Natur, vatten och parker

Vellinge kommun kan stoltsera med att kunna erbjuda sina invånare och besökare en variationsrik natur med unika värden

I de västra delarna finns långa vita sandstränder med sanddyner som inbjuder till sol, bad och rekreation. Längs den långsträckta kusten finner man en stor variationsrikedom med vita sandstränder, sanddyner, stenstränder, laguner, våtmarker, strandängar och gyttjebankar. Uppåt land kläds marken med ljunghed kryddat med löv-, tall- och barrskog. Möjligheten att få bo mitt i en tallskog, men ändå precis vid havet är unik för Vellinge kommun.

I de mellersta och östra delarna domineras landskapet av åkrar och öppen mark. Närheten till havet och det gynnsamma kustklimatet ger ypperliga förutsättningar för ett gott jordbruk och här återfinns några av Sveriges bästa jordbruksmarker. Det stora inslaget av vatten i olika former ute i det unika dödislandskapet i kommunens östra delar, med märgelgravar och bäckar, ger en extra dimension till det kuperade landskapet.

Andelen särskilt skyddsvärda naturtillgångar är omfattande i kommunen. De berikar inte bara landskapet genom sin skönhet, utan utgör samtidigt habitat åt en mängd olika djur- och växtarter. Stora delar av Näset utgör Natura 2000-skyddat område för hotade fågelarter och skyddsvärda livsmiljöer. Här passerar stora flyttfågelstråk både vår och höst som lockar många långväga fågelentusiaster till kommunen. Vattnet längs kommunens långa kuststräcka utgör livsmiljö för en rik flora och fauna där grå- och knubbsäl ingår som ett spännande och lite udda inslag. Näset är utpekat av Riksdagen som ett riksintresse för friluftsliv och inom kommunen finns ett flertal naturreservat med syfte att skydda och bevara utsatta naturtyper.