Serveringstillstånd

När du vill servera alkohol mot betalning behöver du ett serveringstillstånd. Du kan söka både stadigvarande och tillfälligt tillstånd.

Serveringstillstånd krävs vid varje form av alkoholservering mot ersättning och beviljas av kommunen.

Undantag

Det finns ett undantag då serveringstillstånd inte behövs. Det är när samtliga krav nedan är uppfyllda, alltså när

  • servering avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
  • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och
  • äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker

Stadigvarande tillstånd för alkoholservering till allmänheten

Alkohollagen reglerar förutsättningarna för serveringstillstånd (AL 8 kapitlet).
Vid ansökan om serveringstillstånd prövas:

1. Sökandens lämplighet

Sökanden skall ha de kunskaper i svensk alkohollagstiftning som krävs för att utöva serveringsverksamheten på ett författningsenligt sätt. Kunskaperna prövas genom att sökanden avlägger ett prov. I lämplighetsprövningen ingår också sökandens ekonomiska förutsättningar, ekonomisk skötsamhet och allmän laglydnad. Sökanden ska själva, genom att inlämna begärda handlingar, visa att de uppfyller kraven på lämplighet. Nämnden kompletterar sedan underlaget med uppgifter från Kronofogden, Polismyndigheten och Skatteverket.

2. Lokalen

Serveringslokalen skall omfatta ett avgränsat utrymme och ha en överblickbar serveringsyta med lämpligt antal sittplatser för matservering. För serveringstillstånd till allmänheten krävs att lokalen har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen, samt tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna skall kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter. Lokalen skall vara registrerad som livsmedelsanläggning och lämplig från brandsäkerhetssynpunkt. Nämnden inhämtar yttrande från Miljöförvaltningen och Räddningstjänsten.

3. Alkoholpolitisk prövning

Serveringstillstånd får vägras med anledning av befarade olägenheter även om övriga krav är uppfyllda. Yttrande från Miljöförvaltningen och Polismyndigheten inhämtas beträffande serveringställets belägenhet, befarade olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, samt särskild risk för människors hälsa. Alkoholservering i anslutning till ungdomsmiljöer betraktas som alkoholpolitisk olägenhet. Servering utöver normaltiden, 11:00 – 01:00, medges endast i undantagsfall.

Tillfällig alkoholservering

Tillstånd för alkoholservering kan meddelas vid en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle. Kraven på sökandens lämplighet är samma som vid stadigvarande tillstånd. Serveringslokalen skall omfatta ett avgränsat utrymme och ha en överblickbar serveringsyta med lämpligt antal sittplatser för matservering. Det finns inget krav på eget kök i anslutning till serveringslokalen, men tillredd mat skall alltid tillhandahållas. Lokalen skall vara registrerad som livsmedelsanläggning. En sedvanlig alkoholpolitisk prövning görs.

Slutna sällskap

Slutet sällskap är en begränsad krets av personer till exempel en förening eller sammanslutning. Arrangemanget får inte vara öppet för nya gäster under pågående tillställning. Kraven på sökandens lämplighet är samma som vid stadigvarande tillstånd till allmänheten. Serveringslokalen skall omfatta ett avgränsat utrymme och ha en överblickbar serveringsyta med lämpligt antal sittplatser för matservering. Det finns inget krav på eget kök i anslutning till serveringslokalen, men tillredd mat skall alltid tillhandahållas. Lokalen skall vara registrerad som livsmedelsanläggning. En sedvanlig alkoholpolitisk prövning görs.

Ansökan

Du ansöker om serveringstillstånd via blanketten under Relaterade dokument i högermenyn. Ansökan ska skickas till:

Omsorgsnämnden
235 81 Vellinge

Prövningsavgift

Kommunen tar ut en avgift för att behandla ansökan om serveringstillstånd. Prövningsavgiften betalas inte tillbaka om ansökan skulle avslås.

Typ av prövning
Avgift i % av basbeloppet Avgift
Stadigvarande tillstånd 18,13 % 8 240 kr
Ändring i tillstånd 7,77 % 3 530 kr
Tillfälligt tillstånd 3,89 % 1 760 kr*

* inklusive tillsynsavgift

Avgifter för tillsyn av tobak och receptfria läkemedel samt för kunskapsprov

Typ av tillsyn Avgift i % av basbelopp Avgift
Tobak 1,82 % av basbelopp 820 kr/år*
Folköl 1,82 % av basbelopp 820 kr/år*
Receptfria läkemedel 1,82 % av basbelopp 820 kr/år
Kunskapsprov / provtillfälle 2,27 % av basbelopp 1 030 kr

* vid försäljning av båda tobak och folköl, enbart en avgift

Avgifter för tillsyn av serveringstillstånd

Årsomsättning Avgift i % av årsbeloppet Avgift
0–250 000 kr 3,89% 1 760 kr
250 001–500 000 kr 7,77% 3 530 kr
500 001–1 000 000kr 11,66% 5 300 kr
1 000 001–2 000 000 kr 15,54% 7 070 kr
2 000 001–4 000 000 kr 19,43% 8 840 kr
4 000 001- 23,32% 10 610 kr

Kontakta oss

Har du frågor, kontakta Vellinge Direkt, telefon 040-42 50 00.