Om detaljplaner

Här kan du följa detaljplanens process i dess olika skeden: från begäran om planbesked, program, samråd, granskning, antagande och prövning till laga kraft.

Vad är en detaljplan?

När ett avgränsat markområde i kommunen ska bebyggas eller ett bebyggt område ska förändras eller skyddas mot förändring behöver man oftast upprätta en detaljplan.

I varje detaljplan ges en bild av markanvändningen och av hur miljön avses att förändras eller bevaras. Planen är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken.

Rättigheter och skyldigheter

Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. Detaljplanen har vissa rättsverkningar för kommunen och enskilda. Fastighetsägarna har under planens genomförandetid en rätt att använda och bebygga sin mark i överensstämmelse med planen.

I detaljplanen klarläggs rättigheter och skyldigheter för markägare och det är detaljplanen som ligger till grund för bygglovprövningen.

Bättre underlag

Förfarandet vid detaljplaneläggning avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter.

Vid planläggning kan utökat planförfarande eller standardförfarande användas för detaljplan.

Förfarandet vid detaljplaneläggning avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter.

Planbesked

Den som önskar få en detaljplan upprättad ska lämna en begäran om planbesked till Vellinge kommun. Skicka blanketten till Vellinge kommun, Tillväxtavdelningen, 235 81 Vellinge.

Här kan du hämta blanketten "Begäran om planbesked". (PDF-dokument, 424 kB)

Avgift för planbesked

Oavsett om det blir positivt eller negativt besked är det förenat med en kostnad enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige 2011-05-18 § 63.

  • Avgiften för enkel åtgärd: 250 x mPBB (milliprisbasbelopp)
  • Avgiften för medelstor åtgärd: 500 x mPBB
  • Avgiften för stor åtgärd: 750 x mPBB.

Har du frågor om avgiften, kontakta Tillväxtavdelningen, Enheten för Plan och Exploatering via e-post plan@vellinge.se eller telefon 040-42 50 00.

Utökat planförfarande (tidigare Normalt planförfarande)

Utökat planförfarande används när en föreslagen detaljplan har ett allmänt intresse och kan komma att medföra miljöpåverkan. Följande steg ingår:

A. Program C. Samråd D. Granskning E. Antagande F. Eventuell överprövning G. Laga kraft

Standardförfarande (tidigare Enkelt förfarande)

Standardförfarande kan användas när förslaget är av begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten och överensstämmer med översiktsplanen. Följande steg ingår:

B. Samråd/Underrättelse E. Antagande F. Eventuell överprövning G. Laga kraft

A. Program

Syftet med detaljplaneprogram är att kunna bredda kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede med de berördas erfarenheter och synpunkter.

Program upprättas endast om det bedöms som nödvändigt.

De berörda ges då möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.

B. Samråd/Underrättelse - standardförfarande

Vid standardförfarande behöver inte detaljplanen ställas ut för granskning.

Kommunen inbjuder normalt till informations- och samrådsmöte. Planförslaget hålls allmänt tillgängligt på hemsidan, i kommunhuset och på det bibliotek som ligger närmast berört planområde. Längden på samrådet beror på omfattningen av projektet, men varierar vanligtvis mellan 2-6 veckor.

Kommunen ska ge tillfälle till samråd med kända sakägare, känd organisation eller förening av hyresgäster, andra som har ett väsentligt intresse av förslaget samt länsstyrelsen.

I samrådsskedet sammanfattar kommunen inkomna synpunkter i ett utlåtande.

C. Samråd - utökat planförfarande

När en plan upprättas ska samråd genomföras med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och andra kommuner som berörs av förslaget.

Kommunen ska också bereda sakägare med flera som berörs eller har ett väsentligt intresse av planförslaget tillfälle till samråd. Det kan vara bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende, andra enskilda, myndigheter och sammanslutningar.

Kommunen inbjuder normalt till informations- och samrådsmöte. Planförslaget hålls allmänt tillgängligt på hemsidan, i kommunhuset och på det bibliotek som ligger närmast berört planområde. Längden på samrådet beror på omfattningen av projektet, men varierar vanligtvis mellan 2-6 veckor.

I samrådsskedet sammanfattar kommunen inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse.

D. Granskning

Förslag till detaljplan ska, före antagandet av planen, ställas ut för offentlig granskning under minst 2 veckor.

I granskningsskedet sammanfattar kommunen inkomna synpunkter i ett utlåtande.

De sakägare som bedöms vara sakägare, och som senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget, har rätt att överklaga kommunens antagandebeslut.

E. Antagande

Före antagandet:

Underrättelse om antagandedatum i kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och utlåtandet skickas ut till dem som lämnat skriftliga synpunkter.

Utökat planförfarande:

Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplanen och kommunfullmäktige beslutar om antagande.

Standardförfarande:

Kommunstyrelsen beslutar om antagande.

Efter antagandet:

Underrättelse om kommunfullmäktiges (utökat förfarande) eller kommunstyrelsens (standardförfarande) beslut med besvärshänvisning till de sakägare som står med i fastighetsförteckningen och som lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningsperioden och som inte tillgodosetts.

F. Eventuell överprövning

Länsstyrelsen ska pröva och upphäva beslutet att anta planen om det kan befaras att riksintressen, mellankommunala intressen, en miljökvalitetsnorm eller krav på hälsa och säkerhet inte har tillgodosetts i planen.

  • Antagandebeslutet kan överklagas inom tre veckor
  • Länsstyrelsen överprövar
  • Länsstyrelsens beslut kan överklagas
  • Mark- och Miljödomstolen överprövar
  • Mark- och Miljödomstolens beslut kan överklagas
  • Mark- och Miljööverdomstolen överprövar (prövningstillstånd)
  • Planen vinner laga kraft om prövningstillstånd inte meddelas.

G. Laga kraft

Planen antas av kommunfullmäktige (utökat förfarande) eller kommunstyrelsen (standardförfarande). Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslutets anslagsdatum om ingen överklagat.

Undrar du något mer?

Om du önskar information om befintliga detaljplaner eller detaljplaner som är under framtagande kontakta oss på Enheten för Plan och Exploatering, telefon 040-42 50 00 eller maila till plan@vellinge.se.