Kommunalt avlopp

Här hittar du information om kommunalt avlopp.

Det är avdelningen medborgarservice, som ansvarar för det kommunala avloppet medan Miljö- och byggavdelningen ansvarar för frågor om enskilt avlopp.

Kommunalt avlopp

Kommunen har inga egna reningsanläggningar för avloppsvatten. Vattnet transporteras i ledning till Klagshamns avloppsreningsverk i Malmö för rening och behandling innan det släpps ut i Öresund.

Om du får stopp i avloppet så bestämmer den meddelade förbindelsepunkten (normalt 0,5 meter utanför fastighetsgränsen) ansvarsfördelningen. Antingen är stoppet utanför och är kommunens ansvar, eller så är stoppet innanför och är fastighetsägarens ansvar. Har man en brunn i tomtgräns så kan den vara till hjälp. Står det högt med vatten i brunnen så är stoppet utanför. Är det bara en vattenspegel i botten av brunnen så är stoppet innanför.

För felanmälan ring Vellinge Direkt på 040-42 57 00 eller felanmäl via e-post.

Om du ansluter en fastighet till det kommunala ledningsnätet, så ska det anmälas. Fyll i en anmälan och skicka till Vellinge kommun, Medborgarservice, 235 81 Vellinge. Kontakta medborgarservice för en besiktning - innan gropen fylls igen!

Bestämmelser för köksavfallskvarn

Sedan ett beslut i tekniska nämnden i mars 2010 (2010-03-30 § 12), tillåter kommunen inte nya anslutningar av avfallskvarnar till det kommunala avloppsnätet. Det är VA-SYD, som tar hand om Vellinges avloppsvatten, som inte godtar avloppsvatten, som innehåller avfall från köksavfallskvarnar.

Beslutet grundar sig på § 9 i Vellinge kommuns allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna avloppsanläggningen, ABVA, och innebär att nya tillstånd inte kommer att beviljas.

Felanmälan avlopp

Anmälan av fel som är kommunens ansvar görs via e-post eller via telefon till Vellinge direkt.

Felanmälan via e-post

Vellinge direkt: 040-42 57 00