Strandskydd

Från och med den 1 juli 2009 gäller nya strandskyddsregler vilket bland annat innebär att kommunerna har fått huvudansvaret för att pröva frågor om upphävande av och dispens från strandskyddet. Kommunerna har även huvudansvaret för tillsynen inom strandskyddsområdena.

Stränderna har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljön en inspirerande källa till naturupplevelser, avkoppling och aktiviteter, samtidigt som den ger utrymme för en mängd olika miljöer där strandnära djur- och växtarter lever.

Strandskyddets omfattning

Strandskyddet kom till för att förhindra en överexploatering av stränderna och bevara allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. Det utvidgades 1994 till att också skydda stränderna på grund av deras stora betydelse för den biologiska mångfalden.

Strandskyddszonen omfattar både land och vatten, inklusive undervattensmiljön. Den utgår från strandkanten och sträcker sig vanligtvis 100 meter i båda riktningarna. Strandskyddet gäller samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek.

Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i hela landet, oavsett hur tät- eller glesbebyggt området är, hur gott det är om sjöar och vattendrag eller vilka naturtyper, biotoper eller arter som finns i området.

Regler för strandskyddet

Strandskyddet syftar enligt miljöbalken till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandsområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och vatten.

Enligt 7 kap 15 § MB (miljöbalken) får inte inom ett strandskyddsområde:

1. nya byggnader uppföras,

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt (både utvändiga ändringar som till exempel tillbyggnader eller utbyggnader samt invändiga ändringar omfattas),

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller,

4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Dispens från strandskyddet

För att få bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt påverka strandskyddsområdet krävs dispens, det vill säga undantag från förbudet i strandskyddsbestämmelserna. För att få dispens krävs särskilda skäl och att syftet med strandskyddet inte påverkas negativt. Det gäller alltid restriktivitet att bevilja dispenser, eftersom strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Dispens krävs till exempel för att bygga en brygga eller ett förråd. I Vellinge kommun är det miljö- och byggnadsnämnden som prövar ansökningar om dispens.

Som särskilda skäl, enligt 7 kap. 18 c § MB, vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som dispensen avser:

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, till exempel infrastrukturanläggning, anpassning för bättre tillgång för funktionshindrade, åtgärder för bland annat friluftslivet eller,

6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Innebär att det måste vara frågan om mycket speciella omständigheter som är mer eller mindre unika till sin karaktär.

I beslutet om strandskyddsdispens krävs att det ingår en avgränsning av den tomtplats eller den mark som får användas. Tomten är det område där markägaren kan hävda en privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med fastighetsgränser.

Avgift

För handläggningen av dispensansökan från strandskyddet tas en timavgift ut enligt "Taxa för prövning av tillsyn inom miljöbalkens område" beslutad av Kommunfullmäktige i Vellinge den 9 december 2015. Avgiften tas ut oavsett om ansökan avslås eller bifalles. Timavgiften är 955 kr.

Länsstyrelsen prövning av kommunala dispensbeslut

Länsstyrelsen ska, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det att kommunens beslut registrerats hos länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning av beslutet. I samtliga fall kommer länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till beslutande kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.

Länsstyrelsens dispensgivning

I vissa fall är det Länsstyrelsen Skåne som beslutar om dispens. Det gäller om strandskyddsområdet har något annat skydd, som naturreservat, kulturreservat, naturminnen, djur- och växtskyddsområde, miljöskyddsområde, biotopskyddsområde, Natura 2000-område, landskapsbildskyddsområde och vattenskyddsområde. Stora delar av kommuns kuststräcka har någon eller några av de skydd som nämns ovan.

Lagstiftning

De bestämmelser som gäller för strandskydd finns i miljöbalken, kapitel 7, 13-18 §§.

Övrigt

Utöver dispens från strandskydd kan det även behövas andra tillstånd, ex vis bygglov m m enligt olika lagstiftningar.