Maxtaxa och förbehållsbelopp

Maxtaxa och förbehållsbelopp finns för att du ska ha rätt att behålla en summa för dina levnadsomkostnader innan kommunen får ta ut avgift.

Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, personlig omvårdnad, dagverksamhet, hemsjukvård och utprovning av hjälpmedel. Förbehållsbeloppet är det belopp du har rätt att behålla för dina levnadsomkostnader innan kommunen får ta ut avgift.

Maxtaxa

Maxtaxan beräknas årligen utifrån prisbasbeloppet. År 2018 är maxtaxan 2 044 kronor per månad. Samma belopp gäller för ensamstående som för vardera make/maka eller sambo.

Boendekostnad och råvarukostnad för mat på särskilt boende med bemanning dygnet runt räknas inte som en avgift inom maxtaxan.

Lägre om inkomsten är låg

Avgiften kan bli lägre än 2 044 kronor per månad om dina inkomster inte räcker till.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består av din faktiska boendekostnad samt ett minimibelopp för personliga utgifter.

Faktisk boendekostnad

Den faktiska bostadskostnaden fastställs

  • vid hyresrätt utifrån aktuell hyra
  • vid egen fastighet utifrån regler och schabloner från Riksförsäkringsverket

Vid flytt till särskilt boende kan nedsättning av avgift för dubbel boendekostnad under tre månader accepteras, oavsett vilken form av boende du har sen tidigare.

Minimibelopp

Minimibeloppet är uppdelat i ett schablonbelopp för normala levnadskostnader och ett individuellt belopp för kostnader utöver normala levnadskostnader.

Den individuella delen av förbehållsbeloppet är behovsprövad. De särskilda omständigheter som gör att du har behov av ytterligare medel kan vara

  • kostnader för god man
  • kostnad för specialkost