Miljöövervakning

Vår miljö förändras ständigt både genom naturliga processer och genom mänsklig påverkan. Det är till största delen den mänskliga påverkan som man vill följa upp genom den miljöövervakning som bedrivs.

Miljöövervakning innebär att långsiktiga och regelbundna mätningar och provtagningar utförs i syfte att dokumentera tillståndet i miljön för att upptäcka förändringar och följa upp effekterna av genomförda åtgärder.

Främst sker miljöövervakningen på nationell och regional nivå, men till viss del även på lokal nivå. I Vellinge kommun sker miljöövervakningen genom

  • provtagning och bakteriologisk analys av badvattenkvalitén vid sju badplatser under sommarmånaderna
  • mätning av bakgrundsstrålning på fyra platser i kommunen var sjunde månad sedan Tjernobylolyckan
  • provtagning av närsalter i kommunens fem största vattendrag genom Sydvästra Skånes vattenråd
  • medlemskap i Sydkustens Vattenvårdsförbund som genomför regelbundna studier av Östersjöns tillstånd
  • medlemskap i Öresunds Vattenvårdsförbund som administrerar och genomför ett samordnat recipientkontrollprogram för den svenska delen av Öresund
  • samarbetsavtal med Öresundsvattensamarbetet som genomför utredningar om och undersökningar av Öresunds vattenmiljö
  • medlemskap i Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd som övervakar vården och utnyttjandet av vattensystemet bland annat genom Segeå-projektet
  • medlemskap i Skånes Luftvårdsförbund som sedan 1987 bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne.

Badvatten

Under sommaren tas badvattenprover varannan vecka, från och med 28 maj, vid de mest besökta stränderna. Provtagningen genomförs fram till 20 augusti. Prover tas vid Kämpinge Strandbad, Falsterbo Strandbad, Skanörs Havsbad, Ljunghusen/Storvägen, Höllviken/Kanalen, Handikappbadet och Stens brygga (dvs Jollebryggan). Information om badvattnet i Vellinge och i andra kommuner kan man få på Havs- och vattenmyndighetens och Folkhälsomyndighetens hemsida Badplatsen.

Vellingebäckarna

Provtagning av Vellinges större vattendrag påbörjades 1988 och har sedan skett varannan månad i Gessiebäcken, Bernstorpsbäcken, Hammarbäcken, Vellingebäcken och Bredvägsbäcken. Provtagningarna togs över av Sydvästra Skånes vattenråd 1 januari 2015 och därigenom utökades också mätningarna med bl.a. metaller och kiselalger.

Sydvästra Skånes vattenråd

Vellinge bildade tillsammans med Trelleborgs och Skurups kommuner Sydvästra Skånes Vattenråd hösten 2013. Vattenrådet är en frivillig medlemsorganisation för kommuner, företag, markägare, myndigheter, organisationer och enskilda som har intresse i att vårda och använda sydvästra Skånes vattenmiljöer långsiktigt hållbart. Det är en ideell förening med en styrelse som sammanträder ca 4 till 6 gånger om året. Vattenrådet anordnar också medlemsmöten och informationsträffar.

En av vattenrådets viktigaste uppgifter är att planera och utföra kontinuerlig vattenkontroll av de vattendrag som ingår i vattenrådets upptagningsområde. Provtagningarna togs över av vattenrådet 1 januari 2015.

För ytterligare information kontakta Maria Adolfsson, koordinator/administratör tfn 0410-73 32 96, eller Göran Gärtner, ordförande, tfn 0733-64 82 80.

Segeå-projektet

Segeå-projektet är ett samarbetsprojekt mellan Burlöv, Lund, Malmö, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommuner. Samarbetet vilar på ett samarbetsavtal mellan kommunerna.

Projektet skall främst arbeta med konkreta åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i vattendrag och sjöar och för att öka den biologiska mångfalden och den allemansrättsliga arealen inom avrinningsområdet. Åtgärdsarbetet inriktas på att anlägga dammar och våtmarker på platser där de kan göra stor miljönytta.

Läs mer på Segeå-projektets hemsida.