Nämnder

Förutom kommunstyrelsen har Vellinge kommun fem nämnder: miljö- och byggnadsnämnden, nämnden för gemensam medborgarservice, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och valnämnden.

Miljö- och byggnadsnämnden

Ola_Freij

Nämnden svarar för tillståndsprövning och tillsyn inom följande områden: bygg, miljö och hälsoskydd.

Ordförande är Ola Freij (M).

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice ansvarar för gator och vägar, avfall, renhållning, vatten och avlopp, trafik, parker, lekplatser, fritid- och kulturfrågor.

Ordförandeposten är Vakant (M).

Omsorgsnämnden

Anna_Mannfalk

Omsorgsnämnden svarar för frågor inom vård och omsorg samt individ- och familjeomsorg.

Ordförande är Anna Mannfalk (M).

Utbildningsnämnden

Gustav_Schyllert

Nämndens ledmöter svarar för kommunens verksamhet inom utbildning, barnomsorg, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning.

Ordförande är Gustav Schyllert (M).

Valnämnden

Lars_Olin

Valnämndens ledamöter ansvarar för att allmänna val - riksdagsval, kommunala val, landstingsval och val till Europaparlamentet - genomförs efter direktiv som ges av Valmyndigheten och som framgår av vallagen. Valnämnden administrerar och organiserar förutom de allmänna valen även eventuella folkomröstningar.

Ordförande är Lars Olin (M).