Avgifter

Kommunens vatten- och avloppstaxa är uppdelad i två delar, anläggningsavgifter och bruksavgifter/periodiska avgifter.

Anläggningsavgifter är avgifter som man får betala när man till exempel bygger nytt och brukningsavgifter/periodiska avgifter är avgifter som vi betalar med jämna mellanrum.

Taxan för vatten och avlopp indexregleras

Taxan för Vellinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar höjs i enlighet med indexreglering i början av året.

Gällande taxa

Senaste taxebilaga hittar du under Relaterade dokument till höger på sidan.

Har du frågor om din faktura

Om du har frågor om din faktura ska du kontakta avdelningen för debitering. De har öppet måndagar till torsdagar mellan klockan 10.00-12.00 och 13.00-15.00., samt fredagar mellan klockan 8.00-15.00. Samtliga dagar är det lunchstängt mellan klockan 12.00-13.00. Telefon Serkon 040-42 53 23. Det går också att kontakta dem per e-post.

Vill du skriva till debiteringen är adressen Serkon AB, Malmövägen 28, 235 36 Vellinge.

På denna sida hittar du information om de vanligast förekommande taxorna. För att läsa de fullständiga taxorna, öppna taxebilagan som finns till höger på denna sida.

Anläggningsavgifter

Nedanstående avgifter är baserade på indextalet 221,07 vilket är ett genomsnitt av huvudgrupperna 311, 321, 322 och 323 i Entreprenadindex E84 för ledningsarbeten. Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de angivna beloppen med 25 procent.

1. Bostadsfastighet

1.1 Bostadsfastighet med enfamiljshus (permanent- eller fritidsbostad)

1.1.1 Avgifter för vatten och spillvattenavlopp

 • Enfamiljshus: 90 146 kronor
 • Radhus eller kedjehus: 60 939 kronor

För bostadshus inom gemensamhetsanläggning, som utgör samfällighet, bestämmes avgiften i varje särskilt fall genom avtal med kommunstyrelsen.
Förekommer två eller flera enfamiljshus på samma fastighet gäller angiven avgift för varje hus under förutsättning att förbindelsepunkt upprättas för varje hus.

Förekommer ett eller flera enfamiljshus på fastighet med flerfamiljshus eller därmed jämställd fastighet gäller angiven avgift för varje enfamiljshus under förutsättning att förbindelsepunkt upprättas för varje hus.

Om det enligt föregående två stycken ovan ej upprättas förbindelsepunkt för varje hus ska avgiften minskas med 16 681 kronor för varje byggnad som ej erhåller förbindelsepunkt.

Förekommer på fastighet enligt ovan en eller flera gäststugor som innehar sanitär anläggning eller liknande utgår tilläggsavgift för vatten och spillvattenavlopp med 12 023 kronor för varje stuga. Med gäststuga avses mindre byggnad, som användes för gäster eller andra besökare och som ej begagnas under längre sammanhängande perioder.

1.1.2

För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33 procent respektive 67 procent av ovanstående avgift.

1.1.3 Avgift för vatten

Detta förutsätter att endast vattenledning utföres och avgiften för bostadsfastighet med enfamiljshus är då 36 061 kronor.

1.1.4 Avgift för dagvattenavlopp

 • Anslutning i samband med nyanläggning av huvudledningar för både dagvatten, spillvatten och vatten: 22 536 kronor
 • Anslutning till befintligt dagvattenavlopp: 25 865 kronor
 • Anslutning i samband med nyanläggning av enbart huvudledning för dagvatten: 83 431 kronor
 • Anslutning för dagvatten gata 54 756 kronor.

1.2 Bostadsfastighet med flerfamiljshus och därmed jämställd fastighet (kontor, affär, hantverk o.d.)

1.2.1 Avgift för vatten och spillvattenavlopp

 • Grundavgift 90 146 kronor
 • Tilläggsavgift för varje lägenhet utöver en 11 531 kronor

Med lägenhet jämställs lokal för kontors-, affärs-, hantverks- eller därmed jämförligt ändamål.

För lokal enligt ovan som är större än 100 kvadratmeter utgår tilläggsavgift för vatten och avlopp med 108,60 kr för varje kvadratmeter utöver 100.

Förekommer två eller flera flerfamiljshus eller därmed jämställda byggnader på samma fastighet gäller angiven avgift för varje hus under förutsättning att förbindelsepunkt upprättas för varje hus.

Förekommer ett eller flera flerfamiljshus eller därmed jämställda byggnader på samma fastighet som enfamiljshus gäller angiven avgift för varje flerfamiljshus för sig under förutsättning att förbindelsepunkt upprättas för varje hus.

Om det enligt föregående två stycken ovan ej upprättas förbindelsepunkt för varje hus ska avgiften minskas med 16 681 kronor för varje byggnad som ej erhåller förbindelsepunkt.

1.2.2

För de fall då en fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33 procent respektive 67 procent av ovanstående avgifter.

1.2.3 Avgift för dagvattenavlopp

 • Grundavgift per fastighet 22 536 kronor
 • Tilläggsavgift för varje lägenhet utöver en 3 023 kronor
 • Anslutning till befintligt dagvattenavlopp 25 865 kronor
 • Anslutning i samband med nyanläggning av enbart huvudledning för dagvatten 83 431 kronor
 • Anslutning för dagvatten gata 54 756 kronor

2. Annan fastighet

2.1 Fastighet avsedd för industri, verkstads- och därmed jämförliga ändamål

2.1.1

Avgift för vatten och spillvattenavlopp utgår med 88,30 kronor per kvadratmeter våningsyta. Lägsta avgift är 90 146 kronor. (För upplagsplats med regnskydd erlägges ej avgift för våningsyta.)

2.1.2

För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33 procent respektive 67 procent av ovanstående avgift.

2.1.3 Avgift för dagvatten avlopp

 • Grundavgift per fastighet 22 536 kronor
 • Tilläggsavgift för tomtyta över 1 000 kvadratmeter 11,30 kronor per kvadratmeter
 • Anslutning till befintligt dagvattenavlopp 25 865 kronor
 • Anslutning i samband med nyanläggning av enbart huvudledning för dagvatten 83 431 kronor
 • Anslutning för dagvatten gata 54 756 kronor

2.2 Bensinstationsfastighet

2.2.1

Avgift för vatten och spillvattenavlopp utgår med 108,60 kronor per kvadratmeter tomtyta. Lägsta avgift är 90 146 kronor.

2.2.2

För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33 procent respektive 67 procent av ovanstående avgift.

2.2.3 Avgift för dagvattenavlopp

 • Grundavgift per fastighet 22 536 kronor
 • Tilläggsavgift för tomtyta över 1 000 kvadratmeter 11,30 kronor per kvadratmeter
 • Anslutning till befintligt dagvattenavlopp 25 865 kronor
 • Anslutning i samband med nyanläggning av enbart huvudledning för dagvatten 83 431 kronor
 • Anslutning för dagvatten gata 54 756 kronor

2.3 Tvättinrättning

2.3.1 Avgift för vatten och spillvattenavlopp

 • Grundavgift 90 146 kronor
 • Tilläggsavgift per kvadratmeter våningsyta utöver 100 kvadratmeter med 108,60 kronor

2.3.2

För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33 procent respektive 67 procent av ovanstående avgift.

2.3.3 Avgift för dagvattenavlopp

 • Grundavgift per fastighet 22 536 kronor
 • Tilläggsavgift för tomtyta över 1 000 kvadratmeter 11,30 kronor per kvadratmeter
 • Anslutning till befintligt dagvattenavlopp 25 865 kronor
 • Anslutning i samband med nyanläggning av enbart huvudledning för dagvatten 83 431 kronor
 • Anslutning för dagvatten gata 54 756 kronor

2.4 Fastighet med växthus

2.4.1 Avgift för vatten och spillvattenavlopp

 • Grundavgift 90 146 kronor
 • Tilläggsavgift per kvadratmeter växthusareal med 9,85 kronor

2.4.2

För de fall då fastighet anslutes till endast ettdera av vatten- eller avloppsnätet reduceras anläggningsavgiften till 33 procent respektive 67 procent av ovanstående avgift.

2.4.3 Avgift för dagvattenavlopp

 • Grundavgift per fastighet 22 536 kronor
 • Tilläggsavgift för tomtyta över 1 000 kvadratmeter 11,30 kronor per kvadratmeter
 • Anslutning till befintligt dagvattenavlopp 25 865 kronor
 • Anslutning i samband med nyanläggning av enbart huvudledning för dagvatten 83 431 kronor
 • Anslutning för dagvatten gata 54 756 kronor

3. Obebyggd fastighet och bebyggd fastighet, för vilken allmän VA-anläggning ej brukas

För obebyggd fastighet, som enligt stadsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggande samt för bebyggd fastighet, för vilken den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ej brukas, utgår anläggningsavgift för spillvattenavlopp med 67 610 kronor.

Brukningsavgifter/periodiska avgifter

Vatten och spillvattenavlopp

Avgifter som gäller från 1 januari 2017

Mängdavgifter (kronor/kubikmeter levererat vatten)

Vatten Avlopp Totalt
Renvatten, avhärdat 5,62 kronor 6,07 kronor 11,69 kronor

Årliga fasta avgifter

Vatten Avlopp Totalt
För varje ansluten fastighet, grundavgift/år 386 kronor 447 kronor 833 kronor
För varje enbostadshus 2 073 kronor 1 002 kronor 3 075 kronor
För varje lägenhet i flerbostadshus 2 073 kronor 1 002 kronor 3 075 kronor

Dagvattenavlopp

Årliga avgifter

Årliga avgifter
För varje ansluten fastighet per kvadratmeter tomtyta 0,78 kronor
För fastighet i av kommunen bestämda områden i Skanör-Falsterbo per kvadratmeter 0,40kronor
För fastighet belägen i verksamhetsområde med bara huvudledning per kvadratmeter 0,23 kronor

Övriga fasta utgifter

Lagstadgad mervärdesskatt ingår i de angivna beloppen med 25 procent. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Betala i tid, påminnelse debiteras i annat fall med 60 kronor. Om fakturan går till inkasso läggs en kostnad av 180 kronor på.

Totalt
Montering/demontering av vattenmätare per gång 637 kronor
Årsavgift köksavfallskvarn 255 kronor
Extra årsavgift för varje extra mätare flerbostadshus 162 kronor
Årsavgift för fastighet med ej använd förbindelsepunkt 931 kronor
Byggvattenavgift per enbostadshus 541 kronor
Sönderfrusen mätare 842 kronor
Vattenmätarprovning när mätaren är felfri 703 kronor
Avgift/gång för öppning/stängning av servisventil 487 kronor
Avgift vid byte av vattenmätare när avisering skett och abonnent trots detta ej har fastigheten tillgänglig för mätarbytet 324kronor