Leader

Leader - en chans för dig att påverka utvecklingen i din landsbygd

Leader är en metod för landsbygdsutveckling där människor från olika delar av samhället samarbetar för att utveckla sin hembygd. Utifrån lokalt förankrad kunskap och engagemang tas utvecklingspotentialen i bygden fram och kopplas samman med samhällets målsättningar om landsbygdsutveckling.

Leader har funnits som arbetsmetod inom EU sedan år 1991. Det är en fransk förkortning som översatt betyder "samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi". Programmet ska främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. En av målsättningarna är att skapa möjligheter för ett utökat samarbete mellan olika aktörer så att dessa kan driva på utvecklingen i sin hembygd.

Kontakt och information

Om du vill ha mer information om arbetet kontakta:

Uppdaterad information om LEADER Söderslätt finns på www.leadersoderslatt.se