Fördjupade översiktsplaner

I några kommundelar har en mer detaljerad redovisning tagits fram, en så kallad fördjupad översiktsplan.

En fördjupning av översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Följande fördjupningar av översiktsplanen finns:

Övriga tidigare antagna fördjupade översiktsplaner och områdesplaner ersätts av översiktsplanen som planinstrument, men fortsätter genom sin redovisning av befintliga förhållanden och miljövärden att tjäna som underlag för upprättande av detaljplaner och bygglovsprövning.

Fördjupad översiktsplan är under upprättande för Östra Höllviken. Fördjupad översiktsplan eller samordnande planprogram föreslås upprättas för fortsatt ubyggnad i Vellinges södra resptektive nordöstra del.

Samordnande planprogram ska upprättas innan detaljplaner upprättas för ubyggnadsområdena vid:

  • Falsterbokanalen
  • Rängs sands östra delar
  • Östra Grevies västra och södra delar
  • Västra Ingelstads västra och södra delar
  • Området norr om Gessie villastad.

I övrigt föreslås översiktsplanen genom sin detaljerade redovisning tjäna som grund för fortsatt direkt detaljplaneläggning och infrastrukturplanering.

Detaljplanekrav kan utlösas vid till exempel nybyggnad av två eller fler flerbostadshus, vid enstaka nybyggnad i anslutning till befintlig bebyggelse, utfartsvägar med mera. Bebyggelse på enstaka lucktomter på landsbygden kan prövas utan plankrav. Ansökan kan antingen prövas som förhandsbesked eller som planbesked.

Önskar du mer information, kontakta Tillväxtavdelningen via e-post, plan@vellinge.se.