Miljömål

Kommunerna har lokalt det samlade ansvaret för att åstadkomma en god livsmiljö och har enligt riksdagens uttalande ett övergripande ansvar för lokala anpassningar av de nationella miljö- och folkhälsomålen.

Nationellt miljömålsarbete

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

Så lyder Generationsmålet – ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. Regering och riksdag har i bred enighet lagt fast grunderna för det framtida svenska arbetet för en god miljö. Målet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation.

Miljöpolitiken ska fokusera på att:

 • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
 • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
 • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
 • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
 • En god hushållning sker med naturresurserna.
 • Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
 • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

För arbetet har en tydlig nationell målstruktur fastställts. I denna ingår 16 miljökvalitetsmål, som är de övergripande målen och som anger den kvalitet som ska uppnås. I begreppet hållbar utveckling ingår tre dimensioner: en ekologisk, en ekonomisk och en social. Miljökvalitetsmålen tydliggör den ekologiska dimensionen. Därutöver finns etappmål som anger steg på vägen till miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

16 miljökvalitetsmål

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Regionalt miljömålsarbete

Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för regionala anpassningar av de nationella miljömålen och har anpassat de nationella delmålen till skånska förhållanden. Skånes miljömål och åtgärder visar hur Skåne kan bidra till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Nya skånska miljömål togs fram i juni 2013.

En ambition med det regionala miljömålsarbetet är att det ska bli mer åtgärdsinriktat. Länsstyrelsen har därför tagit fram ett åtgärdsprogram, Skånska åtgärder för miljömålen, 2012 - 2016. Detta anger de viktigaste åtgärderna som behöver vidtas för att de skånska miljömålen ska uppnås och för en hållbar utveckling i länet. Det är fördelat på fem utmaningar som i sin tur innehåller 76 åtgärder, varav 15 åtgärder pekas ut som strategiskt viktiga för miljöarbetet i Skåne. Programmet har år 2020 som långsiktigt målår, men fokuserar på prioriterade åtgärder som kan genomföras fram till och med 2016.

Vellinges miljömålsarbete

Kommunfullmäktige antog 2008 Lokala miljömål för Vellinge kommun. Dessa utgick från de regionala delmålen och omfattade 14 miljökvalitetsmål. Till dessa antogs ett åtgärdsprogram 2009. De flesta lokala miljömålen hade målår 2010 och åtgärderna skulle i de flesta fall vara utförda senast 2009.

Lokala miljömål 2014 är en revidering av de tidigare antagna målen och antogs av Kommunfullmäktige den 29 januari 2014. De utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen, men koncentreras till de mål som Vellinge i nuläget fokuserar på. Många av miljökvalitetsmålen berör varandra på olika sätt varför även de övriga målen påverkas positivt även om fokus inte ligger på dem. Fem miljökvalitetsmål har valts ut:

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Giftfri miljö
 • Ingen övergödning
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv

Inom dessa fem miljökvalitetsmål har övergripande mål tagits fram och under dessa ett antal delmål. Målen är av övergripande karaktär för de områden som i nuläget ska prioriteras i miljömålsarbetet. Utifrån dessa mål har ett åtgärdsprogram att tagits fram med de åtgärder som krävs för att målen ska uppnås. Åtgärdsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige den 24 september 2014.

Parallellt med de lokala miljömålen har ett Energi- och klimatprogram och ett Naturvårdsprogram tagits fram. Mål för Begränsad klimatpåverkan respektive Ett rikt djur- och växtliv tas också upp i dessa program. Även delar av God bebyggd miljö behandlas i de båda programmen.