Frågor som blev över från chatten med Carina Wutzler den 10 februari

Den 10 februari chattade Carina Wutzler om flyktingmottagande i Vellinge kommun. Det kom in många frågor och alla hanns inte med. Här kommer svaren på dem som blev över. Vissa frågor kom in flera gånger, eller var snarlika andra frågor, och dessa besvaras bara en gång.

Andersson:

När flyttar de in vid Stora Hammars gamla skola?

Carinas svar:

HVB-hemmet ska vara färdigt under mars månad så då kommer inflyttning ske.

Nils:

Hej

På hemsidan står det att kostnaden för flyktingmottagandet är beräknat till 33 miljoner och att migrationsverket står för 27 miljoner. Vad täcks i de 33 miljonerna. Antar att det är boende( moduler) och driften av HVB hem och kostnader för familje och jour hem. ??? Täcker det även de 150 extra skolpengar för de ensamkommande? Täcker det mer kostnaden för extra personal på fritidsgårdarna? Täcker det extrakostnaden för tolkar i skolan? Täcker det kostnaderna för gode män, kontaktpersoner eller ställföreträdande vårdnashavare?

Vi ser ju redan att det är en liten diff på ersättningen från migrationsverket men jag tror den är större än den verkar.

Det är viktigt att välfärden för oss som levde här innan 2015 inte sänks. Ett sätt att göra det är att tillse att vi har pengar i kassan. Kommer vi behöva höja skatten?

Carinas svar:

Jag ser inte att vi ska behöva höja skatten i dagsläget. Det är ett komplicerat ersättningssystem från staten men den differens som är upptagen är den kostnad som inte täcks av statliga ersättningar. Det finns ersättning för gode män, skolgång och visst belopp som ska täcka övriga kostnader. De pengarna räcker för övriga kostnader. Kostnader för kommunen uppstår om människor inte kommer i arbete och måste leva på försörjningsstöd.

Pelle:

Hej

Jag läser att ni försöker sprida ut HVB hem runt om i kommunen och att det inte är lätt. Det kan jag tänka mig eftersom kommunen inte äger mark överallt.

Men det är viktigt att man sprider ut alla ensamkommande ungdomar i kommunens ALLA skolar dvs kommunala/ privata och i alla delar av kommunen. Så att det inte blir så att de per automatik att de blir placerade vid den närmaste skolan.

Det är en rättvise fråga! Alla ska få möjlighet att ta del av kakan och integreras även i Vellingekommun.

Hur fördelas "barnen" idag? Vilka grundskolor går de på och hur många?

Carinas svar:

Vi arbetar efter den princip du beskriver. Alla skolor har ett ansvar och det sker en spridning vid inskrivning så att integrationen ska fungera på bästa sätt. Just nu är det fler barn inskrivna på Herrestorpskolan och Södervångskolan men andra skolor kommer fler barn efterhand som fler barn anvisas till kommunen. Det är alltså inte bostadsorten som alltid styr vilken skola man går på. När det gäller friskolorna håller man på att se över lagstiftningen så att även friskolor ska kunna ta emot trots kö. Kommunen har en bra dialog med friskolorna i kommunen och jag tror det finns ett intresse från dem att också bidra.

Knut:

Det står att kostnaderna för flyktingar är beräknat till 33 miljoner. Inkluderar detta även kostnaden för den 150 flyktingar som inte är ensamkommande barn?

Var ska de 150 flyktingarna bo?

Carinas svar:

De personer som fått uppehållstillstånd och som kommer anvisas till kommunen enligt ny lagstiftning omfattas av ett annat regelverk. Kommunen får ersättning med ett visst belopp per individ och denna ersättning ska täcka kostnader för skolgång, SFI och andra kostnader som uppstår i arbetet för en lyckad integration. Varje individ har en etableringsersättning som ska stötta individen med boende och uppehälle. Den ersättningen betalas ut under två år. Kostnaderna för kommunen uppstår om individen inte får jobb och måste leva på försörjningsstöd som kommunen då måste betala. Kommunen kommer anordna etableringsboende där man kan bo under begränsad tid innan man löst boendesituationen på egen hand. Etableringsboende kommer finns på Vikingabyn, Villa Gessie, Villa St Hammar och i modullägenheter som kommer placeras i Vellinge, Höllviken och i Skanör.

Louise:

Finns det någon annan kommun som har anlitat HVBhem här i Vellinge kommun? Så som vi har anlitat HVB hem i andra kommuner.

Om svaret är ja, hur många barn rör det sig om och vilka kommuner?

Carinas svar:

Jag kan inte exakt antal men många kommuner har tvingats köpa in platser utanför sin egen kommun. Under hösten kom ett stort antal barn som skulle placeras med kort varsel. Inte lätt för kommunerna att ordna HVB- hem eller familjehem med så kort varsel.

Margareta:

Hej Carina! I förra chatten (januari) ställdes frågan om informationsmöte ang flyktingmottagandet i Vellinge kommun. Ditt svar var inte tydligt med datum, plats och tid. Du skrev också att boende nära flyktingförläggningarna, HVB-hemmen skulle bli informerade. Vad jag vet har ingen fått ngn info. Vellinge är en sådan liten kommun att alla berörs. Hur länge ska det dröja innan kommunen bjuder in till ett info-möte, där kommuninvånarna kan få ställa sina frågor? Är datum & tid spikat? Mvh, Margareta

Carinas svar:

Boende intill HVB – hemmen kommer bjudas in för att besöka verksamheten när den kommit igång. Som jag svarar tidigare tror jag inte på stormöte. Tanken är att de som bor intill ett boende ska bjudas in till informationsmöte i samband med bygglov och upphandling av driften. Vi försöker svara på frågor på många andra sätt. Här via chat, på hemsidan, mailledes, via kommunikén och facebook.

Skattebetalare:

Var ska de flyktingar som är klara för kommunplacering bo? Ska de prioriteras i kön för hyresrätter? De nya lägenheterna som ska byggas i kommunen kommer de att tilldelas flyktingar i första hand? Har kommunen budgeterat för eventuella ökningar av socialbidragen? Hur stor del av flykting kostnaden subventioneras av staten?

Carinas svar:

Kommunen kommer anordna etableringsboende som är ett tillfälligt boende i avvaktan på permanent boende. Tanken är inte att någon ska gå före i Veboas kö utan de som kommer hit måste ställa sig i kö som alla andra som söker bostad. Vi har inte budgeterat för ökade bidragsersättningar. Vi ska arbeta för att så många som möjligt kommer i arbete. Jag är fullt medveten om att det är en stor utmaning.

Carina Wutzler:

Vellinge kommun har varit en kommunen där entreprenörsanda prioriterats. Dessa har ofta lyckats bättre än kommunalt drivna samhällsfunktioner. Vägföreningar är ett, vård, omsorg att annat.

Hur blir kommunen bäst på sitt uppdrag som riksdagen beslutat.

Det finns säkert lösningar om vi utnyttjar resurserna rätt, både ekonomiska och till glädje för dom flesta.

Låt oss därför vara kreativa och inte gnälla över saker som är beslutade av våra förtroendevalda i Sveriges rikstad

Med vänlig hälsning,

Urban

Carinas svar:

Vi håller på att arbeta fram en modell för hur ett bra mottagande ska fungera i kommunen. I detta arbete är företagare, föreningar, organisationer och andra samhällsaktörer inblandade. Det finns ett stort engagemang och en stor vilja från många att hjälpa till så det finns goda förutsättningar för att det ska bli så bra.

Björn Ferm:

Hej.

Jag undrar hur ni politiker ska skydda oss andra medborgare gentemot det våld som bevisligen sker daglig på dessa flyktingboende? Ska det vara väktare på plats? Hur ska ni skydda unga tjejer och kvinnor mot sexuell ofredande?

Speciellt då ert planerade boende vid Henriks Hage ligger strax intill den cykelväg som alla barn och ungdomar använder när de ska cykla ner och bada samt när de cyklar till och från skolan.

Mycket intresserad av ert svar.

Björn Ferm

Carinas svar:

Lagar och regler ska följas och gäller för alla. De boendelösningar som beslutats är placerade i olika delar av kommunen. Det som ska bo där är människor som alla andra. De får röra sig fritt i samhället och ska vara en del av samhället.

Förälder:

Det är uppenbart att majoriteten i Höllviken inte vill ha flyktingboenden vid Stora Hammar eller Ängdalaskolan. De vill inte ha anarki och våld i samhället, runt och i flyktingboenden så som det råder på andra ställen.

Ni politiker inom kommunen representerar folkets vilja. Har ni inte kapacitet eller intresse utav detta är det väl snarare lämpligt att ni avgår så att befolkningen kan sätta in kompetenta människor är villiga att fullfölja och representera folkets vilja ?

Carinas svar:

Vi har beslutat placera ut boende i olika delar av kommunen. Det är en förutsättning för en bra integration. Vi har god erfarenhet av de boende som hittills funnits i kommunen. De människor som kommer hit är människor som du och jag och jag hoppas de ska känna sig välkomna till Vellinge kommun. Givetvis ska svenska lagar och regler gälla för alla.

Anna:

Finns det redan nu satt en förutbestämd kvot eller antal flyktingar som Vellinge kommun skall/är skyldiga att ta emot under 2016-2017?

Carinas svar:

Enligt fördelningstal från länsstyrelsen ska Vellinge ta emot 159 personer i enlighet med ny lagstiftning. Dessa personer har fått sin asylansökan prövad och fått uppehållstillstånd. Dessa människor finns på migrationsverkets anläggningsboende idag. När det gäller ensamkommande har Vellinge fått fördelningstalet 150. Detta tal är mer osäkert och beror på hur flyktingströmmarna utvecklas under året. Denna grupp anvisas till kommunerna under asylprocessen och de har alltså inte fått uppehållstillstånd. Antalet 150 ensamkommande kan alltså bli både färre och fler.

Anna:

Vet att ni tidigare svarat att Vellinge kommun måste betala för flyktingar oavsett om man inte kan ta emot inom kommunen eller placera på lämpligt ställe. Kan kommunen komma att bära kostnaden per flykting men låta andelen placerar inom annan kommun?

Carinas svar:

Kommunen har idag ca 100 barn placerade utanför kommunen. Det är ändå kommunen som ansvarar för utredning och betalar för boendet. Det blir ineffektivt och kostsamt att ha det så och dessutom måste vi ta vårt ansvar.

Robert:

Hur ser planen för integrationen ut för dessa ungdomar? Viktigt är att i tidigt skede få dessa människor känna sig som en del av vårt samhället. Kommer dessa ungdomar få tilldelat någon form av boende när de ska slussas ut i samhället?

Carinas svar:

För en lyckad integration krävs en skolgång i ordinarie skolklasser (så långt det är möjligt) och ett fritidsliv tillsammans med andra ungdomar. Vi har många föreningar som är engagerade i detta arbete. Dessutom finns fyra fritidsgårdar i kommunen dit alla ungdomar är välkomna. Även kontakter med näringslivet är under utveckling.

Lewis:

Var går de i skola? Får de utbildning i hur svenska samhället fungerar? Eller är det endast svensk-undervisning?

Carinas svar:

Ungdomarna får utbildning i andra ämne än svenska språket. I ämnet samhällskunskap ingår utbildning/undervisning kring svenska samhället, vad som gäller här och hur samhället fungerar. Även gode män och personalen på HVB –hemmen har ett uppdrag att förmedla denna kunskap.

Robert:

Hur ser planen för integrationen ut för dessa ungdomar? Viktigt är att i tidigt skede få dessa människor känna sig som en del av vårt samhället. Kommer dessa ungdomar få tilldelat någon form av boende när de ska slussas ut i samhället?

Carinas svar:

Efter 18-års ålder görs en individuell prövning om de är redo att bo ensam. Bedömer man att så är fallet anordnas tillfälligt utslussningsboende. De får ställa sig i kö i Veboas och andra bostadsköer för att på sikt hitta en egen bostad. Vi håller även på att titta på andra lösningar för att lösa utslussningsboende; tex genom inackordering i privatbostäder.

Victoria:

Finns det en möjlighet för Vellinge kommun att betala för sin andel flyktingar som varje kommun blir tilldelad enligt lag men hävda att man ej kan kan tillgodose boendet. Dvs placera annanstans utanför kommunen med ta sitt betalningsansvar?

Carinas svar:

Tyvärr har vi inte lyckats lösa boende i kommunen för det stora antal som kom under hösten och då fick vi placera i andra kommuner. Det blir dyrt och ineffektivt. Dessutom känns det inte rätt när alla kommuner har en omöjlig situation att lösa.

Bengt:

Ni kan bygga lägenheter till flyktingar. man var är lägenheterna till våra egna ungdomar? skamligt !!

Carinas svar:

Vi anordnar etableringsboende för nyanlända som är tillfälliga boendelösningar. Just nu byggs mycket i kommunen. Hyresrätter är på gång i samtliga kommundelar, det behövs inte minst för de äldre och för ungdomar.

Eva:

När och var i Västra Ingelstad kommer HVB hemmet att stå klart för inflyttning ?

Carinas svar:

Veboa kommer påbörja byggnation av hyresrätter under 2016. I en del kommer det vara HVB – hem för ca 10 ungdomar. Troligtvis klart i början av 2018. Finns inte behov av HVB hem då kan detta användas till annat boende.

Kenta:

Hej.

Det har varit en hel del larmrapporter den senaste tiden vad gäller ensamkommande ungdomar. Jag har träffat många föräldrar som är oroliga för sina barn. Har ni politiker någon förståelse för föräldrarnas oro, är det n något som ni diskuterar.

Carinas svar:

Givetvis lyssnar vi på er oro. Jag följer också mediarapporteringen och vi pratar mycket om hur vi kan arbeta förebyggande så att alla ska känna sig trygga och säkra.

Elizabeth:

Med tanken på allt kaos som händer på flyktingboenden och utanför: Står Vellinge kommun för kostnaderna så jag kan öka säkerheten i min bostad och ordna någon form av livvakt till min son så att han inte riskerar att bli mördad, våldtagen eller misshandlad utav ensamkommande flyktingbarn?

Carinas svar:

Nej, Vellinge kommun står inte för några kostnader om du vill utöka säkerhetsåtgärderna i ditt boende.

Lisa:

Hur många av dessa flyktingar är kvinnor o Barn (från 0 år -12år)som kommer till Höllviken ,Skanör o Falsterbo! Då hoppas jag på ett ärligt svar:)

Carinas svar:

Jag vet tyvärr inte vilka som kommer. Det finns två familjer som kommit på anknytning och det är kvinnor med barn.

Jonas:

oavsätt om de har fått "permanent uppehållstillstånd" så kommer inte detta förhindra incidenter. på vilket sätt kan Ni skydda eventuell personal emot detta? Och är det verkligen acceptabelt att de får begå övergrepp utan någon form av reprimand?

Carinas svar:

Övergrepp ska aldrig tillåtas.

Försöker igen:

Många av de ensamkommande ungdomar som kommer brukar benämnas ankarbarn.D.v.s. de är utskickade av familjen för att få uppehälle i Sverige.Därefter kräver man att övriga familjen skall återförenas här.Har ni tänkt på vilka konsekvenser det kam medföra ekonomiskt och kulturellt för Vellinge ?

Carinas svar:

Det finns en uppgift som anger att 10% av de som kommer återförenas med sin familj i Sverige. Det är lagstiftning som styr om och när detta får ske. Det finns några familjer som kommit för att återförenas med sitt barn.

Östra Grevie Bo:

Kommer det att bli HVB hem eller annan flyktingverksamhet i Östra Grevie ?

Carinas svar:

I dagsläget finns inget planerat.

Nian:

Vilken nationalitet är det på personerna som ska placeras på Skanörs våningar? Stämmer det att det är somalier samt afghaner?

Carinas svar:

Jag vet inte vilket land de kommer ifrån. Troligtvis kommer de från olika länder.

Nilla:

Vi har hört att Bert Carlssons bolag JokarjoAB har köpt Hotel Spelarbäcken i Skanör och ska göra det till en flyktingförläggning. Är detta något som du kan kommentera?

Carinas svar:

Enligt fastighetsägaren stämmer inte detta rykte.