Naturvård

Här hittar du information om kommunens naturvårdsarbete.

Naturvårdsprogram Vellinge kommun

Vellinge kommun har tagit fram ett naturvårdsprogram som antogs av kommunfullmäktige våren 2015. Programmet innehåller en beskrivning och en kartläggning av våra naturvärden och har följande syften:

  • Vara en strategiskt inriktad plan för naturvårdsarbetet i Vellinge kommun.
  • Öka förståelsen för att naturen har ett egenvärde
  • Bevara hotade arter och deras livsmiljöer i en region med ökande befolkning och exploateringstryck.
  • Öka medvetenheten om naturen och människornas roll i det ekologiska samspelet.
  • Stödja den kommunala verksamheten, inkluderat fysisk planering, skola och äldreomsorg.
  • Belysa naturens betydelse och värde för människor, däribland hälsa, rekreation och friluftsliv.
  • Sammanställa befintliga beskrivningar av naturen och naturvärdena som idag finns spridda i ett antal olika dokument och litteratur.

För att alla dessa syften ska uppfyllas har en åtgärdsplan tagits fram. Den antogs i mars 2016.

Du hittar naturvårdsprogrammet i högerspalten under relaterade dokument.Tanken är att programmet inte bara ska vara till för tjänstemän utan riktar sig också till kommunens invånare. Programmet är uppdelat i två delar och i del två beskrivs kommunens naturområden var för sig. Dessa kapitel kan användas som en guide ut i naturen.

NVP-Vellinge-omslag-high

Rapportera dina artfynd till Artportalen

Har du sett en ovanlig fjäril, en rödlistad blomma eller kanske en igelkott? Via Artportalen kan du registrera alla djur, växter och svampar du träffar på hemma i trädgården eller ute i naturen. En länk till artportalen finns i länklistan på höger sida.

Genom att invånare och besökare bidrar med artdata får vi en bättre bild av vilka djur och växter som förekommer i kommunen, och hur deras populationer varierar över tid.

Sidensvansar

Tipsa oss!

Alla har vi tankar om vad natur är, vad vi tycker är viktigt att bevara och hur vi vill kunna nyttja naturen i framtiden. Skriv gärna ner några rader om hur du ser på natur och naturvärden och skicka in det till oss.

pilträd vid rapsfält

Vellinge kommuns naturvårdsmål

hilghland cattle på bete

Målet med det kommunala naturvårdsarbetet är att främja en hållbar utveckling, en utveckling som bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människors rätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar för att förvalta den väl.