Översiktsplan 2010 - med utblick mot 2050

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga planinstrument och här redovisas användning, bevarande och utveckling av kommunens mark, bebyggelse och vatten.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 23 januari 2013 och den vann laga kraft 2013-06-27.

I menyn till vänster hittar du vår gällande Översiktsplan 2010 - med utblick mot 2050 inklusive bilagor och översiktsplanekartan. Där finns också en sammanställnings av remissvaren, Länsstyrelsens granskningsyttrande och Vellinge kommuns kommentarer på detta (bilaga C).

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell gällande översiktsplan som behandlar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga planinstrument här redovisas användning, bevarande och utveckling av kommunens mark, bebyggelse och vatten. Eftersom samhället genomgår ständiga förändringar är arbetet med översiktsplanen till stor del en ständigt pågående process som inte har någon egentlig avslutning.

Översiktsplanen redovisar och beskriver kommunens visioner för framtiden och är ett praktiskt instrument för beslut i konkreta plan- och bygglovsfrågor. De visioner, mål och förslag som presenteras i planen utvecklas vidare i efterföljande sektorsprogram, detaljplaner och konkreta projekt.

Översiktsplanen är dessutom en överenskommelse mellan stat och kommun som visar hur värden av nationellt och internationellt slag bör beaktas. Den är vägledande för efterföljande beslut. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande för kommunen eller andra myndigheter.

På gång just nu

Som beskrivs ovan så måste alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Detta innebär att översiktsplanen behöver aktualitetsförklaras av kommunfullmäktige i varje mandatperiod. Detta ska ses som en del av kommunens ambitioner att jobba med en aktiv strategisk planering. Beslut om översiktsplanens aktualitet beräknas fattas av kommunfullmäktige i november 2017.

Översiktsplan 2010 - antagen av kommunfullmäktige den 23 januari 2013 och laga kraft den 27 juni 2013

Under framtagandet av översiktsplanen för Vellinge kommun har processen, det vill säga dialogen och förankringen av de framtida visionerna och tankarna bakom planen varit lika viktiga som själva slutprodukten: Vellinge Översiktsplan 2010 - med utblick mot 2050.

En plattform för projektet med att ta fram en ny översiktsplan arbetades fram under 2009. Politiska direktiv, syfte och mål och roller diskuterades och preciserades. Kontakter knöts internt och externt med tjänstemän inom Vellinge kommun och med representanter från närliggande kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen, näringslivet, föreningar och skolan. Det genomfördes även interna och externa inspirationsseminarier och workshops i ett tidigt skede för att vidga dialogen. Resultaten bearbetades och slutsatser drogs, vilket bildade grund till den gällande översiktsplanen. Därefter utfördes konkretiseringen genom visions- och strategiarbeten liksom inventerings-, analys och skissarbeten.

Programsamråd ägde rum under 2010 och planen var utställd för granskning under våren 2012. Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 23 januari 2013 och den vann laga kraft den 27 juni 2013.

Invånarna bjöds in under våren 2010

Kommunens invånare bjöds in till samrådsmöten för att diskutera och vara med och forma översiktsplanens innehåll och målformuleringar. Målet var att vi tillsammans skulle lyfta fram och enas om vilka befintliga värden och kvaliteter som finns i kommunen, vilka utmaningar och problem det finns att lösa, vilka nya möjligheter och idéer som finns att utveckla samt vad kommuninvånaren själv kan göra för att bidra.

Hur kan vi samverka?

Den övergripande frågeställningen var hur vi tillsammans kan verka för att bevara kommunens attraktionskraft av att vara en bra och hållbar plats att leva, bo och verka på med en ökande befolkning som följd av den starka inflyttning som bedöms ske i Öresundsregionen.

Fler kommuninvånare

Även om kommunen - för att klara serviceutbyggnad och inte bygga bort boendekvaliteter eller miljövärden - har en målsättning för en befolkningsökning på högst en procent i genomsnitt, kommer kommunens invånarantal att öka från dagens knappt 33 000 till 40 000 i mitten av 2020-talet och till omkring 50 000 år 2050.

Den hållbara staden

Stadsutveckling handlar om att utveckla nya och befintliga kvaliteter för att på så sätt kunna skapa bättre livsmiljöer i vardagen och samtidigt ta ökad hänsyn till naturen.
För att uppnå visionen om den hållbara staden krävs nya förhållningssätt och en något annorlunda planering än tidigare. Denna planering måste ske i samverkan och delaktighet mellan politiker, tjänstemän, näringsliv, föreningsliv och invånare.

Flera utmaningar

För varje år ökar trycket på stadsutvecklingsfrågorna både på grund av högre invånarantal, men även baserat på ökad insikt och miljömedvetenhet. Utmaningarna är många. Bland annat handlar det om att skapa god ekonomisk tillväxt, förbättra livsmiljöerna i tätorterna, vårda kulturvärden, fortsätta bygga på god social sammanhållning och värna naturen med bra balans mellan stad och land.

För att möta de förändringar som följer av en ökande befolkning behöver den översiktliga planeringen fokusera på att utveckla kommunens offentliga rum och öka kvaliteten på de allmänna stadsrummen, det vill säga innehåll och utformning av våra gemensamma stadsrum, mötesplatser, stränder, gator, parker och centrum.

Vision för Översiktsplan 2010:

 • Skapa en god livsmiljö i vår kommun som innebär att friheten och möjligheterna att förverkliga sina idéer och drömmar är större för alla!
 • Skapa "Det goda livsrummet" för att få alla, unga som gamla, att vilja bo och verka i vår kommun under livets alla skeden.
 • Se möjligheter, främja kreativitet!

Politiska direktiv

Kommunens ledande politiker lyfte inledningsvis att översiktsplanen bland annat ska möjliggöra och verka för att:

 • visa respekt för varje orts karaktär och utveckla deras egna identiteter,
 • öka utbudet av handel, service och verksamheter inom kommunen,
 • utveckla turistnäringen i kommunen,
 • vitalisera och skapa tydliga centrum i de större orterna,
 • värna om de allmänna stadsrummen och lägga kraft på att förstärka deras kvaliteter, innehåll och utformning,
 • fokusera på ungdomarnas behov,
 • anpassa planer och bebyggelsen efter de klimatförändringar som kan uppkomma,
 • att planera för en utökad kollektivtrafik genom utbyggnad av pågatågsstationer och snabb spårväg,
 • slå vakt om begreppet "frihet under ansvar" och främja samutnyttjande av mark och lokaler,
 • skapa kvalitativt boende med en ökad variation av boendeformer både till storlek och också ägande,
 • tillvarata den goda jorden och utveckla landsbygdens unika kvaliteter för att få en "levande" och tillgänglig landsbygd på Söderslätt och
 • få god vård och omsorg och bra skolor.

Organisation och kontakt

Kommunstyrelsen ansvarar för framtagandet av översiktsplanen.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor och funderingar: