Planer

På de här sidorna hittar du information om detaljplaner och fördjupade översiktsplaner, områdesbestämmelser och Översiktsplan 2010. Blanketten för upprättande av detaljplaner finnns här till höger (Begäran om planbesked). Handlingsplan för höga havsnivåer hittar du till vänster under "Aktuella planer och projekt".

Kommunens övergripande instrument för fysisk planering utgörs av Översiktsplan 2010 (finns i sin helhet i menyn till vänster). Beslut om markens och vattnets användning samt bebyggelsemiljöns utformning redovisas även i juridiskt bindande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Gällande detaljplaner

Här kan du själv titta på gällande detaljplaner:

Karta över gällande detaljplaner.

Detaljplan

När ett avgränsat markområde i kommunen ska bebyggas eller ett bebyggt område ska förändras eller skyddas mot förändring behöver man oftast upprätta en detaljplan. I varje detaljplan ges en bild av markanvändningen och av hur miljön avses att förändras eller bevaras. Planen är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala bebyggelsepolitiken.

Blanketten "Begäran om planbesked (PDF-dokument, 424 kB)" fyller du i om du önskar upprätta en ny detaljplan. Den finns även att hämta till höger. Ett planbesked är förenat med en avgift oavsett om det är positivt eller negativt. Läs mer om detta och planförfarandet under Om Detaljplaner.

Om du önskar mer information om pågående eller befintliga planer, kontakta Tillväxtavdelningen, Enheten för Plan och Exploatering, e-post: plan@vellinge.se.