Statistik

Här kan du hitta fakta om Vellinge kommuns befolkning, bostäder, arbetsmarknad, utbildningsnivå och mycket mer.

Det mesta av statistiken redovisas för hela Vellinge kommun, men en del redovisas även på kommundelsnivå.

Vellinge kommun består av de fyra kommundelarna Vellinge, Månstorp, Räng och Skanör-Falsterbo. Med hjälp av kartan till höger under Relaterade dokument kan du få mer information om dessa och vilka områden/tätorter som ingår i respektive kommundel.

Övergripande statistik om kommunen

För en samlad och övergripande information om kommunen och dess invånare ger Statistiska centralbyrån årligen ut broschyren Kommunfakta. Till höger under Relaterade dokument hittar du Kommunfakta 2015.

Befolkning

Den 31 december 2016 uppgick antalet kommuninvånare till 35 257 personer. Det innebär att befolkningen i Vellinge kommun ökade med 590 personer under 2016.

Under åren 2012-2016 så har antalet döda i medeltal varit 268 om året och antalet födda i medeltal 297 om året.

Totalt sett under de senaste fem åren har kommunen ett flyttningsöverskott om 1 595 personer. Till kommunen flyttar främst barnfamiljer, medan den åldersgrupp som flyttar från kommunen är unga vuxna.

I grupperna 0-18 år och 25-44 år var flyttningsöverskottet totalt 2 724 personer medan flyttningsunderskottet i gruppen 19-24 år var 1 145 personer.

Mer detaljerad information om befolkningsutveckling och flyttningar hittar du under Relaterade dokument till höger.

Befolkningsutveckling 1973-2017
År Antal invånare
1973 18 274
1980 23 190
1990 27 876
2000 30 516
2010 33 303
2012 33 615
2013 33 807
2014 34 110
2015 34 667 
2016 35 257
2017 35 790
Födda och döda, 1974-2016

År

Födda

Döda

Netto

1974

342

133

+209

1980

233

116

+117

1990

334

189

+145

2000

289

219

+70

2010

301

273

+28

2014

302

268

+34

2015

290

270

+20

2016

327

247

+80

födda och döda

In- och utflyttningar, 1974-2016

År

Inflyttade

Utflyttade

Netto

1974

3 364

1 176

+2 188

1980

1 198

1 283

-85

1990

1 341

1 277

+64

2000

1 717

1 477

+240

2010

1 640

1 524

+116

2014

1 658

1 493

+165

2015

2 175

1 652

+533

2016

2 192

1 687

+505

in- och utflyttade

Sedan 1981 har flyttningsnettot varit positivt, utom år 1997. Barnfamiljer dominerar bland inflyttarna och bland utflyttarna är det åldersgruppen 19-29 år.

åldersfördelning

Kommuninvånare födda i utlandet, per kontinent, år 2013
Kontinent Antal
Europa utom Norden 950
Norden utom Sverige 850
Asien 309
Nordamerika 151
Sydamerika 76
Afrika 55
Oceanien 18
Övriga 3
Totalt 2 412

Befolkning i kommundelar och tätorter

Folkmängd i kommundelarna 1973 och 2016
Kommundel 1973 2016 2025 (prognos)
Vellinge 5 475 9 336 12 246
Månstorp 2 283 3 028 4 257
Räng 5 913 15 598 17 027
Skanör-Falsterbo 4 603 7 006 7 763

befolkningsutveckling

Åldersstruktur i kommundelarna 2016

Ålder

Vellinge

Månstorp

Räng

Skanör
Falsterbo

0-5 år 713 249 1 068 406
6-15 år 1 279 424 2 343 886
16-18 år 337 112 602 267
19-24 år 604 163 883 368
25-39 år 1 442 519 1 743 722
40-64 år 3 091 1 102 5 635 2 316
65-79 år 1 454 337 2 531 1 746
80- år 392 104 671 510
Totalt 9 336 3 028 15 598 7 267

statistik

statistik

statistik

statistik

Folkmängd i tätorter och byar

Ort 2016 2025 (prognos)
Höllviken 11 045 11 799
Skanör-Falsterbo 7 267 7 704
Vellinge 6 514 8 324
Ljunghusen 2 737 3 056
Hököpinge 1 146 2 119
Rängs sand 1 128 1 476
Västra Ingelstad 766 1 474
Östra Grevie 642 988
Gessie Villastad 427 431
Arrie 202 331
Småorter och övrigt 4 529 4 603

befolkning i tätorter nu och i framtiden

Befolkningsprognos 2018-2031

Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas befolkningen öka till cirka 44 000 personer fram till och med år 2031. Detta är en ökning med cirka 9 000 personer.

• De viktigaste faktorerna bakom den förväntade befolkningsutvecklingen är bostadsbyggandet, befolkningens åldersstruktur och dess flyttningsmönster.

• Bostadsbyggandet under perioden förväntas uppgå till drygt 3 600 bostäder, inklusive konvertering av fritidshus till året runt-bostäder.

Befolkningsutvecklingen utfall och prognos fördelad på åldersgrupper
Åldersgrupper\år 2017 (utfall) 2022 (prognos) 2027 (prognos)
0 304 425 477
1-5 2 200 2 452  2 883
6 460  567  627
7-9 1 503 
1 695
1 838
10-12 1 543 
1 620 1 848
16-18 1 358  1 649 1 723
19-24 1 945
2 219 2 476
25-39 4 613
5 725
6 432
40-64 12 281
13 266 14 394
65-79 6 306 6 218 5 847
80-w 1 777 2 456 3 422
Totalt 35 790 
39 909 43 753
Befolkningsutvecklingen i kommundelarna utfall och prognos
Kommundelar \ År 2017 (utfall) 2022 (prognos) 2027 (prognos)
Vellinge 9 483 
 11 499 13 294
Månstorp 3 056 
3 859 4 578
Räng 15 747 
16 713 17 803
Skanör-Falsterbo 7 476 
7 811 8 050
Restförda* 28 28 28
Totalt 35 790  39 909 43 753

*Restförda är personer som saknar uppgift om känd adress

Mer detaljerad information om befolkningsprognosen hittar du under Relaterade dokument till höger.

Bostäder

Nybyggda/ombyggda bostäder 2010-2016 i Vellinge kommun
År Nybyggda småhus Nybyggda flerfamiljshus
2010 78 8
2011 48 61
2012 109 62
2013 88 55
2014 34 0
2015 38 38
2016 90 34
Totalt 506 258
  • I genomsnitt har det byggts 109 bostäder/år under perioden 2010-2016.

2016 fanns det 14 127 bostäder i kommunen. Av dessa var 11 384 småhus (ca 81 %), 2 292 lägenheter i flerbostadshus (ca 16 %), 90 lägenheter i övriga hus (ca 0,5 %) och 361 specialbostäder (ca 3%). Utöver dessa fanns  1 931 fritidshus i kommunen.

Planerade bostäder 2017-2027

planerade bostäder

Förvärvsarbete

Förvärvsarbetande år 2015

Med förvärvsarbetande menas den som bor i Vellinge kommun och vars arbetsplats kan finnas inom eller utom kommunen.

  • Antalet förvärvsarbetande i Vellinge kommun uppgick till ca 16 000 (16 år och äldre)
  • Av de förvärvsarbetande är ungefär hälften kvinnor och hälften män.
  • 73 % av de förvärvsarbetande arbetar i privat sektor, 17 % i kommunal sektor, 6 % i statlig sektor och 3 % i övrig sektor.

I åldern 20-64 år förvärvsarbetade totalt 81 % (80 % av kvinnorna och 82 % av männen). Motsvarande förvärvsintensitet för riket var 77,9 %.

2008 2015 Förändring
Utbildning 1425 1488 63
Handel 1306 1543 237
Vård och omsorg 999 1156 157
Företagstjänster 814 1081 -267
Tillverkning och utvinning 781 514 -267
Byggverksamhet 666 715 49
Kulturella och personliga tjänster m.m. 489 563 74
Hotell- och restaurangverksamhet 351 374 23
Transport och magasinering 281 246 -35
Jordbruk, skogsbruk och fiske 210 288 78
Okänd verksamhet 159 172 13
Offentlig förvaltning och försvar 158 237 79
Information och kommunikation 124 119 -5
Fastighetsverksamhet 112 153 41
Finans- och försäkringsverksamhet 80 101 21
Energiförsörjning, miljöverksamhet 2 7 5

Utbildning

Utbildningsnivå 16-74 år (%) Vellinge Skåne Riket
Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 2 5 4,7
Förgymnasial utbildning, 9 (10) år 11,5 13,2 13,1
Gymnasial utbildning, högst 2 år 16,6 19,2 20,5
Gymnasial utbildning, 3 år 24,8 22,5 23,1
Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år 16,2 14,6 14,4
Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer 26 21,5 20,8
Forskarutbildning 1,2 1,3 1,1
Uppgift om utbildningsnivå saknas 1,7 2,7 2,4


Pendling

Med pendling avses arbetsresor mellan hemkommun och arbetskommun.

In- respektive utpendling, Vellinge kommun

 1985

1990

 2000

 2015

Inpendling

1 304

1 550

2 100

3 631

Utpendling

8 894

10 538

10 501

10 868

Nettopendling

-7 590

-8 988

-8 401

-7 237

Under 2015 pendlade dagligen 10 868 personer ut till arbete i annan kommun och 3 631 personer in till arbete i Vellinge kommun från annan kommun. 5 126 personer bodde och arbetade i kommunen, en ökning med 66 personer jämfört med 2013.

Största utpendlingsströmmarna 2015
Till kommun:

Antal utpendlare

Malmö

7 211

Lund

926

Trelleborg

652

Burlöv

233

Svedala

220

Helsingborg

152

Övriga

1 474

Totalt

10 868

  • Cirka 7 200 personer (66 % av samtliga utpendlare) pendlade till arbete i Malmö kommun.
  • Av utpendlarna är 52 % män och 48 % kvinnor.
Största inpendlingsströmmarna 2015
Från kommun: Antal inpendlare
Malmö 1 597
Trelleborg 904
Lund 181
Svedala 158
Lomma 69
Skurup 65
Övriga 657
Totalt 3 631
  • Från Malmö kom ca 1 561 personer (48 % av samtliga inpendlare)
  • Av inpendlarna är 52 % män och 48 % kvinnor.

Disponibel inkomst

Hushållen i Vellinge kommun hade 2015 den högsta disponibla inkomsten per hushåll (18 år eller äldre) i MalmöLund-regionen.

disponibel inkomst

Kommunfullmäktigeval 1973-2014

Antal ledamöter i kommunfullmäktige utökades efter valet 2010 från 49 till 51. I en kommun med 24 000-36 000 röstberättigade invånare ska antalet ledamöter vara minst 51 enligt bestämmelser i kommunallagen.

Antal mandat i kommunfullmäktige, fördelat per parti
Parti \ År

-73

-76

-79

-82

-85

-88

-91

-94

-98

-02

-06

-10

-14

Moderata
samlingspartiet

15

16

20

24

24

27

30

30

34

33

35

28

26

Centerpartiet

13

11

8

7

6

4

4

4

2

1

1

-

-

Folkpartiet
Liberalerna

4

7

7

3

5

4

4

3

2

4

4

8

7

Arbetarpartiet
Socialdemokraterna

16

15

14

14

12

10

8

10

7

7

6

5

6

Kristdemokraterna

1

-

-

-

-

-

1

1

2

2

2

1

-

Miljöpartiet
de gröna

-

-

-

1

1

3

1

1

1

1

-

2

3

Skånepartiet

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Vellingepartiet

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

Vänsterpartiet

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sveriges
Pensionärers
Intresseparti - SPI

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

Nya Listan i Vellinge - - - - - - - - - - -

4

3

Sverigedemokraterna - - - - - - - - - - -

3

6

Totalt

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

51

51