kansliet arbetar man med att kontrollerar hur förmyndare, gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. Kontrollen bygger på bestämmelserna i föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, förvaltningslagen och kommunallagen.

Arbetsuppgifterna består även i att ge tillstånd till sådana rättshandlingar som förmyndare, gode män och förvaltare kan vidta först efter överförmyndarens godkännande, till exempel vid köp och försäljning av fastighet eller bostadsrätt samt vid bodelning och arvskifte. Granskningen av ställföreträdarnas årsräkningar pågår under hela året.

Under pågående godmanskap eller förvaltarskap kan byte av god man/förvaltare ske. Det är i sådana fall överförmyndaren som friställer respektive utser en ny god man/förvaltare.

Överförmyndarexpeditionen i Vellinge kommun

I Vellinge kommun finns överförmyndarexpeditionen i kommunhuset, Norrevångsgatan 3, Vellinge

Vellinge och Månstorp

Boende i Vellinge-Månstorp och kringliggande byar hänvisas till Dorthe H Romare.

Mottagningstid är helgfria tisdagar mellan klockan 13.30-15.30.

Telefontid är helgfria måndagar, onsdagar, torsdagar och fredagar mellan klockan 9.00-10.00.

Telefon: 040-42 53 98
E-post: overformyndare@vellinge.se

Höllviken, Räng, Skanör och Falsterbo

Boende i Höllviken/Räng och Skanör/Falsterbo hänvisas till Patrik Åkesson.

Telefon- och mottagningstid är helgfria tisdagar mellan klockan 15.00-16.30.

Telefon: 040-42 51 57
E-post: overformyndare@vellinge.se

Akuta ärenden

Om ärendena är av mycket akut art kan man vända sig till Vellinge direkt, 040-42 50 00, som har möjlighet att nå handläggare för akuta ärenden på andra tider.

Tillsyn

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska ge garantier mot rättsförluster för personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

Under pågående godmanskap eller förvaltarskap kan byte av god man/förvaltare ske. Det är i sådana fall överförmyndaren som friställer respektive utser en ny god man/förvaltare.