Parker och grönområden

Parker och grönområden är källor till avkoppling, samvaro, motion och lek. Här berättar vi om hur vi sköter de grönområden som kommunen ansvarar för.

Gräsmatta

Gräsmattor och grönområden på allmän mark är ofta kommunens ansvar, men inte alltid. Vellinge kommuns skötselkarta visar vilka områden som kommunen ansvarar för att sköta. Klicka här för att komma till skötselkartan.

De ytor som är klickbara sköts av kommunen, övriga sköts av andra aktörer, till exempel vägföreningar eller Trafikverket.

Precis som kartan visar, så finns det olika typer av grönområden och gräsmattor.

Bruksgräsmatta betyder en enkel, klippt gräsmatta. Här ska man kunna ha picknick, leka och spela bollsporter. Det får lov att finnas lite ogräs, men ogräset får inte ta över. En bruksgräsmatta brukar klippas 12-16 gånger per år, beroende på hur mycket den växer. De öppna ytorna klipps med åkgräsklippare. Därefter trimmas gräset runt träd och bänkar. Det behöver inte ske samma dag.

Ängsytor är grönytor där man har valt att ha en enklare skötsel. De klipps en gång per år, på sensommaren. Att man klipper först på sensommaren beror på att blommorna ska ha hunnit fröa av sig. På ängsytorna växer många olika slags gräs och blommor. De ger mat till insekter och är viktiga för den biologiska mångfalden.

Vägkanter klipps en gång om året, efter midsommar. På vissa platser klipps det oftare därför att trafiksäkerheten kräver det. Det gäller till exempel korsningar.

Arbetet utförs av ett företag

I Vellinge kommun är skötseln av grönytor utlagd på entreprenad. Entreprenören har ett avtal med kommunen som slår fast vilken skötselnivå som gäller på varje yta. Däremot står det inget i avtalet om vilka dagar eller exakt hur ofta en viss gräsmatta ska klippas, eftersom behovet styrs så mycket av vädret. Entreprenören bestämmer sina egna klipprundor, med hänsyn till hur högt gräset är på olika ställen och vad som är mest tidseffektivt.

Så här gör du för att felanmäla

Om du ser att gräset inte har blivit klippt på en kommunal yta så kan du använda e-tjänsten "Felanmälan" som du hittar på Vellinge.se. Du kan också ringa Vellinge Direkt på telefon 040-42 57 00.

Om du har drabbats av skada på fastighet eller annan egendom i samband med att ett träd eller delar av träd på kommunägd mark blåst ned i samband med storm ska du alltid anmäla detta till ditt eget försäkringsbolag. Eventuella anspråk på kommunen som till exempel utbetalning av självrisk kan lämnas via blanketten som du hittar i högermenyn.

Skötsel av träd och buskar

Förutom gräsytorna så sköter kommunen också träd och buskar inom grönområdena. Vad för slags skötsel det handlar om varierar stort. Träden vid gator i centrum kräver mer skötsel än träden i kommunens naturområden. I skogsliknande miljöer görs normalt väldigt lite åtgärder, eftersom det brukar vara det som är bäst för den biologiska mångfalden.

Kommunala parker

Här kan du läsa mer om två grönsområden som kommunen ansvarar för.

Falsterbo stadspark

Gästisparken i Vellinge

Felanmälan gällande parker och grönområden

Avdelningen för medborgarservice ansvarar för skötseln av parker och grönytor i kommunens tätorter och där kommunen är huvudman för allmän mark.

Vill du göra en felanmälan gällande parker eller grönområden vänder du dig till Vellinge Direkt via e-post eller telefon 040-42 57 00.