Tjänstemannaorganisation

Vellinge kommuns tjänstemannaorganisation.

Tjänstemannaorganisation

Kommundirektörens roll

Kommundirektören samordnar och leder kommunförvaltningen med dess olika verksamheter och stabsfunktioner. Sedan 2015 är Charlotte Unosson kommundirektör i Vellinge kommun,

Stabsfunktioner

Kommundirektören ansvarar för stabsfunktionerna kommunikationsenheten, IT-enheten, fastighetsenheten, trygghet och säkerhet, nämndservice och Vellinge Direkt.

Kommunikationsenheten arbetar med kommunikationen utåt, det vill säga medborgare och andra intresserade av kommunen och dess verksamheter, och inåt mot anställda inom kommunen.

IT-enheten ansvarar bland annat för kommunens IT-drift, e-tjänster och för utredningar.

Kansliet arbetar med att kvalitetssäkra nämndsprocessen och ärendehanteringen - från inkommen till arkiverad handling. Kansliet är också ansvariga för upphandlingsfrågor, juridik och valprocessen.

Vellinge Direkt arbetar med service direkt via telefon, besök och e-post.

Ekonomi arbetar med ekonomifrågor.

HR (human resources), arbetar med personalfrågor

Fastighetsenheten ansvarar för kommunens fastigheter i BR-fastigheter och VELOA (Vellinge kommunlokal AB). BR fastigheter består av cirka 165.000 m2 skolor och förskolor och VELOA av ca 35.000 m2 äldreboende, trygghetsboende med mera. Fastighetsenheten ansvarar även för kommunens lokalförsörjning.

Trygghet och säkerhet kommunen har en trygghetssamordnare som arbetar med brottsförebyggande arbete; bevakning, lås och larm samt försäkringsfrågor. Säkerhetsarbetet är ett samarbete med Trelleborgs kommun.

Verksamheter

Kommunens har fem verksamhetsavdelningar: tillväxt, miljö- och byggnad, omsorg, medborgarservice och utbildning.

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen leds av samhällsbyggnadschefen. Följande enheter ingår i tillväxtavdelningen: Enheten för plan- och exploatering, Näringslivsenheten och enheten för turism.

Miljö- och byggnadsavdelningen

Chefen för Miljö- och byggnadsavdelningen ansvarar för miljöenheten och bygglovenheten. Avdelningen arbetar bland annat med att främja en god byggnadskultur och boendemiljö i befintliga och nytillkomna områden med god tillgänglighet såväl i det offentliga rummet som i den enskilda bostaden.

Utbildningsavdelningen

Chefen för utbildningsavdelningen samordnar och svarar tillsammans med rektorerna för kommunens verksamhet inom utbildning, barnomsorg, grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning. I utbildningsavdelningen ingår också enheterna studie- och yrkesvägledning och elevhälsan. Kommunen är indelad i flera rektorsområden. Rektorn leder tillsammans med rektorsassistenten arbetet inom rektorsområdet. Rektorsområdena utgår från kommunens grundskolor , förskolor och Sundsgymnasiet.

Medborgarservice

Chefen för avdelning medborgarservice ansvarar för tre enheter. Enheten fritid ansvarar för kommunens fältgrupp, idrottsanläggningar, fritidsgårdar samt badhuset Vanningen och badhuset i Västra Ingelstad. Enheten kultur ansvarar för folkbiblioteken i kommunen och Falsterbo konsthall. Enheten ansvarar också för kulturgarantin för 3-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar i kommunen. Enheten teknik ser bland annat till så att du har vatten i kranen, att dina sopor blir omhändertagna, att kommunala gator, gång- och cykelvägar och busshållplatser fungerar och är säkra att vistas på och att de allmänna platserna har belysning.

Omsorgsavdelningen

Chefen för omsorgsavdelningen ansvarar för sex enheter, som alla leds av en verksamhetschef.

Kvalitets- och specialistenheten. Arbetar bland annat med kvalitets- och verksamhetsuppföljningar, utvecklingsarbete och systematiskt kvalitetsarbete.

Arbetscentrum leds av biträdande omsorgschef. Arbetscentrum arbetar med arbetsmarknadsåtgärder och arbete med stöd.

Myndigheten IFO, individ- och familjeomsorg arbetar med det traditionella individ- och familjeomsorgsarbetet. Inom denna enhet ligger även myndighetsfrågor gällande ensamkommande flyktingbarn och tillstånd.

Myndighetsenheten, LÄS, arbetar med handläggning av Socialtjänstlagen för äldre och inom socialpsykiatri och LSS-ärenden. Till enheten hör även vårdplaneringsteamet (leg sjuksköterska och biståndshandläggare), färdtjänsthandläggning samt avgiftshandläggare.

Enheten LSS/socialpsykiatri arbetar med verksamheterna LSS och socialpsykiatri.

Familjeteamsenheten arbetar med råd, stöd och behandling inom barn- och ungdomsvården, och med familjehemsvård i form av utbildning och handledning. I Familjeteamet arbetar socionomer och spec ped med vidareutbildningar inom olika familjeterapeutiska metoder.

Hälso- och sjukvårdsenheten ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser, rehabilitering, förskrivning av hjälpmedel och hjälp vid bostadsanpassningar. På enheten arbetar legitimerad personal; sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.