Chatta med Carina Wutzler måndag den 18 april

Vilka frågor vill du ställa till kommunstyrelsens ordförande? På måndag den 18 april, klockan 13-15, kan du chatta med kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M). Hon besvarar de frågor som hinns med under de två timmarna. Välkommen att ställa din fråga redan nu!

Nu är chatten avslutad: Frågorna som hanns med under chatten besvarades, och de frågor som var snarlika besvarades bara en gång. Tack alla som medverkade!

Undrande: Planerna på modulboende på Vågarna känns inte genomtänkt, varför så många ettor? Familjer kan jag förstå, men ensamma..?? vad ska de göra så långt ute? finns inga bättre alternativ till dem, om man ser till deras bästa. Är det inte lättare att integrera familjer i ett familjeområde? Eller hur tänkte ni här? (16 apr 14:53)
Carina Wutzler: Det är 20 lägenheter varav 10 ettor och 10 treor. Det är uppdelat så eftersom det enligt statistiken är så anvisningarna troligtvis kommer att se ut. Skanörs vångar ligger nära till service och kollektivtrafik så läget tycker jag inte det är fel på. (18 apr 13:00)
Kalle: Har några ensammkommande ungdomar försvunna/ avvikit från Vellinge? (17 apr 20:52)
Carina Wutzler: I den rapport som omsorgsavdelningen gjort framgår att 4 barn avvikit sedan Vellinge kommun började mottagningen 2010. (18 apr 13:01)
Erik: Vad är det som byggs mellan kommunhuset och Vanningen? (17 apr 20:53)
Carina Wutzler: Det är ett HVB hem för ensamkommande. Planerad inflyttning inom ett par månader. Till hösten/vintern kommer här även placeras ett etableringsboende för nyanlända, innehållande 5 ettor och 5 treor. (18 apr 13:03)
Nils: Varför har det inte publicerats på kommunens hemsida om var andra flykting boende typ HVB hem ska byggas? Så som det har publicerats om planerna på Skanör och Höllviken? Jag bor själv ytterst nära ett hem som jag inte har fått någon info om från kommunen. Jag tycker det är nonchalant mot oss som redan bor i kommunen. Hur tror du det påverkar folks önskan om att hjälpa till? (17 apr 20:55)
Carina Wutzler: Under en period var bedömningen att dessa boende var utsatta för olika risker därför har inte särskild information om exakt placering gått ut till allmänheten. (18 apr 13:05)
Ann: Migrationsverket berättade i början av april att de tänkte fördela flyktingar till kommunerna utifrån nya regler. Hur kommer detta att påverka oss i Vellinge kommun? Fler eller färre? (17 apr 20:55)
Carina Wutzler: Det stämmer att migrationsverket kommit ut med nya siffror och nya fördelningstal när det gäller ensamkommande. För Vellinges del har man i nuläget sänkt talet från 150 till ett antal mellan 45-105. Osäkerheten är stor och svårt för kommunen att planera efter. När det gäller fördelningstalet för gruppen nyanlända är det detsamma sen tidigare, dvs 159 individer under 2016. (18 apr 13:07)
Ann: Jag känner en sådan stor oro för hur vårt land och kommun utvecklas. Jag känner en sorg för jämnställdheten utvekcklas när så stora mängder personer kommer hit från länder som har den sämsta jämnställdheten i världen. Jag skulle vilja veta vem är det som har ansvar för att förklara för alla 300 som kommer till Vellinge vad jämställdhet betyder. Att alla kvinnor/ män har rätt och klä sig som de vill, älska vem de vill, och att om någon säger nej så betyder det att de inte vill ha sex. Inte ens med flera på en gång. Men vem är det som ska lära de som kommer detta???? Om det är kommunens skyldighet, hur görs detta? (17 apr 20:57)
Carina Wutzler: I den Handlingsplan för integration som kommer behandlas på kommunfullmäktige nu på onsdag finns bla detta arbete beskrivet. När det gäller de ensamkommande har personal på HVB hemmen detta i sitt uppdrag och det finns också tydligt angivet att skolan har detta uppdrag i samband med samhällskunskap och i den introduktion som ges till ensamkommande. De nyanlända får denna kunskap inom SFI och samhällsorienteringen. I Vellinge ställer vi krav på att alla deltar i undervisningen. (18 apr 13:10)
Birgitta: För ett tag sedan så läste jag i tidningen att du ville förbjuda tiggeri. Vad har hänt i den frågan? (17 apr 20:58)
Carina Wutzler: Kommunen kan enligt nationell lagstiftning inte förbjuda tiggeri i sin lokala ordningsstadga. Det pågår ett arbete på nationell nivå där man tittar över vad som ska gälla framöver. (18 apr 13:13)
Nyfiken: Jag har läst på Lomma kommuns hemsida att de har inte fått några anvisningar på ensammkommande under 2016. Hur många av de ca 150 som vi ska ta hand om har verkligen kommit? Hur många av dem med permanenta uppehållstillstånd har kommit till Vellinge? (17 apr 20:59)
Carina Wutzler: Vi har fått knappt 20 anvisningar hittills. Som jag svarade tidigare har siffran 150 nu reviderats och vi har nu talet 45-105 att förhålla oss till. (18 apr 13:14)
Nyfiken: Jag har läst på Lommas kommuns hemsida att de har ifrågasatt åldern på ett antal ensammkommande till Migrationsverket. Det har då visat sig att de har haft rätt om att åldern var över 18 år och Migrationsverket har då omplacerat icke barnen övriga flykting kategorier. Har samma sak hänt i Vellinge kommun? Om ja hur många fall och om nej varför inte? (17 apr 21:00)
Carina Wutzler: Är individen över 18 är det migrationsverket som har ansvaret för individen. I den rapport som omsorgsavdelningen har gjort framgår att 7 barn skrivits upp i åldern och då inte är Vellinges ansvar. Antalet 7 individer är från 2010 och fram till och med 2015. I den handlingsplan som är på väg till antagande i kommunfullmäktigt står att Vellinge kommun ska genomföra åldersbedömningar för att säkerställa åldern. Detta är viktigt utifrån ett barnperspektiv. (18 apr 13:18)
Eva: Hej. Finns det i Vellinge kommun utbildning i sexualundervisning för personal som har hand om ensamkommande barn/ungdomar? (18 apr 07:46)
Carina Wutzler: Sexualundervisning ingår i skolans uppdrag och det ingår även i uppdraget hos den personal som arbetar på HVB hemmen. (18 apr 13:19)
Eva: Till Carina W: I er chatt den 10 Feb frågar en: Östra Grevie Bo: Kommer det att bli HVB hem eller annan flyktingverksamhet i Östra Grevie ? Carinas svar: I dagsläget finns inget planerat. . Läser nu i Aftonbladet ( saxar ur meningen för att artikeln är så lång): . Vi kommer ha boenden i alla kommundelar, då är det naturligt att man sprider eleverna mellan skolorna. Vi vill göra det, vi tror att det är bättre för integrationen, säger Schyllert. . Vad har du för kommentar till detta Carina? Dvs ALLA kommundelar innebär väl oxå Östra Grevie ?! Detta stämmer ju inte med vad du gav till svar i chatten !? (18 apr 08:40)
Carina Wutzler: Det finns i dagsläget inga konkreta planer på HVB hem eller etableringsboende i Ö Grevie. Inte något som kommunen planerar just nu. Vi önskar gärna samarbete med privata fastighetsägare och på så sätt kan det ju bli aktuellt framöver om det finns intresse. (18 apr 13:23)
Tom: Hur ställer Du dig till det faktum att Vellinge kommun nu gör grova avvikelser från fastigetsplanering/disponering av markytor samt kontinuerliga förändringar och grova avvikelser av Vellinge Kommun ägd och disponerad mark (även kallad fastighet) för att tillgodose uppförandet av modullägenheter för etableringsboende på Skanör’s Vångar? (18 apr 09:15)
Carina Wutzler: För att klara ny lagstiftning måste tillfälliga åtgärder ske. I det skede vi är idag måste vi hitta lösningar för att klara nya åtagande och då måste man kunna fatta beslut även om det innebär att mark används till annat eller på ett annat sätt under en tillfällig period. Vi är nog många som önskar att vi inte skulle vara i det läget där vi är idag men vi har trots allt en verklighet att förhålla oss till och ta ansvar för. (18 apr 13:28)
Staffan: Har Vellinge kommun bygglov för byggnation av modullägenheter som avses byggas som etableringsboende på Skanör’s Vångar? (18 apr 09:15)
Carina Wutzler: Det kommer att ansökas om bygglov såklart. Det är Vellingebostäder som har uppdraget att köpa in och uppföra etableringsboenden i de kommer givetvis söka bygglov på det sätt som föreskrivs. (18 apr 13:29)
Johannes: Hur kan kommunen välja att placera de planerade modullägenheter för etableringsboende på Skanör’s Vångar, då placeringen får anses som högst olämplig, då fastigheten kommer att ligga i direkt anknytning till lekplatsen på Skanörs Vångar samt alldeles för nära Skanörs Skola, förskola och dagis? (18 apr 09:16)
Carina Wutzler: Det här ett boende för nyanlända och dessa individer behöver precis samma service och funktioner som alla andra och bör placeras i nära anslutning till annan bostadsbebyggelse för bra integration. (18 apr 13:32)
Caroline: Vellinge kommun gör sig skyldiga till grova avvikelser av arkitektur för de modullägenheter som planeras byggas som etableringsboende på Skanör’s Vångar. Arkitekturen på Skanörs Vångar skall enligt gestaltningsprogrammet vara av ”Skanörskaraktär” som anses vara avgörande för ”Skanörskänslan” och som så målande beskrivs på sidan tre i gestaltningsprogrammet. Husägare på Skanörs Vångar får ju inte ens själva välja vilka blommor som skall planteras på utsidan av fasader för att bilden av Skanörs Vångar skall följa gestaltningsprogrammet, så då undrar jag hur modullägenheterna som planeras byggas som etableringsboende på Skanör’s Vångar kommer att följa direktiv från det ursprungliga gestaltningsprogrammet? (18 apr 09:17)
Carina Wutzler: Vi kommer göra det bästa för att gestaltning och utformning ska passa in i området på ett bra sätt. (18 apr 13:34)
Brita: Inser Du storleken av de rättsliga åtgärder som kommer att tas gentemot Vellinge kommun av drabbade husägare samt byggföretag på Skanörs Vångar, då oberoende bank i förra veckan har lämnat skriftligt besked om att värdet på fastigheterna på Skanörs Vångar kommer att påverkas negativt på grund av planerad byggnation av modullägenheter för etableringsboende? (18 apr 09:20)
Carina Wutzler: Det står naturligtvis varje fastighetsägare fritt att pröva saker rättsligt men jag förstår inte riktigt vad en sådan process skulle leda till. (18 apr 13:38)
Johan: Jag läser dagligen om bråk och våld på asylboenden. Hur ska ni säkerställa att detta inte händer i Vellinge kommun? (18 apr 10:02)
Carina Wutzler: Det är viktigt att det finns tydliga krav och regler för de som bor i HVB hemmen. Precis som föräldrar ställer krav och sätter gränser för sina barn måste personal göra detsamma för ensamkommande. Incidenter ska givetvis polisanmälas och socialtjänsten kontakten. Det är viktigt att det är nolltolerans som gäller. (18 apr 13:42)
Emma: Varför är flyktingfrågan inte demokratisk? Majoriteten i kommunen är mot detta utökade mottagande. Finns kommuner som stått mot regeringen. (18 apr 10:04)
Carina Wutzler: Det är en ny lagstiftning och jag vet ingen kommun som brutit mot denna lag i dagsläget. Lagen är beslutad i riksdagen och måste väl på så sätt sägas vara demokratisk. Sen kan man ju tycka olika mycket om lagen i sig men det är ju en annan sak. (18 apr 13:44)
Nils: Vad är ekonomin i att ta den absolut dyraste marken i kommunen (vid flommens GK) till hem för ensamkommande? Är det inte bättre för kommunens ekonomi att sälja dessa tomter och bygga i exempelvis Hököpinge? (18 apr 10:09)
Carina Wutzler: Vi sprider ut boende i hela kommunen för vi tror det är en viktig förutsättning för en god integration. Kommunen sålde fem tomter intill Flommens GK förra året så det är genomfört. (18 apr 13:46)
Arrie: Hej! Som boende i Arrie är vi glada över att pågatåget börjat gå från grannbyn. Vad som är tråkigt är däremot (den obefintliga) säkerheten runt tågspåret. Spåret går rakt igenom byn. Bilar får köra i 30 km/h genom byn, men tåget kommer var 15:e minut i 120 km/h. Vi har en förskola i byn och många barn som bor där. Hur kan säkerheten vara så låg runt spåret? Vi boende i byn upplever att kommunen och Trafikverket "skyller över" olika trafikproblem i byn på varandra, men ingen GÖR något för att skapa en större säkerhet för de boende i byn. Vi behöver kommunen på vår sida i arbetet för en trygg by; det är orimligt att vi ska driva dessa frågor själva. /Oroliga föräldrar (18 apr 10:19)
Carina Wutzler: Det här var ny information för mig. Det har ju funnits spår tidigare så tågtrafik i sig är ju ingen ny företeelse men det är ju helt klart en helt annan frekvens på tågtrafiken idag. Jag får titta närmre på detta och se om det är något som missats i projekteringen. (18 apr 13:49)
Mormor o farmor : kommer det hit nyanlända som redan finns i brottsregistret ? Varför är du emot åldersbestämmnig ? Vad vill du säga till invånare som fått sin frihet beskuren pga räddsla ? (18 apr 10:23)
Carina Wutzler: Jag är inte emot åldersbedömning. Se tidigare svar. Vi godkänner inte någon invånare som vill flytta till Vellinge kommun i förväg genom att stämma av med brottsregister. Beklagar verkligen om någon upplever att man fått sin frihet beskuren. Så ska det inte vara. Vi får arbeta vidare med att bibehålla den känsla av trygghet som vi månar om. (18 apr 13:53)
Noah: Hur ser ni på ökad risk för TBC inom kommunen när så många nyanlända samt ensamkommande kommer från länder där TBC (m.m.!) är vanligt förekommande ? Jag tänker speciellt för de äldre, de gravida samt de som står på läkemedel som sänker immunförsvaret (t.ex. personer med reumatism, psoriasisartrit, Crohns, MS, cancer och/eller lever med transplanterade organ m.m.)? Vad är planen för att minska risken för ett TBC utbrott? För det finns väl en plan? Likaså gällande mässling, röda hund o annat som de "nya kommande invånarna" antagligen ej är vaccinerade mot... Det bör absolut vara krav på hälsoundersökning, att bara "erbjuda" duger INTE! Kommunen bör skydda sina befintliga invånare först - eller hur!?! Tacksam för konstruktivt och detaljerat svar. (18 apr 10:24)
Carina Wutzler: Ensamkommande ska genomgå hålsokontroll innan skolgång påbörjas. Det har god man och personal på HVB ett gemensamt ansvar för. I samband med det erbjuds också vaccination enligt Sveriges vaccinationsprogram. (18 apr 13:55)
Bosse: Hej Carina, jag förstår att du har det särskilt jobbigt nu. Flyktingsituationen har inte du skapat, men tyvärr får du ta konsekvenserna på det kommunala planet. Min fråga gäller åldersbestämningen av "ensamkommande": Statistik från övriga nordiska länder visar att majoriteten är över 18 år. Kan Vellinge kommun göra egna åldersanalyser och fatta egna beslut därefter? I så fall skulle en sådan analys vara mycket lönsam. (18 apr 10:57)
Carina Wutzler: I den handlingsplan för integration som tas upp på kommunfullmäktige på onsdag står bla att Vellinge kommun genomför egna åldersbedömningar för att säkerställa barnets ålder. Gör kommunen en annan bedömning när det gäller åldern måste detta påtalas för migrationsverket. Det är då annan lagstiftning som gäller och migrationsverket som har ansvar för individen under asylprocessen. (18 apr 13:58)
CW: Hej. Ser de fina annonseringar i SDS om kommunen. Vad är tanken med detta? Kommer det att följas upp på digitalt media? Kanske ngn film eller så? Kan det tänkas att man vill visa upp andra delar av kommunen än de havsnära? Vi har vackra slätter osv.. /C (18 apr 11:18)
Carina Wutzler: Kul du uppskattar våra annonser. De är en del av kommunens långsiktiga varumärkesarbete och det gör vi för att locka hit besökare, invånare, företagare och personal men också för att profilera och stärka bilden av Vellinge kommun. Arbetet kommer fortsätta på olika sätt framöver. (18 apr 14:00)
Mikael anderberg: Hej C Jag är pappa till 3 pojkar i Vellinge och idrotten är den gemensamma länken dessa imellan. Under den mörka vinterperioden är ljuset fotbollen. Men detta är något som "kommunen" hämmar pga att vi är snart vif+vff 700-800 medlemmar och ska samsas på ett konstgräs. Vi bor i Arrie så våra barn är inte mycket i Vellinge på kvällarna men hör mycket mörka saker som händer i Vellinge i nuet. Fotboll är ett enkelt verktyg som kan få ungdomar att göra annat. År efter år tappar vi barn i klubben för att vi är intryckta på sjukt små yter och barnen blir stressade, rädda och tillslut slutar. Då blir det wi-fi för hela slanten och all energi till skolarbete och kraft att ta sig ut i det fri försvinner. Vill inte gå in och gämföra med Höllviken och deras skolor med kombiplaner mm på varenda en och asfalt i Vellinge/v Ingelstad. När ska det hända att kommunen tar ett rejält spadtag i Vellinge och rustar upp för våra barn??? Mvh Mikael (18 apr 12:13)
Carina Wutzler: Tråkigt att du tycker förutsättningarna är dåliga. Vi har konstgräs i alla kommundelar och är en av de halltätaste kommunerna i Skåne. Ny sporthall kommer byggas vid Herrestorpskolan i Vellinge under 2018 så jag tycker nog vi satsar en hel del på barnen. Vi försöker bygga för att möta olika idrotter och intressen så att vi har ett utbud som riktar sig till killar och tjejer och till alla åldrar. (18 apr 14:04)
Naturvän: Hej, hur ställer sig kommunen då det är toapapper och avföring från människor i skogen längst med kanalen samt vid skjutbanan, samt att bilar står långtidspakerade bilar vid bl.a. Kanal skogen, gäller inte allemansrätten? (18 apr 12:22)
Carina Wutzler: Såklart gör den det. Jag ber dig felanmäla detta till Vellinge Direkt på 425700 så vi vet var det sker. Det blir då lättare att ta tag i ärendet. (18 apr 14:05)
Sofia Larsson: Rädslan för bygget på vångarna är det INGEN som bryr sig om. Anledningen till att vi köpt hus där, och flyttat från en kommun som haft STORA problem med nyanlända, är just tryggheten i Skanör och vetskapen att man kan släppa ut barnen i ett tryggt grannskap. Nu är vi livrädda för vad som komma skall. Bara att läsa i media. Dagligen överfall på dessa hem. Hur kan ni köra över ETA invånare på detta sätt? Ni borde skämmas! Att leva i otrygghet är det värsta som finns. På vilket sätt ska ni öka tryggheten för oss som bor på vångarna? På vilket sätt ska ni trygga uppväxten för våra barn? Hur kontrolleras de anländas hälsa? Brottshistorik? Ålder? (18 apr 12:26)
Carina Wutzler: Boendet på Skanörs vångar är ett etableringsboende för nyanlända, människor som har fått uppehållstillstånd och har rätt att bo och leva här. Det kan vara familjer, ensamstående. Åldern varierar. Den får kommunen reda på ca 1 månad innan anvisning sker. Svenska lagar och regler gäller för alla. Alla som kommer till kommunen får genom samhällsorintering introduktion i det svenska samhället och vad som gäller här. (18 apr 14:09)
Jesper: Hej Hur kommer ni prioritera nya lekplatser i framtiden? (18 apr 12:58)
Carina Wutzler: Det är medborgarservice som har hand om lekplatser. Det finns en plan för dessa så jag ber dig ta kontakt med Lisa Sundgren för detaljerad info. (18 apr 14:10)
Anonym: Hur kan ni ha höjt hemtjänsten från 414 kr till 1053. Tidigare betalade vi 414 kr för obegränsad hjälp från hemtjänsten och sjuksköterska. Nu betalar vi 1053 kr för ett besök om dagen. Vi är mycket nöjda med hemtjänsten, men vi reagerar mot den kraftiga höjningen??? (18 apr 13:03)
Carina Wutzler: Det stämmer att kommunfullmäktige beslutat om en avgiftshöjning som gäller från årsskiftet. Dessvärre var det många år sedan en höjning skett och när vi jämför oss med andra kommuner ligger vi efter höjningen i nivå med andra kommuner. Slår olika mot olika individer och avgiften tar hänsyn till vilket utrymme individen har. (18 apr 14:13)
Eva: Vad gör ni med boenden som eventuellt inte bebos av ensamkommande? Hyrs dessa ut via Veboa? (18 apr 13:11)
Carina Wutzler: Skulle HVB hemmen, mot förmodan, inte fyllas kommer de användas till andra individer. (18 apr 14:16)
Daniel: Hej! Är denna nya lag om mottagande överordnad all annan lagstiftning så som byggplanslagar etc? Där finns även initiativ nu från bla Moderaterna att ta ifrån kommuner rätten att skapa naturreservat eftersom det hotar utbyggnaden av bostäder. Är det ens lönt att rösta kommunalt i framtiden? Vad gör du för att få stopp på allt detta vansinne? (18 apr 13:52)
Carina Wutzler: Jag värnar det kommunala självstyret och gillar inte pekpinnar och annat som kommer från staten. Jag är mycket kritisk till att staten ska lägga sig i det kommunala planmonopolet och börja kräva visst antal bostäder från resp kommun. Visst spelar det roll hur man röstar lokalt, annars skulle ju alla 290 kommuner se likadana ut och det gör de ju inte. Det finns nog en del som önskar att det var så men absolut inte jag. Sverige är på väg åt helt fel håll, jag gör vad jag kan för att Vellinge ska hålla sig på sin väg och att den även i fortsättningen går i rätt riktning. (18 apr 14:43)
Anonym: Har Vellinges skattebetalare inte rätt till samtlig information om boenden och ensamkommande när det är de som betalar för dessa och för att du kan arbeta som politiker? (18 apr 13:54)
Carina Wutzler: Man får göra en avvägning mellan risk och öppenhet i vissa fall. Det måste Vellinge liksom många andra kommuner göra. (18 apr 14:23)
Ordning & Reda: Hej Carina! Varför är det så skräpigt längs tex väg100. Gammalt skräp som legat i månader. Förra chatten sa du att flera klagat och att ni skulle åtgärda det med Tradikverket. Ser inte att något skett. Om man inte klarar av att hålla rent inom den kommunala servicen så kan man undra hur ni ska klara av andra påtvingade åtaganden där som saknar egen ekonomisk bäring. (18 apr 13:55)
Carina Wutzler: Städning pågår. Jag har själv haft kontakt med Trafikverket och de lovar bättring. Jag håller med dig om att det är väldigt skräpigt på en del ställen. Vill då också passa på att slå ett slag för kommunens skräpplockarveckor som pågår just nu. Det finns sopsäckar uppsatta runtom i kommunen så alla kan hjälpa till att hålla rent. (18 apr 14:18)
Pelle: Skall det byggas HVB-hem mitt emot Henriks Hages daghem? Det säges att villorna i närheten på Sandeplan kommer att minska i värde. Vad tror du om det? (18 apr 13:56)
Carina Wutzler: Det är ett etableringsboende innehållande 10 lägenheter, 5 ettor och 5 treor som ska byggas i närheten av Henriks Hage. Jag ser inte att detta ska påverka värdet på bebyggelsen i närheten. (18 apr 14:54)
Jens: Vad riskerar kommunen för konsekvenser om man med innevånarna i ryggen bryter mot den lag avseende flyktingfördelning som för eller senare kommer att både ifrågasättas och rivas upp ändå? (18 apr 13:58)
Carina Wutzler: Enligt uppgifter jag fått från olika håll finns det idag inte något fastställt vite utan lagstiftaren förutsätter att lagen följs. Sker inte det kommer ev vite att införas. Tar inte kommunen emot de individer som anvisas kommer de ackumuleras över till nästa år och läggas på fördelningstal för nästkommande år. (18 apr 14:30)
Carina : Varför bygger man inget boende bredvid Carina Wutzlers tomt när det finns mark? (18 apr 13:59)
Carina Wutzler: Kommunen äger ingen mark bredvid min bostad. (18 apr 14:31)
Robert: Varför låter ni inte Vellinges skattebetalare besluta var boenden ska finnas när det är de som betalar för dessa och inte kommunansvariga? (18 apr 14:01)
Carina Wutzler: Det fanns en stor majoritet bakom kommunstyrelsens beslut om placering av boende så på det sättet kan man säga att det finns en förankring av beslutet. (18 apr 14:34)
Eva: Vad tror du Carina skulle vara skillnaden i Vellinge kommun gentemot alla andra kommuner som brottas med dagliga problem när det gäller våld och andra påhopp som är direkt kopplade till flyktingarna. Vad är det som gör att detta INTE kommer att hända i Vellinge ? (18 apr 14:02)
Carina Wutzler: Jag tror det är viktigt att det är nolltolerans som råder och vi fortsätter står upp för det som gäller här. Krav och ansvar är nyckelord i det arbetet - det gäller för alla. Viktigt att det inte finns någon "låt gå" mentalitet. (18 apr 14:22)
Marie: Du skriver "erbjuds vaccinering" för vad jag läst så kan man inte tvinga någon att vaccinera sig. Sedan kommer deras anhöriga hit ganska kvickt och bosätter sig alt att dom åker tillbaka till sitt hemland på semester men jämna mellanrum. Då är våra "erbjudanden" inte mycket värda. (18 apr 14:05)
Carina Wutzler: Nej, du har helt rätt. Vi kan inte tvinga någon att vaccinera sig. (18 apr 14:45)
skogsmulle: Som nyinflyttade till Skanör så älskar jag friheten, närheten till skog och hav. Jag är ingen elak människa, jag hjälper gärna, men med alla rapporter om överfall på kvinnor som kommit med flyktingvågen och den kvinnosyn som kommer in i landet, så är jag rädd. Jag vet inte om jag kommer våga gå själv i skogen. Som kvinna är jag rädd, jag vill veta att det finns en plan i kommunen. Att min rädsla tas på allvar. Jag vill kunna njuta av skogen, utan att vara rädd.. (18 apr 14:11)
Carina Wutzler: Givetvis tar vi din rädsla på allvar och det är viktigt att man känner sig trygg och att man kan vistas ute i naturen nu och i framtiden. Det förebyggande arbetet kommer att vara en viktig del i samverkansavtalet som vi ska teckna för kommande med polisen och även en del i de medborgarlöften som tas fram utifrån avtalet. Det är viktigt att alla känner sig trygga i samhället, oavsett om man är invånare, ung, gammal, man eller kvinna, nyanländ eller ensamkommande, företagare eller personal. (18 apr 15:01)
Anders: Kommunen har köpt in modulerna för mellan 400 000 och 500 000/st. Etablerade och klara med allt jobb invändigt och utvändigt, el,avlopp markarbete blir snittkostnaden ca 900 000 kr och ca 1200 000kr om man räknar in kostnaden för övriga rum. När tänker ni informera era invånare/skattebetalare om kostnaden för dessa? (18 apr 14:21)
Carina Wutzler: Din beräkning känner jag inte igen men kostnaderna är ingen hemlighet utan kan begäras ut för den som är intresserad. Driften/kostnaden för HVB hemmen ska täckas av den ersättning kommunen får från staten. (18 apr 14:28)
Naturvän2: Konstigt att dessa långtidsparkerade bilar står kvar för jag kontaktade polisen om dessa bilar som även jobbar med att lämna och hämta upp några av tiggarna i vår kommun. Jag har nämligen följt efter dem som står vid kanalen. (18 apr 14:22)
Carina Wutzler: Dygnsparkering är tillåten men inget annat. Polisen och kommunen har en bra dialog så felanmäl gärna var det är så kan vi ta det vidare. (18 apr 14:25)
Anders: Tror ni verkligen att tonåringar/ unga män som kommer från tuffa bakgrunder och "gatan" verkligen bryr sig om det inte finns nån "låt gå"- mentalitet eller inte? Har ni ingen medvetenhet eller realistisk verklighetsuppfattning om hur människor fungerar som är uppvuxna i betydligt hårdare klimat än lilla, skyddade Vellinge kommun? Eller sorterar ni ut dessa "barn" och i så fall hur? (18 apr 14:33)
Carina Wutzler: Vi måste visa vad som gäller här och stå upp för det i alla lägen. God man, personal på HVB hem, skola, ideella krafter, socialsekreterare, ja vi alla har ett gemensamt ansvar för att detta sker. Om ingen vill ta det ansvaret eller får det ansvaret då kommer det aldrig fungera. I Sverige gäller svenska lagar och regler - de gäller för alla. (18 apr 14:38)
Envis: Är lagen om fördelning av migranter överordnad plan- och bygglagen samt detaljplaner och kommuners generella självbestämmande? Kan ni bygga på ett naturreservat också? Kan ni smälla upp ett flyktingboende på en kommunal tomt mitt i ett villaområde osv osv. Bra att veta om man ska ens bo kvar eller flytta ut på landet. (18 apr 14:40)
Carina Wutzler: Kommunen går givetvis inte emot gällande lagstiftning utan det är möjligt att erhålla ett tillfälligt bygglov även om det inte finns detaljplan för marken. Tillfälligt bygglov gäller 10-15 år. Precis som i alla andra bygglovsprocesser finns det möjlighet att överklaga ett sådant beslut. (18 apr 14:53)
Eva: Då har Vellinge kommun med andra ord andra resurser att tillgå när det gäller krav och säkerhet, det som ingen annan kommun lyckats med hittils på HVB boenden osv menar du ? Eftersom du säger att det ska råda nolltolerans osv osv. Vad jag har förstått så har ni inte några direkta säkerthetsplaner eller ? (18 apr 14:43)
Carina Wutzler: Varken jag eller någon annan kan garantera att det inte sker något. Det tror jag alla förstår men det är viktigt att det finns krav och regler och också en tydlighet i vad som sker om något skulle inträffa. (18 apr 14:47)
Fråga: Kommer Vellinge kommun anpassa antal boenden efter den senaste fördelningstal 45-105 nyanlända? (18 apr 14:47)
Carina Wutzler: Skulle fördelningstalet 150 fortfarande gälla skulle vi behöva uppföra fler HVB hem. I dagsläget uppför vi de som det finns beslut på och de är alla under projektering redan. (18 apr 14:50)