Områdesbestämmelser

Alla områdesbestämmelser ersätts av översiktsplanen som planinstrument, men fortsätter att tjäna som kunskapsunderlag för upprättande av detaljplaner och vid bygglovsprövning.

Tidigare antagna områdesplaner ersätts idag av översiktsplanen som planinstrument, men fortsätter genom sin redovisning av befintliga förhållanden och miljövärden att tjäna som kunskapsunderlag för upprättande av detaljplaner och bygglovsprövning.

Översiktsplanen föreslås genom sin detaljerade redovisning tjäna som grund för fortsatt direkt detaljplaneläggning och infrastrukturplanering.

Detaljplanekrav kan utlösas vid till exempel nybyggnad av två eller fler flerbostadshus, vid enstaka nybyggnad i anslutning till befintlig bebyggelse, utfartsvägar med mera. Bebyggelse på enstaka lucktomter på landsbygden kan prövas utan plankrav. Ansökan kan antingen prövas som förhandsbesked eller som planbesked.

Områdesbestämmelser reglerar ett färre antal frågor och de används framför allt vid befintlig bebyggelse. Till skillnad från detaljplanen ger områdesbestämmelser inga formella byggrätter.

För mer information, kontakta Tillväxtavdelningen, plan@vellinge.se.