Kriser och katastrofer

En extraordinär händelse (kris/katastrof) inträffar alltid i en kommun. Därför måste samhällets bered­skap och förmåga att hantera krissituationer byggas underifrån.

Hur krisarbetet ska bedrivas finns beskrivet i "Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" samt tillhörande förordning.

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Ansvars- och andra principer

Målsättningen är att den verksamhet som bedrivs i normalläge också kan bedrivas vid svåra påfrestningar och stora olyck­or samt vid höjd beredskap. Det svenska krishanteringssystemet är uppbyggt kring ansvars-, likhets- och närhetsprincipen vilket innebär att:

  • den som har ansvar för en viss verksamhet under normala, fredstida förhållanden, har motsvarande ansvar för verksamheten under en kris eller katastrof,
  • en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är möjligt ska vara den samma såväl under fredstida förhållande som under kris eller katastrof, och
  • en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda och ansvariga.

Eftersom en kris eller katastrof ställer andra och större krav på bland annat snabbhet, information, samordning och beslutsmässighet än vad den normala verksamheten gör, aktiveras vid dessa händelser en krisled­nings­­orga­nisa­tionen.

Vellinges krisledningsorganisation

Vellinges krisledningsorganisation ska ses som en kommunal kraftsamling för att snabbt, effektivt och handlingskraftigt skaffa kontroll över situationen. Organisationen ska fokusera på att samhällsviktiga funktioner upprätthålls och stötta den eller de drabbade förvaltningarna/verk­sam­heterna så att ansvarsprinciper och övriga principer kan följas.

Organisationen består av kommunens anställda vilka förstärkta med kommunens frivilliga resursgrupp bland annat stöttar upp den drabbade verksamheten, upprätthåller samband med centrala och/eller regionala myndigheter/eventuellt övriga inblandade aktörer samt skyndsamt och frekvent kommunicerar ut information till allmänheten, massmedia med flera.

Till vår hjälp har vi både en övergripande ledningsplan som revideras varje mandatperiod och nedbrutna planer för olika scenarior som vi har bedömt vara extra svåra att hantera.

Vi både övar och kompetenshöjer oss årligen och använder oss av metodiken även vid mindre händelser så att den ska kännas naturlig och bekväm om den stora krisen eller katastrofen inträffar.

När något händer

När SOS Alarm, räddningstjänsten, polisen eller någon annan myndighet ringer till kommunen för att berätta att något har hänt ringer de i första hand, oavsett tid på dygnet, till kommunens säkerhetschef och ger kortfattad info. Får man inte tag i säkerhetschefen finns en larmlista med ytterligare fem personer från kommunen som man ringer vidare efter, tills man får tag i någon.
Säkerhetschefen (eller annan på larmlistan) ringer omgående till kommunens kommunikationsenhet för att de ska hinna dra igång datorerna och logga in på kommunens hemsida medan säkerhetschefen försöker få fatt i mer information. Beroende på händelse kan mer information fås av räddningstjänsten, polisen, Trafikverket, Sjöfartsverket eller i princip vilken myndighet eller organisation som helst.

I nästa steg rapporterar säkerhetschefen vidare till kommunikationsenheten parallellt med att vederbörande informerar kommundirektören samt berörda nämndsordföranden. Vid stora händelser kan man behöva kalla in fler tjänstemän och upprätta en stab på kommunhuset för att skyndsamt ta hand om konsekvenserna av det inträffade.

Lokalt krishanteringsråd

Inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar finns också ett lokalt krishanteringsråd. Detta leds av kommunens säkerhetsansvarig och omfattar de aktörer som kan ha en roll vid en extraordinär händelse.

I Vellinge ingår bland annat de entreprenörer som bedriver särskilda boenden/gruppbostäder, tekniska enhetens entreprenörer, Kustbevakningen, Länsstyrelsen, Svevia, Swedbank, Polisen och Räddningstjänsten.

Risk- och sårbarhetsanalyser

Kontinuerligt pågår ett arbete med att med hjälp av olika tänkbara scenarier undersöka riskerna och sårbarheterna i Vellinge med målsättningen att hitta åtgärder för att eliminera eller åtminstone lättare kunna hantera scenarierna om de skulle inträffa.