Brå, lokalt brottsförebyggande råd

Huvuddelen av landets kommuner har lokala brottsförebyggande råd. I dag finns det drygt 270 lokala brottsförebyggande råd, Brå, i landets kommuner och stadsdelar. Verksamheterna, som är fristående från Brå, är frivilliga och organiseras utifrån de behov som finns i respektive kommun eller stadsdel.

En av Brå:s huvuduppgifter är att stödja det lokala brottsförebyggande arbetet genom framför allt kunskapsspridning och information. Avdelningen Lokala råd ska därför fungera som en kunskapsbank och nyhetsplats för lokala brottsförebyggande aktörer.

Brå:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det kriminalpolitiska området. Myndigheten ansvarar också för Sveriges officiella kriminalstatistik.

För att ta vara på dessa samlade resurser är det angeläget att försöka finna en effektiv organisation för det lokala brottsförebyggande samarbetet. Det är naturligtvis de lokala omständigheterna och parterna som avgör hur detta arbete bäst ska organiseras.

Kontaktpunkt

Organisationen är garantin för kontinuitet i det brottsförebyggande samarbetet. Den ska också fungera som en kontaktpunkt för dem som vill arbeta brottsförebyggande, exempelvis enskilda, företag och andra organisationer. Vilka grupper som behövs för det konkreta brottsförebyggande arbetet, i till exempel olika projekt, får avgöras utifrån de brott och andra problem man väljer att arbeta med.

Utgå från problemen

Utgångspunkten för ett problemorienterat brottsförebyggande arbete är att brottsligheten inte är slumpmässigt fördelad utan uppträder enligt vissa mönster - exempelvis att det begås fler brott på vissa platser än på andra och att vissa människor är mer involverade i, respektive blir mer utsatta för, brott än andra. Tanken är att dessa kunskaper om brottsmönster ska kunna utnyttjas för att förebygga brott.

Genom att ta sig an lokalsamhällets problem logiskt och systematiskt kan begränsade resurser riktas mot de allvarligaste problemen. Det underlättar också samordningen av olika myndigheters och organisationers aktiviteter. Om olika åtgärder har inriktats mot noggrant definierade problem är det dessutom lättare att utvärdera effekterna av aktiviteterna.

Målsättning och strategi

De viktigaste målen för det lokala brottsförebyggande rådet är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Rådet ska arbeta förebyggande. För att minska brottsligheten krävs brottspreventiva åtgärder och för att öka tryggheten krävs trygghetsskapande åtgärder.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Vellinge fungerar som ett nätverk bestående av nyckelpersoner från kommun, stat och organisationer verksamma inom Vellinge kommun. Syftet med nätverket är att initiera och samordna insatser för att förebygga brott samt att främja säkerhet och trygghet för invånarna i Vellinge kommun. Målet är att få en tryggare kommun med färre brott.

Den  2015-10-27 beslutade kommunstyrelse om organisationen av den nya lokala som ska gälla för hela mandaperioden. Rådet består av tjänstemän och politiker från kommunens förvaltningar samt representanter från polisen, företagsgrupperna, Vellingebostäder och kommunens bevakningsföretag.