Folköl och Tobak

Den som säljer tobaksvaror eller folköl ska anmäla detta till kommunen. Alla tobaksvaror omfattas såsom cigaretter, cigarrer, cigariller, piptobak, rulltobak, tuggtobak, snus, portionstobak och tobak till vattenpipa. Folköl är öl med akoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent.

Anmälningsplikt

Anmälningsplikten omfattar all försäljning, permanent eller tillfällig, såväl i butiker, serveringar eller tobaksautomater.

18-årsgräns

Tobaksvaror eller folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Den som säljer ska förvissa sig om att den som köper är över 18 år. Det innebär att säljaren alltid ska kräva legitimation av alla som ser ut att vara under 25 år. Det minskar risken för felbedömningar och att försäljning sker till minderåriga.

Tobakslagen och alkohollagen ger inte utrymme för några undantag, till exempel om en förälder eller annan vårdnadshavare lämnat sitt godkännande.

Information om åldersgränsen ska finnas vid varje kassa i butiken och på varuautomater för tobaksförsäljning.

Marknadsföring

Marknadsföring i form av reklamskyltar och liknande är förbjudet på säljställets utsida och skyltfönster. Inne på säljstället får reklam och annan marknadsföring inte vara påträngande, uppsökande eller uppmanande till tobaks- eller alkoholbruk.

Märkning

All tobak ska vara försedd med svensk varningstext. Det är inte tillåtet att sälja tobaksvaror med utländska varningstexter eller utan märkning.

Styckeförsäljning

Cigaretter får inte säljas styckvis eller i förpackningar med färre än 19 cigaretter.

Ansvar

Ägaren ansvarar för att försäljningsreglerna följs och att personalen känner till gällande regler samt att det skapas rutiner för ålderskontroll. Kassapersonalen har ett personligt ansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om tobak säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Egenkontroll

Den som säljer tobaksvaror eller folköl ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram. Det innebär att den ansvarige för försäljningen ska ta fram ett program där det framgår hur åldersgränser och andra bestämmelser i tobakslagen ska tillämpas och övervakas. Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer med förslag på hur ett sådant program kan utformas. Läs mer i riktlinjerna för egenkontrollprogram som finns till höger under relaterade dokument.

Avgifter för tillsyn av tobak, folköl och receptfria läkemedel

Typ av tillsyn Avgift i % av basbelopp Avgift
Tobak 1,82 % av basbelopp 820 kr/år*
Folköl 1,82 % av basbelopp 820 kr/år*
Receptfria läkemedel 1,82 % av basbelopp 820 kr/år
Kunskapsprov/provtillfälle 2,27% av basbelopp 1 030 kr

* vid försäljning av både tobak och folköl, enbart en avgift