Mark och lokaler

Nedan på denna sida hittar du information om vad som gäller för industrimark, arrende och upplåtelse av offentlig mark. Du hittar även privata och offentliga tomter och lokaler för näringsverksamhet.

Lokaler och tomter

Tillgängliga privata och offentliga tomter för näringsverksamhet inom kommunen finner du på Objektvision.se

Industrimark

Vellinge kommun arbetar kontinuerligt med att kunna erbjuda tomter för industri och annan verksamhet. .

Just nu finns ingen ledig mark till salu men en detaljplan är på gång. Om du vill lämna en intresseanmälan kan du göra det via en e-tjänst här.

Arrende

Mark för golfbanor, camping, jordbruk som ägs av kommunen arrenderas idag ut till respektive verksamhetsutövare genom arrendeavtal. För närvarande finns ingen ledig mark att arrendera av kommunen.

Upplåtelse av offentlig mark

Offentlig mark är den mark, som alla boende i kommunen tillsammans äger. Denna mark kan tillfälligt upplåtas till privatpersoner och företag vid olika arrangemang.

Inom kommunen medverkar olika förvaltningar i tillståndsprocessen. Det formella tillståndet ges i de flesta fall av polisen efter samråd med kommunen.

Inom kommunen är avdelningen medborgarservice den i huvudsak ansvariga avdelningen för själva upplåtelsen. Miljö- och byggnadsnämnden med sin avdelning ansvarar för utformning, bygglov, och miljö- och hälsoskyddsrelaterade delar i upplåtelsen. För brandskydd ansvarar räddningstjänsten.

Kommunen har sedan tidigare beslutat om en rad ordningsföreskrifter på området, så som allmänna lokala ordningsföreskrifter (KF 1996-03-27, § 11 med revideringar) och ordningsföreskrifter för torghandel (KF 1996-03-27, § 19), vilka ligger till grund för delar av dessa riktlinjer.

För att underlätta för både kommuninvånare och tjänstemän har Vellinge kommun i samarbete med räddningstjänsten, vägverket och polisen sammanställt riktlinjer, vilka inkluderar ordningsföreskrifterna ovan, för sökande.