Skydd mot höga havsnivåer

Vellinge kommun jobbar omfattande med skydd mot stigande havsnivåer. På denna sida har vi samlat information om hur kommunen arbetar med frågan och vad som är aktuellt just nu.

måkläppen

SMHI räknar med att den genomsnittliga havsnivån kan höjas med upp till en meter de närmaste 100 åren.

Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än 3 meter över havets nuvarande medelvattennivå.

Vellinge kommun avser därför att ansöka om tillstånd vid Mark- och miljödomstolen för anläggande av översvämningsskyddet på Falsterbonäset.

Aktuellt just nu

Under hösten 2017 hölls samråd med allmänheten samt berörda myndigheter och organisationer. Runt 150 yttranden inkom under samrådstiden.

Under våren har kommunen tagit del av de inkomna yttrandena från samråden som hållits, och sammanställt dem i en samrådsredogörelse. Utifrån de inkomna synpunkterna har några förändringar skett och kompletterande samråd ska hållas med berörda under april och maj månad.
Ta del av samrådsredogörelsen

Ta del av det kompletterande samrådet

Ta del av samtliga samrådshandlingar

Tidsplan

Handlingsplan

2013 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för hur man ska arbeta med frågan på både kort (5-10 år), medellång (20-40 år) och lång sikt (40-80 år). Åtgärderna kommer att bestå i tångvallar, upphöjda vägbankar och cykelbanor samt nya jordvallar.

Förstärkning av naturliga förhållanden

Skydden mot stigande havsnivåer kommer göras med stor hänsyn till landskapet i det aktuella området. Vallar och förhöjningar utformas i första hand genom att naturliga förhållanden i landskapet utnyttjas. Det kan till exempel vara mindre omfattande förhöjningar av befintliga väg- och banvallar.

Ett arbete som påbörjades för länge sedan

Längs vissa sträckor finns tångvallar som byggdes för över 100 år sedan. Det var den tidens skydd mot havet. De skyddsåtgärder som nu planeras är alltså en fortsättning på det arbete som våra förfäder en gång startade.