Så styrs Vellinge

De förtroendevalda politikerna i kommunfullmäktige har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Val till kommunfullmäktige äger rum vart fjärde år samtidigt som riksdags- och regionvalet. Alla personer som är folkbokförda i kommunen och fyller 18 år senast valdagen har rösträtt i valet.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan liknas vid kommunernas riksdag. Kommunfullmäktige ska utse kommunstyrelse och övriga nämnder och bestämma vad de ska arbeta med. Kommunfullmäktige fattar även beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, till exempel om kommunens organisation, övergripande planer, ekonomi och folkomröstningar i kommunen.

51 ledamöter

Antalet ledamöter i kommunfullmäktige i Vellinge utökades efter valet 2010 från 49 till 51. I en kommun med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invånare ska antalet ledamöter vara minst 51 enligt bestämmelserna i kommunallagen. Antalet ersättare är 27.

Mandatfördelningen efter valet 2014 ser ut så här:

Moderata Samlingspartiet: 26
Folkpartiet Liberalerna: 7
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna: 6
Nya listan i Vellinge: 3
Sverigedemokraterna: 6
Miljöpartiet de gröna: 3

Vellinge kommun styrs av Moderaterna i egen majoritet.

Fullmäktige sammanträder som regel åtta gånger under året. Sammanträdesdagen är oftast onsdagar.

Kommunstyrelsen

Om kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag så kan kommunstyrelsen liknas vid dess regering. Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens samtliga verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomi och tar fram förslag till kommunens budget. Kommunstyrelsen förbereder också ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige.

Politisk plan för kommunstyrelsen 2016-2019 (PDF-dokument, 5,6 MB)

13 ledamöter

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Mandatfördelningen efter valet 2014 ser ut så här:

Moderata Samlingspartiet: 7
Folkpartiet Liberalerna: 2
Arbetarpartiet-Socialdemokraterna: 1
Nya Listan i Vellinge: 1
Miljöpartiet: 1
Sverigedemokraterna: 1

Kommunstyrelsen sammanträder som regel en gång per månad. Sammanträdesdagen är oftast på tisdagar.

Utskott och beredningar

Under kommunstyrelsen finns kommunstyrelsens arbetsutskott som har till uppgift att bereda ärenden och fatta beslut i ärenden som ankommer kommunstyrelsen.

Kommunalråd

Vellinge kommun har ett kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler. Kommunalrådet är förtroendevald och får arvode av kommunen på heltid.

Nämnder

Till sin hjälp i det kommunala arbetet har kommunstyrelsen fem politiska nämnder. De är specialiserade inom olika områden. Ledamöterna i de olika nämnderna väljs av kommunfullmäktige.

Ärenden behandlas ofta i någon av nämnderna innan de kommer till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vellinges nämnder:

Nämnden för gemensam medborgarservice - har hand om frågor rörande områdena renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp, kommunens gator och vägar, beredskap, säkerhet, räddningstjänst samt fritid och kultur.

Politisk plan för nämnden för gemensam medborgarservice 2016-2019 (PDF-dokument, 4,6 MB)

Miljö- och byggnadsnämnden - har hand om frågor som rör områdena miljö- och hälsoskydd, byggfrågor, bygglov, detaljplaner och andra planer.

Politisk plan för miljö- och byggnadsnämnden 2016-2019 (PDF-dokument, 2,5 MB)

Omsorgsnämnden - har hand om frågor som rör områdena vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.

Politisk plan för omsorgsnämnden 2016-2019 (PDF-dokument, 4,7 MB)

Utbildningsnämnden - har hand om frågorna som rör områdena inom utbildning och barnomsorg - förskola, grundskola, skolbarnomsorg, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Politisk plan för utbildningsnämnden 2016-2019 (PDF-dokument, 6,2 MB)

Valnämnden - ansvarar för att allmänna val - riksdagsval, kommunala val, landstingsval och val till Europaparlamentet - genomförs efter direktiv som ges av Valmyndigheten och som framgår av vallagen. Valnämnden administrerar och organiserar, förutom de allmänna valen, även eventuella folkomröstningar.

En central förvaltning

Förvaltningsorganisationen består av en sammanhållen central förvaltning med en stab och fem avdelningar. Inom staben och avdelningarna finns tjänstemän som bereder ärenden, verkställer beslut och bedriver verksamheten inom olika ansvarsområden.

Avdelningarnas arbete leds av en kommundirektör, som är förvaltningsorganisationens högsta chefstjänsteman. Avdelningscheferna ansvarar för verksamheten inom sin avdelning.

Bolag

En del av Vellinge kommuns verksamhet bedrivs i bolagsform i stället för i form av nämnder. Dessa bolag är:

  • Vellinge Koncern AB (i vilket de övriga ingår)
  • Vellingebostäder (hyr ut bostäder och sköter kommunens bostadskö)
  • Vellinge kommunlokal AB (Före detta Vellinge Exploatering AB)
  • Vellinge stadsnät (Kommunens bredbandsbolag)

Revision

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska hela den kommunala verksamheten, oberoende av vilken form den juridiskt eller organisatoriskt bedrivs i.