Våra bolag

En del av Vellinge kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform istället för i form av nämnder.

Vellinges fyra helägda bolag

Kommunfullmäktige i Vellinge kommun har antagit särskilda ägardirektiv för bolagen, som i förekommande fall kompletterar vad som följer av det gemensamma ägardirektivet. Det gemensamma ägardirektivet hittar du i kolumnen till höger här på sidan, tillsammans med ägardirektiv för övriga bolagen.

Vellinge Koncern AB

Vellinge Koncern AB är det övergripande bolaget i vilket de övriga bolagen ingår. VD är Åke Grönvall. Bolaget ska genom dotterbolag bedriva förvaltning av fastigheter med bostäder och lokaler.

Bolagets ändamål är att utöva kommunfullmäktiges ägarstyrning över Vellinge kommuns helägda kommunala bolag och vara kommunstyrelsen behjälplig avseende dess uppsiktplikt avseende bolagets dotterbolags verksamheter. Bolaget ska även via omvärldsanslys optimera Vellinge koncern ABs möjligheter till avkastning.

Vellinge kommuns ombud på bolagsstämman är Göran Holm (M).

Vellingebostäder AB

Vellingebostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag och kommunens största fastighetsägare av både bostäder och affärslokaler. I Vellingebostäders bestånd ingår gamla skånelängor, patriciervåningar, traditionella tvåvåningshus och villor och radhus i så gott som alla kommundelar.

Vellingebostäder ombesörjer fastighetsförvaltningen för Vellinge Exploaterings AB och Vellinge kommun och sköter den kommunala bostadskön. VD är Christer Tedestål.

Bolaget ska bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer i syfte att främja bostadsförsörjningen, gott näringslivsklimat samt levande och attraktivt centrum i Vellinge kommun. Bolaget ska i sin verksamhet beakta att Bolaget är ett så kallat allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag och ska säkerställa att denna status bibehålls.

Vellinge kommuns ombud på bolagsstämman är Anna Mannfalk (M).

Veloa AB

Veloa AB (Vellinge kommunlokal AB) äger och förvaltar vårdboende, industrilokaler och andra kommersiella lokaler. Hyresgäster är organisationer och företag såsom Swedbank, Systembolaget, ICA, Polisen med flera. VD för bolaget är Peter Hertzberg.

Bolagets verksamhet ska vila på en långsiktigt hållbar grund. Bolaget ska tillhandahålla och förvalta lokaler för välfärdstjänster och trygghetsboende i Vellinge kommun. Bolaget ska förvalta befintligt fastighetsbestånd. För Bolaget ska de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen gälla.

Vellinge kommuns ombud på bolagsstämman är Lars Renhed (M).

Vesab AB

Vesab (Vellinge Stadsnät AB) är kommunens bolag för utbyggnad av fibernät för elektronisk kommunikation med en hastighet av 1000 Megabit/sekund.

Bolagets ändamål är att uppfylla de nationella, regionala och lokala målen för bredband till hushåll, näringsidkare och den kommunala verksamheten. Bolaget ska genom sitt uppdrag bidra till attraktivitet och service samt samhällsutveckling. VD för bolaget är Henric Norell.

Vellinge kommuns ombud på bolagsstämman är Elisabeth Tedestål (M).

Bolag där Vellinge är delägare

Sysav AB

Vellinge kommun är tillsammans med 13 andra sydskånska kommuner delägare i Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag. Sysavs uppgift är att fullgöra ägarkommunernas skyldigheter inom återvinning, avfallsbehandling och deponering enligt ett gemensamt samarbetsavtal mellan ägarna.

Sysav driver bland annat avfallskraftvärmeverk för produktion av fjärrvärme och elkraft ur brännbart avfall, avfallsanläggningar, återvinningscentraler och anläggningar för mottagning och behandling av olika avfallsslag såsom biologiskt avfall, farligt avfall, elektronikskrot och byggavfall.

Vellinge kommun äger 4,02 % av aktierna och representeras av Göran Holm (M) som är vice styrelseordförande.

Vellinge kommuns ombud på bolagstämman är Carina Wutzler (M).

Sydvatten AB

Sydvatten erbjuder produkter och tjänster inom VA-sektorn och leveranssäkerhet till kommuner. Basen är produktion och leverans av dricksvatten.

Sydvatten lånar vatten från insjöarna Bolmen och Vombsjön som sedan behandlas i egna vattenverk och distribueras till de 14 västskånska ägarkommunerna. Kommunerna har ansvar för ledningsnätet som levererar vattnet inom kommunen.

Vellinge kommun äger 3,99 % av aktierna i Sydvatten. I styrelsen representeras Vellinge av "Vakant (M)" som är suppleant.

Velllinge kommuns ombud på bolagsstämman är Hans Cedergren (M).