Kommunens försäkringar

Vid försäkringsfrågor, ska du i första hand ta kontakt med kommunens försäkringshandläggare. Se kontaktuppgifter nedan.

Vellinge kommun försäkringshandläggare

Patrizia Bertarini, tel. 040-42 52 95, epost Patrizia.Bertarini@vellinge.se

Skador orsakade av träd på kommunens mark

Om du har drabbats av skada på fastighet eller annan egendom i samband med att ett träd eller delar av träd på kommunägd mark blåst ned i samband med storm ska du alltid anmäla detta till ditt eget försäkringsbolag. Eventuella anspråk på kommunen som till exempel utbetalning av självrisk kan lämnas enligt instruktioner nedan under "Skadeståndsanspråk mot kommunen".

Skadeståndsanspråk mot kommunen

Om du vill framställa ett skadeståndsanspråk mot Vellinge kommun eller kommunalt bolag ska du skicka ditt skriftliga krav genom att fylla i förmuläret "skadeståndsanspråk mot kommunen" under relaterade dokument i högermenyndirekt till kommunens försäkringshandläggare eller ansvarig tjänsteman, som i sin tur skickar vidare tillsammans med kommunens kommentarer till kommunförsäkringsbolaget. Kravet ska du skicka:

Via e-post till: patrizia.bertarini@vellinge.se

Via vanlig post till:

Vellinge kommun

Patrizia Bertarini

235 81 Vellinge

Det är ENBART kommunen som ska skicka skadeanmälan eftersom det är kommunen som är försäkringstagare. Den skadelidande SKA INTE skicka skadeanmälan direkt till kommun försäkringen direkt eller kontakta dem själv.

Olycksfallförsäkring

Kommunens olycksfallsförsäkring täcker olycksfallskador dvs. kroppskador som den försäkrade drabbas av genom en öförutsedd plötslig yttre händelse. Försökringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar i skol- / verksamhetstid (med vissa undantag där försäkringen gäller dygnet runt). Med skol-/verksamhetstid avses ordinarie tid den försäkrade deltar i verksamhet/skola, samt färd till/från denna.

Under relaterade dokument i högermenyn, hittar du försäkringsbeskedet och villkor.

Skadehantering

Skador gällande vår kommunolycksfallsförsäkringen ska i första hand fyllas i på Protectors hemsida.

Länk till hemsidan: https://www.protectorforsakring.se/#!/anmal-skada

tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall

Om man mot förmodan inte kan anmäla på hemsidan fyller man i blanketten till höger. Den är uppdaterad med ett fält där skadelidande kan ge sitt samtycke inom GDPR. Detta fält måste fyllas i innan försäkringsbolaget kan kontakta den skadelidande.

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring

E-mail: skador@protectorforsakring.se

Tel: +46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada

- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan

- Spara alla kvitton

- Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.