Skyddad natur i Vellinge kommun

Flera land- och vattenområden i Vellinge kommun omfattas av någon typ av områdesskydd. Här finns information om skyddsformerna naturreservat och Natura 2000.

Naturreservaten

I Vellinge kommun finns elva stycken naturreservat. Nyast är Arriesjön-Risebjer som instiftades 2013 och äldst är Gavelsbjer som fick sitt skydd redan 1956. Samtliga reservat är statliga och Länsstyrelsen i Skåne är huvudansvarig för förvaltningen av dem.

karta naturreservat

Sammanlagt är 44 271 ha av kommunens yta skyddat som naturreservat (år 2014, SCB). Detta motsvarar 62,8 % av den totala kommunytan. Största delen av reservatsytorna utgörs av hav. 1 549 ha utgörs av landyta, vilket motsvarar 10,9 % av kommunens totala landareal.

Skälen till att ett område skyddas som naturreservat kan variera. I Vellinge finns områden som skyddats på grund av att de fysiska miljöerna är ovanliga och värdefulla för den biologiska mångfalden. I andra fall skyddas ett område för att det är hem för ovanliga arter. Ofta är det en kombination av de båda. Men här finns också områden där huvudsyftet inte bara är att skydda arter och miljöer utan också att säkerställa allmänhetens tillgång till naturmark och gynna det rörliga friluftslivet.

Genom att följa länkarna nedan kan du läsa mer om naturreservaten i Vellinge kommun på länsstyrelsens hemsida.

Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk av skyddad natur med syfte av bevara den biologiska mångfalden i Europa. Ett Natura 2000-område utses med stöd av EU:s fågeldirektiv och habitatdirektiv. I dessa listas livsmiljöer och arter som anses vara särskilt värdefulla ur ett europeiskt perspektiv.

I Vellinge kommun finns fem stycken Natura 2000-områden. Största delen av dessa områden är skyddade som naturreservat.

  • Falsterbo skjutfält
  • Falsterbo-Foteviken
  • Falsterbohalvön
  • Tygelsjö-Gessie
  • Vellinge ängar

Du kan läsa mer om Natura 2000 på länsstyrelsens webbplats. Du kan bland annat läsa om bevarandeplaner. I mappen för Vellinge finns bevarandeplaner för kommunens områden.