Ventilationskontroll

Ett bra inomhusklimat förutsätter en väl fungerande ventilation. Många gånger är det bristande skötsel och underhåll av ventilationsanläggningar som ger upphov till hälsoproblem förknippade med dåligt inomhusklimat i byggnader.

Riksdagen har beslutat om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i förordningen SFS 1991:1273 med ändringar i BFS 2009:5 (PDF-dokument, ). Av denna framgår att "Funktionskontroll skall ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk (avser nya system) och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen" (återkommande besiktning).

Det är alltid byggnadens ägare som är skyldig att med vissa intervall kontrollera ventilationen.

Enligt förordningen ska den återkommande besiktningen ske med fasta intervall. Tiderna för intervallen är sedan 1 maj 2009 följande:

Byggnader

Besiktningsintervall (återkommande besiktning)

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX, FT, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år

Återkommande funktionskontroll gäller inte

  • en- och tvåbostadshus, för dessa ska en OVK-besiktning utföras då nytt FT-, FX- eller FTX-system installeras,
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk mm
  • industribyggnader
  • hemliga byggnader för försvaret.

Det är endast den som är sakkunnig och som har behörighet som får utföra kontrollerna. Protokoll förs vid kontrollen och sänds till byggnadens ägare och till Miljö- och Byggnadsnämnden. Nämndens uppgift är att bevaka att förordningen om OVK efterlevs och registrerar inlämnade protokoll. Ett särskilt intyg (som utfärdas av besiktningsmannen) ska sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.