Hälsoskydd i lokaler

För vissa typer av verksamheter ställs hygienkrav med stöd av miljöbalken.

Om man ska starta en verksamhet bör man alltid kontrollera med miljö- och byggnadsavdelningen i förväg vilka krav som gäller. Grundprincipen är att lokalen ska vara utformad på ett ändamålsenligt sätt för verksamheten. Detta gäller materialval och planering, men även direkta krav på utformning och utrustning.

Vissa hygienlokaler samt bassängbad och skolverksamhet ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden. En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter att anmälan gjorts.

Bassängbad

Enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) ska den som avser att driva bassängbad som kommer upplåtas åt allmänheten eller som annars kommer användas av många människor göra anmälan till miljö- och byggnadsnämnden innan anläggningen tas i bruk.

Bassängbad är en miljö som är speciellt utsatt för spridning av smitta och uppkomst av föroreningar som kan utgöra hälsorisker. Därför är det mycket viktigt att man har kontrollrutiner för hur badverksamheten bedrivs.

Med bassängbad avses anläggningar avsedda för vattenaktiviteter till exempel bassänger, bubbelpooler, dammar, tankar, tunnor eller kar.

Du kan läsa mer om bassängbad i informationsbroschyren i högerspalten.

Skolverksamhet

Enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) ska den som avser driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter göra anmälan till miljö- och byggnadsnämnden innan verksamheten påbörjas.

I dessa miljöer tillbringar barn en stor del av sin uppväxt. Det är därför angeläget att säkerställa att barnens miljö är av god kvalitet. Barn har till stor del inte möjlighet att själv välja vilken miljö de befinner sig i. Detta ställer höga krav på hälsoskyddet i de miljöer som är en del av barnens vardag.

Du kan läsa mer om skolverksamhet i informationsbroschyren i högerspalten.

Hygienisk verksamhet

Enligt 38 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) ska den som avser att driva verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg göra anmälan till miljö- och byggnadsnämnden innan lokalen eller anläggningen tas i bruk.

Hygienisk verksamhet som ska anmälas omfattar t.ex. fotvård, piercing/håltagning, akupunktur och tatuering.

Efter den 1 januari 2008 är hygieniska verksamheter som inte innebär risk för blodsmitta inte längre anmälningspliktiga exempelvis hårvård, hudvård, massage, nagelbyggnad, zonterapi och sjukgymnastik. Reglerna för hygienisk behandling gäller dock och miljö- och byggnadsnämnden har även i fortsättningen tillsyn över dessa verksamheter enligt miljöbalken.

Anmälan

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. Även övertagande av etablerade verksamheter bör anmälas.

Till anmälan ska bifogas

  • Planritning över lokalerna. Ritningen bör vara i lämplig skala ex. 1:50 eller 1:100. Skriv även ut de olika lokalernas användningsområde.
  • Verksamhetsbeskrivning inklusive användningen av kemiska produkter och beskrivning av avfallshanteringen.
  • Uppgifter om lokalernas ventilation (hur stort är luftflödet, hur många personer är ventilationen dimensionerad för) och placering av friskluftsdon. Protokoll från senaste utförda ventilationskontroll (OVK).
  • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilka innefattar ansvarsfördelning, hygienrutiner, kemikalieförteckning, riskbedömning, städrutiner m.fl.

Också ambulerande verksamhet, till exempel hembesök eller besök på arbetsplatser, måste anmälas till den kommun där utövaren har utrymmen för att rengöra, lagra och iordningställa sin utrustning. Lika höga krav på allmän hygien samt hantering och i förekommande fall smittrening av instrument eller användning av engångsmaterial gäller för dessa verksamheter som för de stationära.

Bygglov

När en ny lokal för hygienisk behandling inrättas eller en befintlig lokal förändras krävs många gånger bygglov eller att en bygganmälan görs enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10), till exempel om en sådan lokal anordnas i en bostad. Kontakta därför en bygglovshandläggare vid miljö- och byggnadsavdelningen för besked.

Avgift

Vid anmälan tas en avgift om 1 910 kronor ut för handläggning och administration i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för Vellinge kommun. Utebliven anmälan kan leda till en miljösanktionsavgift enligt miljöbalken. Denna är för närvarande 3 000 kronor.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, framförallt mot smitta. Det innebär att rutiner ska upprättas för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokaler, tvätt av textilier etc. En förteckning över de kemiska produkter som används, bland andra städkemikalier och kosmetiska produkter, måste finnas.

Läs mer här om vad som gäller för hygienisk verksamhet.

Du kan också läsa mer om hygieniska verksamheter i informationsbroschyrerna i högerspalten.

Solarier

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier (SSMFS 2012:5) ska den som bedriver verksamhet i vilken solarium upplåts till allmänheten anmäla verksamheten. Anmälan ska vara skriftlig och lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. Även övertagande av etablerade verksamheter ska anmälas.

Till anmälan ska bifogas:

Planritning över lokalerna. Ritningen bör vara i lämplig skala ex. 1:50 eller 1:100. Skriv även ut de olika lokalernas användningsområde.

  • Verksamhetsbeskrivning inklusive användningen av kemiska produkter och beskrivning av avfallshanteringen.
  • Uppgifter om lokalernas ventilation (hur stort är luftflödet, hur många personer är ventilationen dimensionerad för) och placering av friskluftsdon. Protokoll från senaste utförda ventilationskontroll (OVK).
  • Övergripande skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilka innefattar ansvarsfördelning, hygienrutiner, kemikalieförteckning, riskbedömning, städrutiner m.fl.
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard SS-EN 60335-2-27:2010.

Bygglov

När en ny lokal för hygienisk behandling inrättas eller en befintlig lokal förändras krävs många gånger bygglov eller att en bygganmälan görs enligt plan- och bygglagen (SFS 1987:10), till exempel om en sådan lokal anordnas i en bostad. Kontakta därför en bygglovshandläggare vid miljö- och byggnadsavdelningen för besked.

Avgift

Vid anmälan tas en avgift ut för handläggning och administration i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd taxa för Vellinge kommun.

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet ska enligt miljöbalken ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter, framförallt mot smitta. Det innebär att rutiner ska upprättas för upprätthållande av god hygien, kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokaler, tvätt av textilier etc. En förteckning över de kemiska produkter som används måste finnas.

Läs mer här om vad som gäller för solarier med inredning, skötsel och hygien, vilka krav som ställs enligt solarieföreskriften samt mer om råd och föreskrifter.

Du kan också läsa mer om solarieverksamhet i informationsbroschyren i högerspalten.