Skyfallsplan

Skyfallsplanen för Vellinge kommun antogs av kommunfullmäktige i november 2017 och syftar till att kommunen ska bli bättre rustad för framtida skyfall.

Sammanfattad målsättning av kommunens skyfallsarbete

  • Öka kommunens förmåga att hantera skyfall genom att löpande arbeta för att i befintliga områden anlägga skyfallssäkrande lösningar och genom att ta skyfallshänsyn vid alla kommande nybyggnationer i detaljplaner och projekteringar.
  • Alla nybyggda områden ska från och med denna plans antagande klara ett 100-års regn utan skador på byggnader.
  • Det ska senast år 2018 utarbetats förbättringsförslag samt utförts åtgärder i områdena med störst behov, korresponderande med nämnden för gemensam medborgarservice styrkortsmål.
  • Senast 2019 ska det finnas konkreta åtgärdsplaner för samtliga tätorter.

Du kan läsa skyfallsplanen i sin helhet i högermenyn.