Arrenden

Här hittar du aktuell information om arrenden.

Syftet med kommunens markinnehav

Det grundläggande syftet med kommunens markinnehav är att kunna påverka utvecklingen genom att bland annat äga mark där framtida exploatering kan ske. Detta innebär att mark ska tillhandhållas för bland annat bostadsbebyggelse, infrastruktur, verksamheter och industrier samt grönområden. Det egna markinnehavet är ett av två verktyg staden har för att styra byggnation och samhällsutveckling. Det andra är det kommunala planmonopolet.

Kommunens markinnehav har även till syfte att ge en ökad möjlighet att uppfylla mål-sättningar för det rörliga friluftslivet, levande kulturlandskap och landsbygd samt att tillgodose behov hos kommunen som annars skulle vara svårare och/eller mer kostsamma att genomföra. Exempel på sådana behov kan vara att skydda värdefulla natur- och kultur-områden, skapa särskilda boenden och boendeformer, erbjuda mark för svårplacerade verksamheter och ersätta natur- och rekreationsvärden som skadas eller försvinner när detaljplaner genomförs, så kallade kompensationsåtgärder.

Kommunens markinnehav

Vellinge kommun äger ungefär 1 900 hektar mark inom kommunen. Av detta består stora delar av allmän platsmark i form av till exempel vägar och parkmark men också mark inom naturreservat och riksintressen. Mark som är betecknat som Allmän platsmark i en detaljplan kan ej arrenderas ut. Övrig kommunal mark kan teoretiskt arrenderas ut. Det är mark- och exploatering på kommunen som är den formella ägaren till denna mark. Markreserven är mark som kommunen äger i avsikt att exploatera den och/eller göra ett byte av mark med en annan fastighetsägare i framtiden. Mark av denna typ arrenderas oftast ut till bete eller jordbruk.

Vad är arrende?

Ett arrende är en juridisk term, som återfinns i Jordabalkens åttonde till elfte kapitel, vilken är en upplåtelseform som sker mot vederlag. Arrende delas in i jordbruksarrende, bostadsarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Jordbruksarrende

Kommunens jordbruksmark tillhör Sveriges bästa jordbruksmark med en klassning enligt länsstyrelsen från 8 till 10 på en 10-gradig skala. Vellinge kommun utarrenderar idag ungefär 130 hektar åkermark och 400 hektar betesmark. Om en bostad ingår i arrendet kallas det för "gårdsarrende", i annat fall "sidoarrende". Vellinge kommun har endast sidoarrenden.

Bostadsarrende

Upplåtelseformen ger en arrendator rätt att uppföra en bostad, fritidshus eller permanenthus. Kommunen strävar efter att inte ha några bostadsarrenden, i dagsläget finns det endast ett sådant. Gällande arrendeavtal kan ej överlåtas och ska upphöra den dag arrendatorn flyttar eller av annan anledning arrendatorn ej är i bestånd att bo kvar i huset.

Anläggningsarrende

Som arrendator har du rätt att, för din förvärvsverksamhet, uppföra en byggnad. Exempel kan vara lagerlokal, kiosk eller golfbana. Lagreglerna är dispositiva vilket innebär att det som avtalats gäller.

Lägenhetsarrende

När marken upplåts för ett annat ändamål än de tre ovanstående. Lägenhetsarrende är den mest vanliga upplåtelseformen i Vellinge kommun och omfattar bland annat parkeringsplatser och odlingslotter.

Nyttjanderätt

Mark som upplåts av kommunen som ej uppfyller kraven för ett arrende är en nyttjanderätt. Avtalsmässigt kan en nyttjanderätt likställas med ett lägenhetsarrende. Detta inträffar när mark som är betecknat Allmän platsmark i plan upplåts alternativt om kommunen till exempel upplåter mark utan avgift.

E-tjänster

Är du intresserad av ett arrende i kommunen?

Fyll då i någon av nedanstående intresseanmälningar