Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. På denna sida hittar du information om Begravningsombud och kontaktuppgifter till den person som är ansvarigt Begravningsombud för det område som Vellinge ingår i.

Begravningsavgiften

Svenska kyrkan var fram till 2000 Sveriges officiella statskyrka, därefter skildes stat och kyrka åt. Svenska kyrkan har fortfarande ansvaret för begravningsverksamheten i Sverige. Därför betalar du som är folkbokförd i Sverige en begravningsavgift till Svenska kyrkan (Begravningslagen 9:1). Avgiften är olika stor i olika delar av landet. Avgiften betalas även av dig som lämnat Svenska kyrkan eller är aktiv i ett annat trossamfund.

I begravningsavgiften ingår:

 • gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
 • transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
 • kremering
 • lokal för förvaring och visning av stoftet
 • lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Eftersom det är friviliigt att vara medlem i Svenska kyrkan men obligatoriskt att betala begravningsavgift till Svenska kyrkan utser länsstyrelsen begravningsombud. Ombudens uppgift är att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan (Begravningslagen 10:1).

Begravningsombudets uppdrag

Ombudet har rätt att närvara, ställa frågor och göra påpekanden vid sammanträden i församlingen, när frågor om begravningsverksamheten behandlas.

Ombudets uppdrag:

 • Ombudet ska kontrollera att församlingen vid anläggning, utvidgning eller väsentlig ändring av en allmän begravningsplats samråder med företrädare för andra trossamfund och övriga berörda parter.
 • Ombudet ska verka för att församlingen även i övrigt samråder med och informerar företrädare för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
 • Om ombudet finner att det finns anledning att rikta någon anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravnings-verksamheten skall länsstyrelsen underrättas om detta.
 • Ombudet ska skaffa sig kännedom om hur begravnings-verksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan och om deras önskemål rörande verksamheten
 • Ombudet ska informera dem som inte tillhör Svenska kyrkan om sin verksamhet och hålla kontakt med företrädare för andra trossamfund än Svenska kyrkan och andra berörda parter
 • Ombudet ska hos huvudmannen för begravningsverksamheten föreslå de åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom
 • Ombudet ska skriftligen meddela Kammarkollegiet om han eller hon tillstyrker eller avstyrker huvudmannens förslag till begravningsavgift

Begravningsombudets uppdrag regleras av begravningslagen (kapitel 10) och begravningsförordningen (se rubrik Ombud).

Kontakt

Länsstyrelsen har utsett Magnus Bergström till begravningsombud för Vellinge kommuns församlingar.

Du som inte är medlem i Svenska kyrkan kontaktar Begravningsombudet när du anser att ditt intressen i begravningsfrågor inte tillgodoses eller när du har frågor om en begravning som inte ska utföras i Svenska kyrkans regi.

Telefonnummer till Magnus Bergström, civilekonom: 00767-67 67 19 eller till
e:post: begravningsombud@cormab.se