Allemansrätt, nedskräpning

Den svenska naturen står öppen för oss alla. Vi måste alla vara varsamma mot naturen och visa hänsyn mot både människor och djur.

Allemansrätten

Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Alla har rätt att vistas i naturen i Sverige. Det gäller inte bara inom begränsade områden - som i de flesta andra länder - utan så gott som överallt. I Sverige får vi åka båt på annans vatten, gå iland på stränderna, bada, övernatta i tält och vistas i skog och mark som andra äger. På en del vatten får man också fiska. Vi får lägga till och stiga iland vid strand som inte tillhör en tomt. Vi får röra oss fritt, plocka svamp, bär och blommor som inte är fridlysta.

Att göra upp eld är tillåtet bara om det inte är minsta fara för brand. Vid torka kan allmänt eldningsförbud gälla. Släck elden ordentligt innan du lämnar platsen. Du kan bli dömd till skadestånd om elden sprider sig.

Allemansrätten innebär inte att man får gå på andras tomter, åkrar och ängar med växande gröda eller på områden som är skyddade för att fåglar och andra djur ska få vara ifred. Tänk på att våren och den tidiga sommaren är en ömtålig period. Bada och fiska inte vid en strand där du förstår att fåglar har bon. Det är förbjudet att förstöra fågelbon. Håll hunden kopplad i skog och mark.

Har du tältat eller haft picknick ute i skog och mark måste du städa efter dig. Ställ aldrig soppåsar bredvid en full papperskorg eller sopsäck. Vilda djur river sönder dem och drar ut skräpet. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.

Nedskräpning i naturen

I miljöbalkens 15 kapitel 30 paragrafen står det skrivet att ingen får skräpa ned utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.

Denna bestämmelse innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. Förbudet gäller alla som skräpar ner på sådana platser, alltså även den som är fastighetsägare. Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden. Med skräp avses bland annat plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada.

En tillsynsmyndighet kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite. Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser. Påföljden är böter eller fängelse i högst ett år. Om det finns misstanke om brott, har tillsynsmyndigheten skyldighet att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten.