Trygghetsmätningar och öppna jämförelser

Polismyndigheten i Skåne genomför regelbundet trygghetsmätningar där allmänheten får svara på frågor om hur otrygg de upplever kommunen de bor i. Årligen gör Sveriges kommuner och landsting (SKL ) en jämförelse mellan kommunerna på temat "Bostadsbrand och brandförebyggande arbete".

I Vellinge ligger både trygghetsmätningen och SKLs öppna jämförelser till grund för det samverkansavtal som tecknas på årsbasis mellan kommunen och polisen.

Polisens trygghetsmätningar

Undersökningen görs av polisen genom intervjuer med 300 statistiskt utvalda personer i varje kommun. Vellinge kommun har valt att 2016 medfinansiera en utökad undersökning där kommunen delats upp i fyra områden och 300 individer per område tillfrågats, totalt 1200 individer.

Respondenterna svarar på frågor om problem, utsatthet för brott, upplevelsen av trygghet i sitt närområde samt hur de upplever polisens agerande mot problemen i det egna bostadsområdet.

Målsättningen med trygghetsmätningen är att medborgarnas uppfattning bättre ska tas tillvara vid planering av brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder.

Kännetecknande för 2016 års mätning när det gäller hela Polisområde Syd är att fler känner sig otrygga men att den faktiska brottsligheten minskar. Vellinge upplevs fortfarande som en väldigt trygg kommun i en nationell jämförelse. De problem som uppges i undersökningen, när det gäller kommunen generellt, är framförallt buskörning med mopeder och att bilar kör för fort. Detta är tydligast i Vellinge tätort och de östra kommundelarna. Skadegörelse uppfattas också som ett ökande problem. Där kan man misstänka att klotter och krossade rutor spelar in.

På höger kolumn hittar du resultatet på Vellinges trygghetsmätning de senaste åren.

OBS! 2014 utförde Polisen ingen undersökning nedbrutet på kommun.

SKLs öppna jämförelser

I SKLs öppna jämförelse inom trygghet och säkerhet finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultat och olika saker som finns att lära av andra kommuner.

Uppgifterna i rapporten bygger på nationell statistik från Socialstyrelsen (SoS), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Brottsförebyggande rådet (Brå) och SOS Alarm AB.

Syftet med öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

I SKL:s trygghetsmätning 2017 rankas Vellinge som Sveriges femte tryggaste kommun. Rapporten visar bland annat att antalet personskador, antalet utvecklade bränder i byggnad, och antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott (alla per 1000 invånare) är något bättre än föregående år och ligger på en fortsatt låg nivå.

Temat i årets rapport är bostadsbrand och brandförebyggande arbete. I rapporten redovisas uppgifter från insamlingar av data som alla på olika sätt berör temaområdet. Datakällorna för redovisning av temaindikatorerna är fram­för allt Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda brott samt data från Polisen.

I högerkolumnen hittar du Vellinges resultatet i SKL:s öppna jämförelser inom trygghet och säkerhet de senaste åren.