Kvalitet och uppföljning

I Vellinge kommun arbetar vi löpande med kvalitet och uppföljning av verksamheten. Förutom vårt eget arbete granskas vår verksamhet ständigt av utomstående aktörer. Här kan du ta del av några av de kvalitetsuppföljningar som gjorts av Vellinge kommun och andra.

Här hittar du information om:

Balanserad styrning och uppföljning

Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifik måldokumenten utgör grunden för styrningen.

Styrkort

Balanserad styrning är en systematisk metod för att ta fram, mäta och följa upp mål. I balanserad styrning väljs de områden ut som bedöms som mest viktiga och väsentliga för styrning och uppföljning. De sorteras in under perspektiv och framgångsfaktorer. Mått och mål sätts och sammanfattas i ett så kallat styrkort. Genom balanserad styrning ser vi till helheten - att det finns en balans mellan ekonomi och verksamhet.

Det är därför viktigt att fånga de mått och mål som är mest relevanta för styrning och uppföljning av verksamheten och att det finns en koppling mellan dessa och de politiska styrdokumenten.

Uppföljning

Arbetet följas upp löpande under året och rapportering av arbetsläget görs vid tertial-/delårsuppföljningarna samt slutredovisas i samband med årsredovisningen.

Läs mer om balanserad styrning och om kommunens styrkort för 2015 i budget 2015

SCB:s medborgarundersökningar

Statistiska Centralbyråns (SCB) genomför på uppdrag av Vellinge kommun medborgarundersökning bland kommunens invånare. I undersökningen ingår Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-index och resultatet redovisas i tre delanalyser.

Ta del av undersökningen 2016 (PDF-dokument, 755 kB)

Ta del av bilaga till undersökning 2016 (PDF-dokument, 157 kB)

Lärarförbundets ranking Sveriges Bästa skolkommun

För trettonde året i rad presenterades hösten 2014 vinnaren i Lärarförbundets rankning Sveriges Bästa skolkommun. På förstaplatsen fanns Vellinge som även 2012 var Sveriges Bästa skolkommun. 2013 hade fanns Vellinge på andraplatsen.

Läs mer och ta del av hela rankingen

Kvalitetsuppföljning i förskola, skola och fritidshem

Varje år genomförs olika undersökningar inom barn- och utbildningsområdet i syfte att analysera kvaliteten i kommunens verksamheten. Mer om kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbete inom vård och omsorg

Hälso- och sjukvård

En god patientsäkerhet kräver kvalitetssäkring i områden som avvikelsehantering, läkemedelshantering, dokumentation, delegering, vårdhygien samt vård och behandling i kommunal sjukvård. I Vellinge kommun sker detta arbete kontinuerligt med utveckling av rutiner/riktlinjer, utbildning och uppföljning. Varje år tas en patientsäkerhetsberättelse fram i kommunen.

Patientsäkerhetsberättelse 2017 (PDF-dokument, 738 kB)

Äldreomsorg

Rapporten Öppna jämförelser av vården och omsorgen av äldre sammanställs av Sveriges Kommuner och Landsting och Socialstyrelsen. Rapporten består av 35 olika indikatorer som belyser kvaliteten på vård och omsorg om äldre utifrån olika perspektiv. Rapporten riktar sig såväl till beslutsfattare som till den intresserade allmänheten.

Vellinge kommun redovisar för 2012 generellt goda resultat inom flertalet indikatorer. Särskilt bra resultat inom dessa områden

  • den enskildes möjligheter att påverka vilka tider de får hjälp av hemtjänsten
  • möjligheterna att framföra synpunkter/klagomål på hemtjänsten
  • hemtjänstpersonalens bemötande
  • sociala aktiviteter för de som bor på vård- och omsorgsboende
  • kommunens information om äldreomsorg på hemsidan.

Rapporten Öppna jämförelser av vården och omsorgen av äldre (PDF-dokument, )

Svenskt Näringslivs granskning av företagsklimat i kommunerna

För sjätte året i rad är Vellinge 2013 i topp i företagsklimat bland Sveriges 290 kommuner. I år placerade sig Vellinge på plats två, jämfört med en tredjeplats 2012.

Hela Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringslivs webbplats

Tidningen Fokus granskning Här är det bäst att bo

Vellinge kommun hamnade på plats 26 i rankingen Här det bäst att bo 2013 - en försämring med 15 platser sedan rankingen 2012.

Rankningen baseras på ett fyrtiotal olika variabler och är indelad i fyra underkategorier: att vara ung, att vara äldre, att ha familj och att arbeta.

Det är åttonde året i rad som nyhetsmagasinet Fokus granskat Sveriges alla kommuner och utser vinnare i olika kategorier.

Mer om Fokus rankning och alla kommuners placering

Webbplatsundersökningar och externa granskningar av Vellinge.se

Nya Vellinge.se lanserades 2009. För att veta hur kommunens nya webbplats skulle se ut började vi hösten 2008 med att via en webbplatsundersökning ta reda på vad besökarna tyckte om gamla Vellinge.se. Resultatet från den undersökningen låg till grund för den nya webbplatsen som lanserades under sommaren 2009.

Under perioden mellan oktober 2010 och januari 2011genomförde vi en ny webbplatsundersökning för att få fram vad våra besökare tyckte om nya Vellinge.se. I presentationen nedan kan du ta del av resultatet av undersökningen:

Ta del av resultatet av webbplatsundersökningen (PDF-dokument, 2,1 MB)

Resultatet av undersökningen tillsammans med en analys av besöksstatistiken på webbplatsen låg till grund för de områden som vi lyfte fram och fokuserade på under 2011 och 2012. Hösten 2012 gjordes en ny webbplatsundersökning. Resultatet av denna kommer att presenteras under februari 2013.

Externa granskningar

Hösten 2009 publicerades två utomstående granskningar av Vellinge.se. Den första gjordes av Funka Nu och mäter tillgänglighet på skånska kommuners webbplatser, den andra av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och kallas "den första medborgarinriktade kartläggningen".

I Funka Nu:s kartläggning kom vellinge.se på första plats i Skåne. Vi fick högsta betyg för teknik, språk, pedagogik och totalt. I den andra undersökningen kom Vellinge på plats 134 och där var vi långt ifrån bäst i Skåne.

SKL:s undersökning gjordes under perioden maj-juni 2009, på den gamla Vellinge.se. Närmare granskning och jämförelser av undersökningarna visar att undersökningarna mäter olika saker och granskarna har skilda kompetenser. SKL:s mätning gjordes av studenter, framför allt utifrån ett medborgarperspektiv. Funka Nu:s av personer som är experter inom tillgänglighet, språk, pedagogik och användbarhet.

Båda undersökningarna ligger till grund för vårt arbete med att kontinuerligt förbättra Vellinge.se.

Här kan du ta del av båda undersökningarna:

Funka Nu

SKL

Demokratibarometern

Demokratibarometern är en kartläggning av hur medborgare och förtroendevalda i Vellinge kommun upplever den lokala demokratin samt en analys av deras svar. Det är SKL, Sveriges Kommuner och Landsting som genomför enkäten. Vellinge var den femte kommunen i Sverige som lät genomföra Demokratibarometern som genomfördes under våren 2012.

Här ser du resultatet från Demokratibarometern. (PDF-dokument, 269 kB)

Här görs en jämförelse med de kommuner som hittills genomfört Demokratibarometern. (PDF-dokument, 166 kB)

Här kan du läsa om Demokratibarometern på SKL:s webbplats.