Parker och grönområden

Parker och grönområden är källor till avkoppling, samvaro, motion eller lek. I Vellinge kommun finns parker med kulturhistorisk karaktär, finparker, skogspark och allmänningar. Parker och grönområden på allmän mark sköts av kommunen. En del grönområden har vägsamfälligheter hand om. Här ger vi också tips på vilka trädgårdar som du kan besöka.

20161004_135811

Parker och trädgårdar i Vellinge kommun

Falsterbo stadspark

Gästisparken i Vellinge

Trädgårdar

Skötsel av parker

Parker och grönområden sköts på olika sätt beroende av parkens karaktär och hänsyn tas bland annat till biologiska, kulturella eller arkitektoniska värden.

Biologiska hänsyn kan till exempel vara att växtlighet där fjärilar eller insekter trivs inte klipps bort, för att eftersträva biologisk mångfald.

Bevarande av gamla stubbapilar är ett exempel på ett kulturhistoriskt inslag. Alléer eller andra placeringar av träd eller annan växtlighet kan vara anpassade efter arkitekturen i ett område.

Skötselkarta

Om du undrar över kommunens skötsel av parker, grönytor, gator eller torg kan du hitta fakta i kartan över skötselytor här

Med kartan kan du få reda på om det är kommunen som sköter en viss yta. (De ytor som är klickbara sköts av kommunen, övriga sköts av andra aktörer, till exempel vägföreningar eller Trafikverket).

Du får också information om hur ytan sköts. Som exempel kan en gräsyta vara kategoriserad som en bruksgräsmatta som klipps 11-15 gånger per säsong, eller en övrig ängsyta som klipps en gång per år. Om du har ytterligare frågor kontakta Vellinge Direkt på 040-42 50 00.

Sakskada

Om du har drabbats av skada på fastighet eller annan egendom i samband med att ett träd eller delar av träd på kommunägd mark blåst ned i samband med storm ska du alltid anmäla detta till ditt eget försäkringsbolag. Eventuella anspråk på kommunen som till exempel utbetalning av självrisk kan lämnas via blanketten som du hittar i högermenyn.

Felanmälan gällande parker och grönområden

Avdelningen för medborgarservice ansvarar för skötseln av parker och grönytor i kommunens tätorter och där kommunen är huvudman för allmän mark.

Vill du göra en felanmälan gällande parker eller grönområden vänder du dig till Vellinge Direkt via e-post eller telefon 040-42 57 00.