Miljöfarlig verksamhet

Bedriver du eller planerar att bedriva verksamhet som är klassad som miljöfarlig verksamhet? I sådana fall kan det krävas tillstånd eller anmälan.

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt

För vissa verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. I Miljöprövningsförordning (2013:251) kan du se vilka verksamheter som är anmälningspliktiga och vilka som är tillståndspliktiga. Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, laboratorier, bensinstationer, kemtvättar och verksamheter som förbrukar organiska lösningsmedel.

Du kan läsa mer om vilka verksamheter som är anmälningspliktiga eller tillståndspliktiga i bilagan till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

De olika miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på verksamhetens storlek och farlighet, men alla verksamheter måste känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser.

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från Miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen miljöprövningsdelegation att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till
    den lokala miljö- och hälsoskyddsnämnden.
  • De verksamheter som inte finns med i bilagan till förordningen kräver varken tillstånd eller anmälan (ofta kallade U-verksamheter): Mijöbalkens regler gäller även för dessa verksamheter och miljö-och hälsoskyddsnämnden utövar tillsyn.

Ändrad verksamhet

Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Kontakta miljö- och byggnadsavdelningenom du har frågor som rör anmälan och klassning av verksamheter.