Kommunfullmäktiges kallelser, protokoll och motioner 2015

Kommunfullmäktige sammanträder 2015 vid 9 tillfällen. Du kan följa sammanträdet på plats eller direkt via webben. Sändningen kan du också titta på i efterhand.

Följ mötet via webben

Sedan den 14 september 2011 sänds sammanträdena från fullmäktige i Vellinge kommun direkt på Vellinges Bambuserkanal, där du också kan titta på mötena i efterhand.

Årets möten

Nedan finns sammanträdesdatumen för kommunfullmäktiges sammanträden under 2015. Datumen under rubrikerna Kungörelser och Protokoll är detsamma som sammanträdesdatum.

Efter att kungörelsen (som innehåller dag, tid, plats och ärendelista för det aktuella mötet) skickats ut finns den tillgänglig att läsa här som en pdf-fil. Efter justeringsdagen finns även protokollet tillgängligt att läsa som en pdf-fil.

Kungörelser

Protokoll

2015-12-09 (PDF-dokument, 124 kB) 2014-12-09 (PDF-dokument, 7,4 MB)
2015-11-18 (PDF-dokument, 148 kB) 2015-11-18 (PDF-dokument, 8,6 MB)
2015-10-21 (PDF-dokument, 146 kB)

2015-10-21 (PDF-dokument, 17,8 MB)

2015-10-21 (PDF-dokument, 13,8 MB)

2015-10-21 (PDF-dokument, 7,8 MB)

2015-09-30 (PDF-dokument, 248 kB) 2015-09-30 (PDF-dokument, 17,3 MB)
2015-06-17 (PDF-dokument, 199 kB) 2015-06-17 (PDF-dokument, 16,8 MB)
2015-05-20 (PDF-dokument, 293 kB) 2015-05-20 (PDF-dokument, 12,6 MB)
2015-04-22 (PDF-dokument, 166 kB) 2015-04-22 (PDF-dokument, 7,1 MB)
2015-03-04 (PDF-dokument, 234 kB) 2015-03-04 (PDF-dokument, 307 kB)

2015-02-11 (PDF-dokument, 240 kB)

2015-02-11 (PDF-dokument, 5,5 MB)

2015-02-11 (PDF-dokument, 14,2 MB)

Motioner

Datum Motion
2015-0617 Motion om inrättande av tjänst som "Säkerhetsbud". (PDF-dokument, 473 kB)
2015-01-22 Motion om ändring av utbetalning av partistöd under valår (SD) (PDF-dokument, 360 kB)
2015-02-10 Motion om att Vellinge kommun snarast bör inventera och kontrollera dagvattensystemet samt dess separation från spillvattensystemet för att få ett underlag för vidare åtgärder som förhindrar vattenskador på privata och kommunala fastigheter (SD) (PDF-dokument, 778 kB)
2015-02-10 Motion om att kommunen ska bevara Mellanskolan i Hököpinge och undersöka möjligheterna för att använda lokalerna till ett café och museum för sockerbrukstiden och konstnären Axel Ebbe. Byalag, väg- och bostadsrättsförening ges tillträde till lokalerna(SD) (PDF-dokument, 614 kB)
2015-02-10 Motion att Vellinge kommun ska omvärdera sitt beslut om nedläggning av den miljögodkända motorcrossbanan så att Skanörs Motorcross medlemmar och besökare snarast kan utöva sin verksamhet igen (SD) (PDF-dokument, 497 kB)
2015-02-10 Motion om skapande eller revidering av en handlingsplan, men nedanstående föreslagna riktlinjer som utgångspunkt, för att hantera de ökade kraven på mottagande av asylsökande (SD) (PDF-dokument, 1,1 MB)
2015-02-10 Motion om översyn av gång- och cykelvägar från Hököping och Hököping kyrkby till Vellinge tätort och dess skolor (SD) (PDF-dokument, 455 kB)
2015-02-10 Motion om att bebyggelse på gamla sockerbruksområdet i Hököpinge ska prioriteras före den detaljplan som föreslagits (SD) (PDF-dokument, 474 kB)
2015-02-11 Motion om att Vellinge kommun bör motsätta sig lagkravet på ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn och budgetera för viteskostnaden (SD) (PDF-dokument, 541 kB)
2015-02-23 Motion om Barnkonventionen och genomförande i praktiken i Vellinge (PDF-dokument, 596 kB)
2015-03-04 Motion om att begränsa exploateringsgraden vid byggnation kring Falsterbokanalen (NL) (PDF-dokument, 1,2 MB)
2015-04-21 Motion om löpande frågeenkäter och samtal med barn från klass fyra i syfte att öka lusten att lära och därmed kunna nå sina mål i livet (SD)" (PDF-dokument, 488 kB)
2015-04-28 Motion om att utveckla statistiska underlag (S)
2015-05-04 Motion om att införa Medborgarbudget i Vellinge (MP) (PDF-dokument, 632 kB)
2015-05-04 Motion om kollektivavtalsliknande villkor vid offentlig upphandling (S) (PDF-dokument, 496 kB)
2015-05-19 Motion om att Vellinge kommun köper in en mobil enhet med bårfunktion med en permanent placering i kommundelen väster om Falsterbokanalen (S) (PDF-dokument, 424 kB)
2015-05-22 Motion om en skötsel och bevarandeplan för Skanörs södra och norra stadspark (FP) (PDF-dokument, 402 kB)
2015-05-26 Motion om begränsade jaktområden (MP) (PDF-dokument, 410 kB)

2015-07-20

2015-08-31

2015-08-31

2015-09-03

2015-09-07

Motion från Angela Everbäck m flera (MP) om gröna obligationer (Word-dokument, 28 kB)

Motion från Henrik Thorsell (FP) om en allmän bastu vid handikappbadet i Ljunghusen (PDF-dokument, 300 kB)

Motion från Henrik Thorsell (FP) om att även ta emot flickor vid flyktingmottagande (PDF-dokument, 339 kB)

Motion från Angela Everbäck med flera om jämnställdhetsintegreradebudget (PDF-dokument, 503 kB)

Motion_om_en_vellingemodell (PDF-dokument, 537 kB)

2015-09-23

2015-09-29

2015-10-05

2015-10-05

2015-10-08

2015-10-08

2015-10-08

2015-10-19

2015-10-21

2015-10-21

2015-10-23

2015-11-18

2015-11-24

2015-11-24

2015-12-18

2015-12-09

2015-12-16

2015-12-16

2015-12-16

Motion från Henrik Thorsell (FP) om att avskaffa parkeringsböter i kommunal regi (PDF-dokument, 37 kB)

Motion från Karl-Johan Persson (SD) att Vellinge kommun ska utreda möjligheten att ersätta bron över Falsterbokanalen med en tunnel under Falstebokanalen (PDF-dokument, 536 kB)

Motion från Karl-Johan Persson (SD) att Vellinge kommun ska bjuda in Mona Walter till föreläsning om islam (PDF-dokument, 396 kB)

Motion från Andreas Johansson (FP) att vid varje kommunalt projekt överstigande ett visst värde ska en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning utföras (PDF-dokument, 478 kB)

Motion från Boel Franzén Sveger (FP) om att utreda och testa möjligheten att gå över till komposterbara bioplastpåsar till matavfall (PDF-dokument, 396 kB)

Motion från Boel Franzén Sveger (FP) om policy för arrendeavtal och arrendeavgifter (PDF-dokument, 404 kB)

Motion från Henrik Thorsell (FP) om förändringar av regler för marklov i detaljplaner (PDF-dokument, 367 kB)

Motion från Karl-Johan Persson (SD) om att uppmuntra etablering av forskningscentra i Falsterbokanalen (PDF-dokument, 555 kB)

Motion från Karl-Johan Persson (SD) om att uppmuntra projekt för att städa bort spökgarn kring vårar kuster (PDF-dokument, 530 kB)

Motion från Madeleine C Ahnell (NL) om att Vellinge kommun ska ställa krav på privata poolägare att intyga att de följer skyddslagen för säker fast pool (PDF-dokument, 409 kB)

Motion från Karl-Johan Persson (SD) om att Vellinge kommun ska ta initiativ till projekt "Trygg i Vellinge" (PDF-dokument, 490 kB)

Motion från Boel Franzén Sveger (FP) att erbjuda flickor i högstadiet självförsvarskurser (PDF-dokument, 307 kB)

Motion från Jan Björkman (MP) om luftkvaliteten på kommunens skolor (PDF-dokument, 353 kB)

Motion från Karl-Johan Persson (SD) om att Vellinge kommun ska erbjuda blivande pensionärer möjligheten att vara klassmorfar eller klassmor (PDF-dokument, 530 kB)mor

Motion från Angela Everbäck MP) om deltagande i projekt Fossilfritt Sverige (PDF-dokument, 510 kB)

Motion från Angela Everbäck (MP) om Vellingebostäder som bostadsförmedlare/ hanterare av privatbostäder (PDF-dokument, 460 kB)

Motion från Angela Everbäck (MP) om Integrationsråd i Vellinge (PDF-dokument, 409 kB)

Äldre kungörelser och protokoll

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2014 hittar du genom att klicka på nedanstående länk:

Kommunfullmäktiges kungörelser och protokoll från 2014.

Söker du äldre protokoll kontakta registrator på telefon 040-42 50 00 eller skicka ett e-postmeddelande till vellinge.kommun@vellinge.se.