Brandskyddsdokumentation

Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft i januari 2004. Enligt denna måste alla företag och nyttjare oavsett storlek, verksamhet eller risker kontrollera och dokumentera sitt brandskydd. Då Vellinge kommun har avtal med Räddningstjänsten i Trelleborg, är mycket av materialet under denna rubrik hämtat från dem.

Enligt 2 kap. 2§ lagen om skydd mot olyckor 2003:778 ska ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller olycka. Detta betyder att på varje arbetsplats ska det finnas brandsläckare, förbandslåda och HLR-utbildad personal.

I övrigt ska man vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand (förebyggande åtgärder avser Systematiskt BrandskyddsArbete, SBA.)

Lagen innebär att man systematiskt och kontinuerligt bedriver brandskyddsarbete under byggnaden eller anläggningens hela användningstid. Brandskyddet ska dokumenteras.

Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.

Alla i verksamheten ska känna till…

  • Hur man förhindrar brands uppkomst.
  • Hur man kan begränsa skador på egendom vid brand.
  • Vilka är riskerna i verksamheten.
  • Hur kan man förebygga brand.
  • Verksamhetens brandskyddspolicy.
  • Hur man höjer säkerheten inom verksamheten.
  • Hur man agerar vid brand.
  • Hur man utrymmer lokalerna vid brand.

All personal ska vara engagerad i att…

Skydda medmänniskor - Ansvara för anställda, brukare och besökande.

Skydda verksamheten - Avbrott skapar alltid problem och kostnader samt att man riskerar förlora tempo, kunder och goodwill.

Skydda lokalerna - Fastigheten representerar ett stort kapital eller kulturvärden. Vid brand försvinner verksamheten under lång tid.

Skydda inventarierna - Maskiner, utrustning, datorer och personliga tillhörigheter kan vara tunga att förlora och ofta svåra att ersätta.

Skydda ryktet - De flesta brandskadorna beror på mänskliga faktorn.