Avgifter för vård och omsorg

Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader.

Avgiften fastställs utifrån din egen inkomst. För makar läggs inkomsterna samman och delas på två.

Uppgifter om skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt övriga inkomstupplysningar lämnar du som vårdtagare själv via blanketten Inkomstförfrågan. Blanketten ska lämnas in i samband med att insatsen påbörjas och därefter en gång per år. Blanketten finns till höger under Relaterade dokument på denna sida.

Du är själv skyldig att meddela förändringar som kan påverka avgiftens storlek.

För avgift som inte betalas i tid debiterar kommunen påminnelseavgift och dröjsmålsränta från förfallodagen. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Betala i tid, påminnelse debiteras i annat fall med 50 kronor.

Vad räknas som inkomst?

Som inkomst räknas den skattepliktiga inkomsten de närmaste tolv månaderna:

 • pension (garantipension, tilläggspension, äldreförsörjningsstöd, privat pensionsförsäkring)
 • regelbundna bidrag från stiftelser och fonder
 • livränta
 • vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode
 • lön och andra ersättningar i anslutning till anställning (a-kassa)
 • överskott av näringsverksamhet
 • ersättning från utlandet, till exempel utländsk pension
 • inkomst av arbete
 • inkomst av kapital (ränta etc.) året innan, dock inte realisationsförlust/realisationsvinst

Följande icke skattepliktiga inkomster räknas också:

 • studiemedel i form av studiebidrag
 • skattefria stipendier till den del som överstiger 3 000kr/månad
 • ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar för sjukfall som inträffat före år 1991
 • barnbidrag
 • försörjningsbidrag
 • hemvårdsbidrag och hemsjukvårdsbidrag som utbetalas av kommun eller landsting till vårdbehövande
 • underhållsbidrag
 • ersättning som betalas ut på grund av kapitalförsäkring
 • andra försäkringsersättningar som betalas ut på grund av försäkring som tecknats utanför tjänst
 • bostadsstöd

Förmögenhet i sig påverkar inte avgiftens storlek.

Schablonbelopp

Schablonbeloppet är reglerat i lagen.

Det ska täcka

 • livsmedel, kläder och skor
 • fritid, hygien
 • tidning, telefon och TV-avgift
 • hemförsäkring
 • öppen hälso- och sjukvård
 • tandvård
 • hushållsel
 • förbrukningsvaror
 • resor
 • möbler och husgeråd
 • läkemedel

För ensamstående är schablonbeloppet år 2018 5 136 kronor per månad.
För makar/sambo är schablonbeloppet år 2018 4 340 kronor per månad.

Maxtaxa

Maxtaxan är den högsta avgift kommunen enligt lag får ta ut för hemtjänst, personlig omvårdnad, dagverksamhet, hemsjukvård och utprovning av hjälpmedel. Förbehållsbeloppet är det belopp du har rätt att behålla för dina levnadsomkostnader innan kommunen får ta ut avgift. Läs mer om maxtaxa och förbehållsbelopp.

Överklaga fastställd avgift

Om du inte är nöjd med beslutet om storleken på din avgift, förbehållsbeloppet eller hur din inkomstberäkning är gjord kan du överklaga hos Förvaltningsrätten i Malmö.

Överklagandet måste göras inom tre veckor från det att du fått del av beslutet. Överklagandet skickas till:

Vellinge kommun
Omsorgsavdelningen
Avgifter vård och omsorg
235 81 Vellinge

Mer om att överklaga kommunens beslut