Starta pedagogisk verksamhet

Här finner du som vill starta och driva förskola eller pedagogisk omsorg information om hur du ansöker och vilka regler som gäller.

En förening, ett personalkooperativ, ett bolag, en stiftelse eller en enskild person med F-skattsedel kan ansöka om att starta

  • förskola för barn 1-5 år
  • pedagogisk omsorg för barn upp till 12 år

En blankett för att ansöka om att starta pedagogisk verksamhet finns i högermenyn. Där kan du också läsa mer om vilka regler som gäller.

Det är myndigheten Skolinspektionen som bedömer och beviljar ansökningar om att starta och driva fristående skolor och fritidshem.

Kommunen godkänner och ger bidrag

Kommunen godkänner och ger bidrag till verksamhet som har god kvalitet och säkerhet. Detta betyder att

  • det finns personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
  • barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek
  • lokalerna är ändamålsenliga

Verksamheten ska också vara öppen för alla barn som ska tas emot i motsvarande kommunal verksamhet så länge

  • det inte uppkommer påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet
  • föräldraavgifterna inte är oskäligt höga.

Barnomsorgspeng

Barnomsorgspengen är det kommunala bidraget till enskild godkänd förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg.

Pengen följer med barnet till den verksamhet som föräldrarna själva väljer.

Barnomsorgspeng för egna barn

Bidrag för barn i pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar som enda anställd, eller är huvudman, betalas bara ut om minst lika många andra barn har tagits emot i verksamheten.

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är den förskoleverksamhet och skolbarnomsorg som inte är förskola, fritidshem, öppen förskola eller öppet fritidshem. Pedagogisk omsorg kan till exempel vara familjedaghem eller olika flerfamiljslösningar.

Syftet med pedagogisk omsorg är att öka mångfalden i barnomsorgen genom en större variation av utförare.

Kontakta oss

Vill du veta mer om att starta pedagogisk verksamhet, kontakta kontakta Ester Alavei, biträdande utbildningschef eller Arne Huseby, utbildningsspecialist, telefon 040-42 50 00.