Detaljplan för Höllviken 8:175, vid Falsterbovägen

Synpunkter senast 22 mars.

GRANSKNING

Syftet är att bland annat möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med möjlighet till handel och annan centrumverksamhet i bottenvåningen.

Samtliga handlingar finns tillgängliga på kommunhuset i Vellinge och biblioteket i Höllviken under tiden 27 februari till 22 mars 2018.

Här kan du hämta:

Synpunkter med namn och adress ska senast 22 mars 2018 ha inkommit till Tillväxtavdelningen, Vellinge kommun, 235 81 Vellinge eller via e-post till plan@vellinge.se.

Den som inte framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Har ni frågor kontakta planarkitekt Johan Helgeson, tfn 040-42 50 00.