Livsmedel

Felaktig hantering av livsmedel kan få stora konsekvenser för många människor. Livsmedelsverket uppskattar att 500 000 personer årligen insjuknar i livsmedelsburna sjukdomar. Det övergripande målet för den offentliga kontrollen av livsmedelsanläggningar är att skydda konsumenten, som ska kunna inhandla och förtära livsmedel samt serveras mat som är av god kvalitet och som inte orsakar ohälsa.

I Vellinge kommun finns över 200 livsmedelsanläggningar som på olika sätt släpper ut livsmedel på marknaden. Samtliga anläggningar kontrolleras regelbundet av miljö- och byggnadsnämnden. Alla offentliga kontroller av livsmedelsanläggningar i kommunen mynnar ut i en kontrollrapport. I rapporten framgår vilka avvikelser från livsmedelslagstiftningen som påträffats samt när dessa kommer att följas upp. Om bristerna kvarstår vid den efterföljande inspektionen leder detta till ett föreläggande mot verksamheten för att se till att bristerna åtgärdas.

Miljö- och byggnadsnämnden registrerar och diarieför alla kontrollrapporter, beslut och handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Som konsument har du rätt att begära att få se dessa handlingar under förutsättning att de inte är sekretessbelagda. Läs mer om miljö- och byggnadsnämndens offentliga kontroll av livsmedelsanläggningar i Kontrollplanen i högerspalten.

Du som planerar att starta en ny livsmedelsverksamhet, ta över en befintlig livsmedelsverksamhet eller göra ändringar i den befintliga livsmedelsverksamheten kan höra av dig till miljö- och byggnadsnämnden som kan hjälpa till att svara på allmänna frågor kring livsmedelslagstiftningen och vilka krav som gäller för olika verksamheter. Du kan läsa mer om att starta en livsmedelsverksamhet under rubriken Anmälningsplikt eller på Livsmedelsverkets hemsida.