Revisionen

Revisorernas uppgift är enligt kommunallagen att, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.

Revisorerna prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningsarbetet bedrivs enligt antagen revisionsplan och grunden för revisionsplanen är revisionens årliga riskanalys.

Resultatet från granskningarna finns dokumenterat i granskningsrapporter.

Revisionen har normalt under året ett antal överläggningar med representanter för styrelse, nämnder och förvaltningar för att diskutera verksamhet och resursanvändning.

Revisionen utgörs av fem förtroendevalda. Till sin hjälp har de sakkunniga biträden. För närvarande är det KPMG med kundansvarig Ida Brorsson som utför uppdraget åt Vellinge kommun.