Etableringsenheten

Etableringsenheten arbetar med etablering och integration. Etablering in på arbetsmarknaden för ungdomar och vuxna som står nära arbetsmarknaden samt etablering in i det svenska samhället för nyanlända.

Kommunens arbete med etablering och integration av nyanlända familjer

Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft i Sverige som innebär att samtliga kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. Lagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd. 2018 är anvisningstalet 140 personer. I kommunen har man antagit en handlingsplan där riktlinjer för hur kommunen arbetar har presenterats.

Handlingsplan för integration 2018-2020

Kommunens utgångspunkt är att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget och sina barns liv men att stöd ibland kan behövas temporärt. Vellinge kommuns insatser skall stödja den nyanlände till eget ansvarstagande för att komma in och etablera sig i det svenska samhället.

Målet med handlingsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom:

  • Ett inkluderande mottagande där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till kommunens och regionens utveckling.
  • Att de nyanlända under etableringsperioden aktivt deltar i integrationsarbetet för att kunna bli självförsörjande med egen bostad.
  • Att de nyanlända blir en integrerad del av Vellinge kommun.
  • Ett ökat samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna.
  • Att kommuninvånarna medverkar i integrationsarbetet och att kommunen kan tillvarata detta engagemang.
  • Att systematiskt kvalitetssäkra och följa upp kommunens mottagande och integrationsarbete.
  • En ekonomisk hållbarhet.
  • Ett inkluderande mottagande som bygger på individens delaktighet i samhället, resurser och förmåga att bli självständig och självförsörjande. Kommunens utgångspunkt är att alla vill och kan ta ansvar för sitt eget liv men att stöd ibland kan behövas. Vellinge Kommuns insatser skall stödja individen till eget ansvarstagande.
  • Tydliga krav på att lära sig svenska språket samt att komma i egen försörjning.

Här kan du läsa handlingsplanen i sin helhet:

Handlingsplan för integration 2018-2020 (PDF-dokument, 6,3 MB)

Tidigare version av handlingsplanen:

Handlingsplan integration 2016-2017 (PDF-dokument, 2,7 MB)

Vad kan du göra?

I Vellinge Kommun finns det många som vill stötta och hjälpa de nyanlända i sin integrations- och etableringsprocess. Det finns många aktiva ideella organisationer som genom sin verksamhet är en del av en positiv integration för de nyanlända. Följ länkarna nedan för att komma till deras sidor:

Kontakta oss

Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta: